دوره و شماره: دوره 20، شماره 54، تابستان 1393، صفحه 1-166