مراحل ارسال تا تایید نهایی مقاله

 

  • مراجعه به سایت فصلنامه
  • ثبت نام و ارسال مقاله براساس قالب آیین نگارش مربوطه
  • بررسی اولیه بصورت هفتگی توسط هیات تحریریه صورت می‌پذیرد و نتیجه (رد یا تایید برای ارسال به داوران فصلنامه) از طریق ایمیل به نویسنده طرف مکاتبه اعلام خواهد شد .
  • درصورت تایید، ضمن ارسال کد مقاله برای نویسنده طرف مکاتبه، مقاله حداقل برای دو داور ارسال و حداکثر ظرف مدت 3 تا 9 ماه نتیجه داوری اخذ و اعلام خواهد شد . لازم به ذکر است پیگیری‌های درخصوص مقاله از طریق اعلام کد مقاله امکان‌پذیر خواهد بود .
  • نظرات اصلاحی داوران از طریق ایمیل به نویسنده طرف مکاتبه ارسال خواهد شد و نویسنده (یا نویسندگان) موظف است نسبت به ارسال پاسخ و انجام اصلاحات ظرف مدت 10 روز اقدام و فایل مقاله نهایی را به سایت فصلنامه ارسال نماید .
  • پس از انجام اصلاحات توسط نویسنده (یا نویسندگان) و تایید مجدد داوران و هیات تحریریه، تاییدیه نهایی به نام نویسنده یا نویسندگان صادر و مقاله در نوبت چاپ قرار گرفته و  در ادامه  به چاپ خواهد رسید .

لازم به ذکر است درصورت رد مقاله، نتیجه از طریق سایت به نویسنده یا نویسندگان اعلام خواهد شد و سوابق آن در فصلنامه بایگانی می‌گردد .