دوره و شماره: دوره 22، شماره 63، زمستان 1395، صفحه 1-200 
2. تاثیر بازدهی سهام بر تابع تقاضای بازار کار ایران

صفحه 37-62

سیدعبدالمجید جلایی؛ هدیه میر؛ اکبر رحیمی پور