پژوهش های مدیریت راهبردی (SMR) - واژه نامه اختصاصی