دوره و شماره: دوره 22، شماره 61، تابستان 1395، صفحه 1-150 
5. طراحی الگویی راهبردی برای مدیریت بحران در صنعت پتروشیمی

صفحه 99-114

ابراهیم رحیمی؛ حبیب اله جوانمرد؛ سید اکبر نیلی پورطباطبایی