دوره و شماره: دوره 23، شماره 66، پاییز 1396، صفحه 1-200 
1. تبیین مدل چند سطحی تفکر راهبردی

صفحه 13-34

فرج اله رحیمی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ اعظم رضایی


2. تعیین راهبردها و عدد تاب‌آوری زنجیره تأمین ایران ‌خودرو

صفحه 35-56

کاظم روانستان؛ حسنعلی آقاجانی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ محمود یحیی‌زاده‌فر


4. اولویت‌بندی استراتژی‌های سازمانی

صفحه 81-109

سیدحیدر میرفخرالدینی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ مهران محمدی