پژوهش های مدیریت راهبردی (SMR) - فرایند پذیرش مقالات