همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر مرضیه ابوذری لطف

دکتری علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات مدیر داخلی

m_abouzarilotf@yahoo.com