تبیین موانع تولید به هنگام در صنعت گاز با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل مسیر
1. تبیین موانع تولید به هنگام در صنعت گاز با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل مسیر

مهدی اجلی؛ عزت اله اصغری زاده

دوره 22، شماره 60 ، بهار 1395، صفحه 9-36

چکیده
  تولید یا خدمات به هنگام) JiT ( سیستم تولیدی یا خدماتی است که با آرمان اولیه ی کاهش مستمرو در نهایت حذف تمامی فرم های اتلاف معرفی شده است. در حال حاضر سازمان های پیشرفته دنیا، نسبت به پذیرش و بکارگیری تولید ...  بیشتر
به کارگیری و مقایسه روش‌های وزن‌دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی عوامل داخلی و خارجی در تحلیل سوات
2. به کارگیری و مقایسه روش‌های وزن‌دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی عوامل داخلی و خارجی در تحلیل سوات

علی حائریان اردکانی؛ حمیدرضا کوشا؛ فاطمه میرسعیدی

دوره 22، شماره 60 ، بهار 1395، صفحه 37-62

چکیده
  سازمان ها برای دستیابی به موفقیت باید مسیر پیش روی خود را به طور شفاف مشخص کنند. به عبارت دیگر باید بدانند در کجا قرار دارد و به کجا خواهند رفت. مدیریت استراتژیک یکی از شناخته شده ترین رویکردهای مدیریتی ...  بیشتر
تاثیر راهبرد های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
3. تاثیر راهبرد های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

امیر نجفی؛ مریم امیراصلانی

دوره 22، شماره 60 ، بهار 1395، صفحه 63-86

چکیده
  در این پژوهش سعی شد به بررسی تاثیر راهبرد مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت ...  بیشتر
تبیین مدل راهبردی برای مدیریت فرآیند پذیرش، انتقال و اشاعه فناوری های نوین رسانه ای از دیدگاه مخاطبان ایرانی
4. تبیین مدل راهبردی برای مدیریت فرآیند پذیرش، انتقال و اشاعه فناوری های نوین رسانه ای از دیدگاه مخاطبان ایرانی

بابک راهنورد؛ کامران محمدخانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ امیر حسین محمد داودی

دوره 22، شماره 60 ، بهار 1395، صفحه 87-113

چکیده
  در عصر حاضر شتاب پیشرفت های تکنولوژی شدت یافته و درک پیامدهای استراتژ کی تکنولوژی خصوصا برای مدیران رسانه اهمیت زیادی پیدا کرده است. امروزه وظیفه کی مدیر رسانه ای تبدیل تکنولوژی به کی مزیت رقابتی است. ...  بیشتر
توسعه یک مدل استراتژیک برای انتخاب تأمین کنندگان با استفاده از رویکردهای مدلسازی معادلات ساختاری و منطق فازی
5. توسعه یک مدل استراتژیک برای انتخاب تأمین کنندگان با استفاده از رویکردهای مدلسازی معادلات ساختاری و منطق فازی

محمدعلی منتیان؛ یحیی چاقویی؛ محمدحسین ادیبی سده

دوره 22، شماره 60 ، بهار 1395، صفحه 115-139

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی و توسعه یک مدل برای انتخاب تأمین کننده مناسب با استفاده از رویکردهای مدل معادلات ساختاری و منطق فازی در شرکت فولاد خوزستان بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان مرتبط با ارزیابی ...  بیشتر
سنجش میزان بهره مندی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت از هوشمندی سازمانی
6. سنجش میزان بهره مندی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت از هوشمندی سازمانی

باقر باقریان کاسگری؛ اکبر سیفی؛ عاطفه پاشازادگان

دوره 22، شماره 60 ، بهار 1395، صفحه 141-158

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی میزان بهر همندی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت ازسازه های هوشمندی سازمانی است. روش پژوهش پیمایشی تحلیلی بوده و جامعه پژوهش را کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت تشکیل م یدهد. بدین منظور ...  بیشتر