پژوهش های مدیریت راهبردی (SMR) - اهداف و چشم انداز