بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

 • چاقویی، یحیی [1] دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
 • چرخچی، رکسانه [1] دانشجوی دکترا مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،

ح

خ

د

ذ

ر

 • رادفر، رضا [1] استاد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • رادفر، رضا [1] استاد ،مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • راهنورد، بابک [1] دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی, واحد علوم و تحقیقات تهران
 • رجائی، زهرا [1] دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • ریحانی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه؛
 • رحیمی، ابراهیم [1] دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی پژوهشگاه شاخص پژوه دانشگاه اصفهان
 • رحیمی، ابراهیم [1] دکتری مدیریت منابع انسانی و مربی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای
 • رحیمی، فرج اله [1] استادیار مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رحمانی، نیما [1] دانشجوی دکتری مدیریت مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران
 • رحمان سرشت، حسین [1] استاد مدیریت بازرگانی، دانشکده حسابداری و مدیریت ،دانشگاه علامه طباطبایی؛
 • رحمان سرشت، حسین [1] استاد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
 • رحیمی پور، اکبر [1] دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پ‍ژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
 • رحمتی، محمد حسین [1] استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی
 • رحیم نیا، فریبرز [1] استاد مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رحیم نیا، فریبرز [1] استاد مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رسولیان، محسن [1] دانشیار مدیریت, دانشگاه ازاد اسلامی
 • رسولیان، محسن [1] دانشیار مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی
 • رشنوادی، یعقوب [1] استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی
 • رضایی، اعظم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رضایی منش، بهروز [1] دانشیار مدیریت دولتی, دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
 • رهبر، فرهاد [1] استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • روانستان، کاظم [1] دانشجوی دکتری مدیریت (تولید و عملیات)، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
 • روح اللهی، محمدعلی [1] کارشناس ارشد مدیریتMBA دانشگاه علوم اقتصادی
 • ریوندی، مهدی [1] دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه پردیس کیش، ایران، کیش
 • رئیسی وانانی، ایمان [1] استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

ز

س

ش

 • شاطری، مصطفی [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
 • شاه حسینی، محمد علی [1] دانشیار گروه مدیریت MBA، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شائمی، علی [1] دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان
 • شریف زاده، فتاح [1] استاد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی؛
 • شکاری، غلام‌عباس [1] استادیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
 • شکیبا جمال آباد، غدیر [1] دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
 • شکوری گنجوی، حامد [1] دانشیار مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران
 • شکوهیار، سجاد [1] استادیار مدیریت و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • شمشیری، فرهاد [1] دانشجوی دکتری گروه کارآفرینی ،واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسلامی ،علی آباد کتول ،ایران
 • شوقی، بهزاد [1] دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی، واحد علوم تحقیقات تهران

ص

ط

 • طالاری، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
 • طاهری، علی [1] دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
 • طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
 • طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • طبری، مجتبی [1] دانشیار مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران
 • طلوعی، عباس [1] استاد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • طلوعی، عباس [1] استاد، مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • طلوعی، عباس [1] استاد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

ع

ف

ق

ک

گ

 • گورکی، احسان [1] کارشناس ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

م

ن

و

ه

ی