دوره و شماره: دوره 24، شماره 70، پاییز 1397، صفحه 1-200 
5. مدل سازی و تدوین خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی: رویکردی آمیخته

صفحه 117-143

محمدتقی خوبرو؛ محمد حسین رحمتی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا جندقی