دوره و شماره: دوره 22، شماره 62، پاییز 1395، صفحه 1-200 
1. تحلیل محتوای حوزه مدیریت راهبردی (مطالعه موردی: فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی)

صفحه 13-47

بهمن حاجی پور؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ زهرا عزیزیان کلخوران


2. تأثیر تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی

صفحه 49-80

عفت حاجی حسینی؛ طهمورث آقاجانی؛ بهزاد شوقی