نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشیارمدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

4 استاد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه ضرورت برخورداری از مهارت ها و شایستگی های رهبری استراتژیک و رهبری مشارکتی به منظور بهبود عملکرد و موفقیت سازمان  به اثبات رسیده است. از سوی دیگر، در سال های اخیر سبک جدیدی از رهبری با عنوان رهبری مشارکتی استراتژیک مطرح شده است که  به رهبری مشارکتی مدیران ارشد در سطح استراتژیک سازمان اشاره می‌کند. هدف اصلی تحقیق حاضر، طراحی مدل رهبری مشارکتی استراتژیک مدیران ارشد در شرکت های دانش بنیان تولیدی با بهره گیری از روش تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. در این  راستا، 15 نفر از مدیران ارشد دارای زمینه علمی و سوابق مدیریتی مرتبط با این سبک رهبری در شرکت های دانش بنیان تولیدی به عنوان مشارکت کنندگان انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و با استفاده از نمونه گیری هدفمند انجام شد. همچنین برای تحلیل داده ها بر مبنای رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین از سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری  انتخابی استفاده به عمل آمد. یافته های پژوهش نشان داد در مدل رهبری مشارکتی استراتژیک مدیران ارشد شرکت های دانش بنیان  تولیدی، شرایط علّی شامل ویژگی های رهبران و ویژگی های تیم؛ شرایط زمینه ای شامل عوامل بسترساز و عوامل محیطی؛ مقوله محوری شامل رهبری مشارکتی استراتژیک؛ شرایط مداخله گر شامل یکپارچگی رفتاری، فضای حمایتی، تصمیم گیری جمعی، یادگیری سازمانی، رویکرد شایستگی محور و رویکرد استعداد محور؛ راهبردها شامل توسعه مشارکت رهبران و توانمندسازی رهبران و پیامدها شامل دستاوردهای نگرشی و دستاوردهای عملکردی می‌باشد.          

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic shared leadership model in manufacturing knowledge – based companies

نویسندگان [English]

  • Amir Nikkar 1
  • mohamad haghighi 2
  • Mohammad Ali shahhoseini 3
  • asadolah kordnaeij 4

1 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Business Policy, Faculty of Management, University of Tehran

2 ........

3 Faculty Member of Tehran University