پژوهش های مدیریت راهبردی (SMR) - بانک ها و نمایه نامه ها