اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ابراهیم کلانتری

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه تهران

dr.kalantari1yahoo.com

سردبیر

دکتر علی اکبر فرهنگی

مدیریت استاد دانشگاه تهران

aafarhangiyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر مرضیه ابوذری لطف

دکتری علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات مدیر داخلی

m_abouzarilotfyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتررحمت حاجی مینه

روابط بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

hajrahmatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین پناهیان

مدیریت دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

panahianyahoo.com

دکتر سید حمید خداداد حسینی

مدیریت دانشیار تربیت مدرس

khodadadmodares.ac.ir

دکتر محمد حقیقی

مدیریت دانشیار دانشگاه تهران

mhaghighiut.ac.ir

دکتر محسن رسولیان

مدیریت دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

m_rslyahoo.com

دکتر بابک سهرابی

مدیریت استاد دانشگاه تهران

www.babaksohrabi.com
bsohrabiut.ac.ir

دکتر سیدرضا سید جوادین

مدیریت استاد دانشگاه تهران

rjavadinut.ac.ir

دکتر سید محمد میرمحمدی

مدیریت استاد دانشگاه علامه طباطبایی

mirmohammadiatu.ac.ir

دکتر حسین وظیفه دوست

مدیریت دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

vazifehdustyahoo.com

دکتر عباس طلوعی

مدیریت صنعتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

toloiesrbiau.ac.ir

دکتر محمد مهدی مظاهری

فلسفه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

mmjournals.iau.ir