دوره و شماره: دوره 25، شماره 73، تابستان 1398، صفحه 1-200 
3. طراحی مدل کنترل راهبردی در صنعت بانکرینگ

صفحه 59-85

وحید خاشعی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


4. طراحی مدل اقتضایی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی

صفحه 87-112

محمدرضا ریحانی؛ تورج مجیبی؛ حسنعلی آقاجانی؛ مجتبی طبری؛ علی مهدی زاده اشرفی