مدیر مسئول


دکتر فرزاد جهان بین معاون فرهنگی دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 • smrjournals.iau.ir

سردبیر


دکتر علی اکبر فرهنگی استاد دانشگاه تهران

مدیریت

 • aafarhangiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد اعرابی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت بازرگانی

 • sm.aarabigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین وظیفه دوست استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مدیریت

 • vazifehdustyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید حمید خداداد حسینی استاد دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت بازرگانی

 • khodadadmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر بابک سهرابی استاد دانشگاه تهران

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حقیقی دانشیار دانشگاه تهران

مدیریت

 • mhaghighiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدرضا سیدجوادین دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیریت (گرایش نیروی انسانی و رفتارسازمانی)

 • rjavadinut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین پناهیان دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

مدیریت

 • panahianyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن رسولیان دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

مدیریت

 • m_rslyahoo.com

جانشین مدیرمسئول


دکتر اکبر اشرفی گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ایران

 • akbarashrafi552gmail.com

مدیر داخلی


دکتر مرضیه ابوذری لطف مدیر داخلی

دکتری علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات

 • m_abouzarilotfyahoo.com

ویراستار انگلیسی


دکتررحمت حاجی مینه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

روابط بین الملل

 • hajrahmatgmail.com

صفحه آرا


پوریا محسنی کیا صفحه آرا و گرافیست

کامپیوتر

 • pooryakiagmail.com