دوره و شماره: دوره 24، شماره 69، تابستان 1397، صفحه 1-200 
6. ارائه مدل ارزیابی اعتباری استراتژی سازمان ( ممیزی استراتزی ) به منظور امتیازبندی آن

صفحه 127-140

اکبر سیفی؛ امیر حسن زارعی؛ نیما اسکندنیا؛ محمد واشقانی فراهانی