دوره و شماره: دوره 23، شماره 65، تابستان 1396، صفحه 1-215 
1. مدیریت راهبردی پرتفولیوی کسب وکارها شکل گیری دوسوتوانی در سطح شرکتهای هلدینگ

صفحه 13-43

محمد طالاری؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ اسداله کردنائیج؛ عادل آذر