دانشگاه آزاد اسلامی با هدف ارتقای جایگاه و تعمیق مطالعات بومی در حوزه مدیریت راهبردی اقدام به انتشار فصلنامه پژوهش‌های مدیریت راهبردی نموده تا فرصتی برای پیوند میان حوزه علمی و نظام تصمیم گیری و اجرایی مدیریت کشوری ایجاد و به ارتقای سطح دانش مدیران و پژوهشگران کمک نماید. 

لذا خط مشی و اهداف این فصلنامه شامل موارد ذیل است:

  • کمک به تحلیل علمی مسایل راهبردی سطح کلان و خرد و ارایه راهکارهای علمی برای آن‌ها.
  • انتشار یافته های حاصل از پژوهش در حوزه مدیریت راهبردی به منظور توسعه و شکل گیری نظریه­های جدید.
  • ایجاد ارتباط نظری میان پژوهشگران دانش مدیریت راهبردی و تلاش در جهت گسترش آن حوزه.
  • در جهت دستیابی به این خط مشی‌ها نشریه در محورها و موضوعات زیر پذیرای مقالات صاحب نظران می­باشد:
  • تحلیل راهبردی در سطح کلان و خرد
  • تفکر راهبردی
  • راهبردهای برنامه‌ریزی در عرصه های جدید
  • رهبری و عملکرد
  • مدیریت راهبردی در مطالعات بین رشته ای و ...