دوره و شماره: دوره 24، شماره 71، زمستان 1397، صفحه 1-200 
1. بررسی تمایزهای میان بخش دولتی و خصوصی و تأثیر آن بر مدیریت استراتژیک در بخش دولتی

صفحه 9-30

علی طاهری؛ بهروز رضایی منش؛ داوود حسین‌پور؛ وجه الله قربانی زاده


6. بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی جهت برآورد ارزش آفرینی راهبردی شرکت ها از طریق کارایی نسبی در صنعت خودرو

صفحه 147-174

اکبر ولیزاده اوغانی؛ ناصر فقهی فرهمند؛ فرزین مدرس خیابانی؛ مجید باقرزاده