راهنما و سیاست کلی فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی

مقدمه

دانشگاه آزاد اسلامی با هدف ارتقای جایگاه و تعمیق مطالعات بومی در حوزه مدیریت راهبردی اقدام به انتشار فصلنامه پژوهش‌های مدیریت راهبردی نموده تا فرصتی برای پیوند میان حوزه علمی و نظام تصمیم گیری و اجرایی مدیریت کشوری ایجاد و به ارتقای سطح دانش مدیران و پژوهشگران کمک نماید.

لذا خط مشی و اهداف این فصلنامه شامل موارد ذیل است:

 • کمک به تحلیل علمی مسایل راهبردی سطح کلان و خرد و ارایه راهکارهای علمی برای آن‌ها.
 • انتشار یافته های حاصل از پژوهش در حوزه مدیریت راهبردی به منظور توسعه و شکل گیری نظریه­های جدید.
 • ایجاد ارتباط نظری میان پژوهشگران دانش مدیریت راهبردی و تلاش در جهت گسترش آن حوزه.
 • در جهت دستیابی به این خط مشی‌ها نشریه در محورها و موضوعات زیر پذیرای مقالات صاحب نظران می­باشد:
 • تحلیل راهبردی در سطح کلان و خرد
 • تفکر راهبردی
 • راهبردهای برنامه‌ریزی در عرصه های جدید
 • رهبری و عملکرد
 • مدیریت راهبردی در مطالعات بین رشته ای و ...

لذا مقالات با رعایت شرایط ذیل پذیرش و چاپ می­شوند:

1. ساختار مقاله

هر مقاله علمی ـ پژوهشی بدون محاسبه پاورقی و فهرست منابع،  بین 4000تا 6000 کلمه می‌باشد و لزوماً دارای ساختار زیر است که رعایت این ساختار از سوی ارائه‌کنندگان مقاله ضروری است.

2-1- عنوان

2-2- نویسنده / نویسندگان مقاله، رتبه علمی ، نشانی محل کار و  پست الکترونیکی نویسنده / نویسندگان مقاله

-  مقالات برگرفته‌شده از پایان‌نامه‌های دانشجویی با نام استاد راهنما، دانشجو و مشاوران به‌صورت مشترک و با مسئولیت استاد راهنما منتشر خواهد شد.

-   برای قدردانی از افراد و سازمان‏هایی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاری داشته‏ اند، در پاورقی صفحه اول مقاله، زیر مشخصات نویسندگان، جمله ‏ای با حداقل کلمات نوشته می‏شود.

2-3- چکیده به زبان فارسی و انگلیسی: چکیده بین 200 تا 250 کلمه که شامل مساله، دستگاه نظری، روش‌شناسى و مهم‏ترین یافته‌های مقاله و نتیجه گیری باشد.

 2-4- واژگان کلیدی:  پنج کلید واژه، بیان گردد.

2-5- بیان مساله:  تمام مقالات باید مساله و فرموله کردن آن را داشته باشند.

2-6- ادبیات تجربی ونظری: در این قسمت نتیجه نقد ادبیات مربوط به موضوع مقاله و مدل نظری و فرضیه یا فرضیه‍ها ارائه شود.

2-7- چارچوب روش شناختی: تعریف عملیاتی مفاهیم و روش گردآوری و تحلیل داده، واحدهای مشاهده و واحدهای تحلیل ارائه شود.

2-8- تحلیل تجربی: تحلیل توصیفی و تبینیی ارائه شود.

9-2- نتیجه گیری و ارایه دلالت های نظری و عملی پژوهش

2-10- منابع فارسی و انگلیسی

2.  ارجاع در مقاله  

شیوه ارجاع در مقاله باید به سبک APA بوده و منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند(میرحیدر، 1386، 22)  و  (Mirhaydar, 2007 ,22) .

یادآورى: در صورتى‌که اثر مورد استفاده به زبان فارسى ترجمه شده باشد، تاریخ انتشار متن حتماً سال میلادی که در آن مولف کتاب را تألیف کرده ، نوشته شود و از نوشتن سال ترجمه خودداری شود مانند (هانتینگتون، 1995)

فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله به‌ترتیب الفبایى حرف اول نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، به شرح زیر تنظیم گردد.

 کتاب

-  تألیف: نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتى، شماره چاپ.

-ترجمه: نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، نام و نام خانوادگى مترجم، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتى، شماره چاپ.

 مجلات

-   مقاله: نام خانوادگى نویسنده، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، عنوان مجله، دوره، شماره، شماره صفحات مقاله.

مجموعه مقالات: نام خانوادگى تدوین‌کننده مجموعه، نام (سال انتشار مجموعه)، «عنوان مقاله»، عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل انتشار، مؤسسه انتشاراتى، شماره صفحات مقاله.

منابع اینترنتى

 • نام خانوادگى نویسنده، نام (تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط) عنوان اثر، نشانى سایت اینترنتى، (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط).

 

پایان نامه

-     نام خانوادگى نویسنده، نام (سال دفاع)،  عنوان پایان نامه، مقطع تحصیلی، نام دانشگاه.

3.  اندازه مقاله

-         فونت و اندازه قلم در مقاله، می بایست بر اساس جدول ذیل تنظیم گردد.

راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات

موضوع

اندازه

نوع فونت

عنوان مقاله فارسی

14 Bold

B Titr

اسامی نویسندگان فارسی

10 Bold

B Badr

متن چکیده فارسی

12 نازک

B Mitra

تیترهای داخل متن

12 Bold

B Zar

کلیدواژه

12 Bold

B Mitra

متن

12 نازک

B Zar

سرصفحه

10 نازک

B Roya

پانویس فارسی

10 نازک

B Mitra

پانویس لاتین

10 نازک

Times New Roman

عناوین جداول،  نمودارها و شکل‌ها

11 نازک

B Mitra

منابع فارسی

12 نازک

B Zar

منابع لاتین

11  نازک

Times New Roman

 

راهنمای تنظیم اندازه و قلم چکیده لاتین

چکیدههای انگلیسی

تیتر Abstract

11 Bold, Italic

Times New Roman

عنوان مقاله انگلیسی

12 Bold

Times New Roman

اسامی نویسندگان انگلیسی

12  نازک

Times New Roman

متن چکیده انگلیسی

11  نازک

Times New Roman

 • فاصله خطوط 1و حداکثر در 15 صفحه باشد.
 • رعایت نیم فاصله (کلیدهای ترکیبی  Shift+Space  در ویندوزهای فارسی ) در تایپ  الزامی است.
 • در تنظیم جداول، نمودارها و شکل‌ها رعایت نکات زیر الزامی است:

-         اطلاعات جداول نباید به­صورت شکل و یا نمودار در مقاله ­تکرار شوند. شماره و عنوان جداول در بالا و شماره و عنوان نقشه‌ها، اشکال و نمودارها در پایین آنها ذکر گردد و در صورت اخذ آنها از منابع دیگر، ذکر منبع در زیر آنها الزامی است. همچنین ابعاد آنها باید متناسب با ابعاد فصلنامه  پژوهش های مدیریت راهبردی  باشد.

-    هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به‌خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

-      تصاویر و نقشه‌ها باید واضح، خوانا، دارای مقیاس و با  کیفیت مناسب تهیه شده باشند.

4.  شرایط پذیرش مقالات

 • مقالات صرفا از طریق سامانه فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی به نشانی ttp://smr.journals.iau.ir دریافت می‌شوند.
 • مقاله قبلا برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا چاپ  نشده باشد.
 • محتوای مقاله باید با زمینه موضوعی مجله مرتبط باشد.
 • پذیرش اولیه مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنمای نگارش مقالات است.
 • مقالات رسیده توسط داوران مجله که به‌وسیله هیأت تحریریه معین مى‌شوند، مورد ارزیابى قرار گرفته و پذیرش نهایى منوط به موافقت هیأت تحریریه فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی است.
 • در صورتی که مقاله برای داوری انتخاب شود نویسنده یا نویسندگان موظف به پرداخت 150000 تومان حق داوری به حساب 0106061313008 می باشند
 • در صورت پذیرش نهایی مقاله برای انتشار، نویسنده یا نویسندگان موظف به پرداخت 350000 هزارتومان به حساب  0106061313008 بانک ملی شعبه علوم و تحقیقات می‌باشند.
 • پدیدآورندگان مقاله باید به مدت چهار ماه پس از ارسال مقاله به فصلنامه از ارسال آن به فصلنامه دیگر خودداری کنند و در این مدت از وضعیت مقاله ارسالی از طریق سامانه الکترونیکی فصلنامه آگاهی حاصل نمایند.
 • هیأت تحریریه مجله در ویرایش ادبى مقاله (بدون تغییر محتوایى) آزاد است.
 • در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، نویسندگان باید یک نفر را به‌عنوان نویسندة عهده‌دار مکاتبات مشخص کنند. در غیر این صورت نفر اول، نویسندة عهده‌دار مکاتبات شناخته خواهد شد.
 • مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به‌لحاظ حقوقی بر عهده صاحب و یا صاحبان مقاله می‌باشد.