بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

 • چاقویی، یحیی [1] دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
 • چرخچی، رکسانه [1] دانشجوی دکترا مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،

ح

خ

د

ذ

ر

 • رادفر، رضا [1] استاد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • رادفر، رضا [1] استاد مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران
 • رازقی، فاطمه السادات [2] دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد قم
 • راهنورد، بابک [1] دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی, واحد علوم و تحقیقات تهران
 • رجائی، زهرا [1] دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • ریحانی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه؛
 • رحیمی، ابراهیم [1] دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی پژوهشگاه شاخص پژوه دانشگاه اصفهان
 • رحیمی، ابراهیم [1] دکتری مدیریت منابع انسانی و مربی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای
 • رحیمی، صالح [2] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، پردیس البرز، دانشگاه تهران
 • رحیمی، فرج اله [1] استادیار مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رحمانی، نیما [1] دانشجوی دکتری مدیریت مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران
 • رحمان سرشت، حسین [1] استاد مدیریت بازرگانی، دانشکده حسابداری و مدیریت ،دانشگاه علامه طباطبایی؛
 • رحمان سرشت، حسین [1] استاد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
 • رحیمی پور، اکبر [1] دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پ‍ژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
 • رحمتی، محمد حسین [1] استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی
 • رحیم نیا، فریبرز [1] استاد مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رحیم نیا، فریبرز [1] استاد مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رسولیان، محسن [1] دانشیار مدیریت, دانشگاه ازاد اسلامی
 • رسولیان، محسن [1] دانشیار مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی
 • رشنوادی، یعقوب [1] استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی
 • رضایی، اعظم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رضایی منش، بهروز [1] دانشیار مدیریت دولتی, دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
 • رهبر، فرهاد [1] استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • روانستان، کاظم [1] دانشجوی دکتری مدیریت (تولید و عملیات)، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
 • روح اللهی، محمدعلی [1] کارشناس ارشد مدیریتMBA دانشگاه علوم اقتصادی
 • روغنی ممقانی، عیسی [1] دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ریوندی، مهدی [1] دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه پردیس کیش، ایران، کیش
 • رئیسی وانانی، ایمان [1] استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

ز

 • زارعی، امیر حسن [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، پژوهشگاه صنعت نفت
 • زارعی، عظیم [1] دانشیار مدیریت علوم اداری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سمنان
 • زرگر، سید محمد [2] استادیار ، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • زمانی، آرزو [1] گروه مدیریت کسب وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران
 • زنگنه، طیبه [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات

س

ش

ص

ض

 • ضرغام حاجبی، مجید [2] استادیار، دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی تربیتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

ط

 • طالاری، محمد [1] استادیار، دانشگاه حضرت معصومه (س)
 • طالاری، محمد [1] استادیار، مدیریت استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس
 • طالاری، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
 • طاهری، علی [1] دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
 • طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
 • طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • طبری، مجتبی [1] دانشیار مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران
 • طلوعی، عباس [1] استاد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • طلوعی، عباس [1] استاد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • طلوعی اشلقی، عباس [1] استاد مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

ع

ف

ق

ک

گ

 • گنجو، مازیار [2] دانشجوی دکترای، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران
 • گورکی، احسان [1] کارشناس ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

م

ن

 • ناظمی، شمس الدین [1] استاد مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • نجفی، امیر [1] استادیار مهندسی صنایع, دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ,دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
 • نجفی، امیر [1] دانشیارمهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان
 • نجفی، امیر [1] دانشیار، مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
 • نجف بیگی، رضا [1] استاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • نژند فرد، متان سادات [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • نصراصفهانی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، دانشگاه اصفهان
 • نظری، محسن [1] دانشیار، اقتصاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • نعمتی، فرشاد [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاداسلامی واحد سنندج
 • نقوی، حسین [1] کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم
 • نیکو، حسین [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه، فردوسی مشهد
 • نگهداری، سعیده [1] کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • نیلی پورطباطبایی، سید اکبر [1] استادیار مدیریت، پژوهشگاه شاخص پژوه دانشگاه اصفهان
 • نوربخش، پریوش [1] استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.
 • نوربخش، مهوش [1] استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.
 • نوروزی، علی [1] استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور تهران

و

ه

ی