نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد مدیریت رسانه،دانشگاه نهران

3 دانشیار، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

رسانه یکی از ابزارهای قدرتمند توسعه محسوب می شود و مدیریت رسانه چگونگی نیل به این هدف را محقق می سازد. در این تحقیق الگوی شاخص های توانمندی و مهارتهای مدیران رسانه ای مورد مطالعه قرار گرفته است.این تحقیق کاربردی است و به لحاظ روش انجام تحقیق ،آمیخته می باشد.در بخش کیفی از رویکرد داده بنیاد استفاده شده است.و در بخش کمی از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی مدیران و خبرگان در حوزه رسانه بوده اند که با روش گلوله برفی و هدفمند انتخاب شده اند .مصاحبه با مشارکت کندگان تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه داشته است و این مهم در مصاحبه 12 حاصل شده است .برای تجزیه و تحلیل داده های  کیفی تحقیق از سه مرحله کد گذاری (باز ،محوری و گزینشی)با استفاده از نرم افزار قدرتمند MAXQDA2018استفاده شده است.جامعه آماری در بخش کمی مدیران و معاونان صدا و سیما در استان تهران با تعداد1340 نفر بوده اند.با فرمول کوکران نمونه آماری298 نفر تخمین زده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های داده ها در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS3 استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داده است توانمندی مدیران رسانه شامل چهار دسته توانمندی های سطح کلان،سطح خرد،سطح سازمانی و سطح فردی است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

...

نویسندگان [English]

  • maryam vasheghani farahani 1
  • aliakbar farhangi 2
  • mohammadreza rasouli 3

2 -

3 associate Professor and University faculty member , Islamic azad university central tehran branch