دوره و شماره: دوره 25، شماره 72، بهار 1398، صفحه 1-200 
2. فراتحلیل عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک

صفحه 41-71

ناصر قبولی؛ علیرضا بافنده زنده؛ صمد عالی


6. شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کنترل استراتژیک با رویکرد خود کنترلی در صنعت بیمه

صفحه 157-179

سعیده سیادت؛ محمد تقی امینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ جمشید سالار