نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سازمان‌ها برای تقویت کسب و کار خود به بینش و ابزارهایی دقیق و بروز جهت تهیه استراتژی‌های برنامه‌ریزی مالی صحیح نیازمندند. نبود یک مدل جامع با بهره گیری از ابزارها و روشهای نوین در راستای تسهیل امر برنامه‌ریزی استراتژیک با کمترین میزان انحراف از اهداف استراتژیک مالی سازمان، بعنوان یک شکاف تحقیقاتی در نظر گرفته شده و ارایه آن توسط پژوهشگر، در این تحقیق مورد هدف می‌باشد. بنابراین در این پژوهش مدلی جهت کمک به برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌ها در بخش مالی به منظور تصمیم‌گیری صحیح‌تر و دقیق‌تر آنها ارائه شده است. مدل استفاده شده در این تحقیق مدل کنترل تطبیقی هوشمند بوده و در فرآیندهای شناسایی سیستم و الگوریتم تطبیق آن از شبکه ی عصبی المن استفاده شده است. داده‌های مورد استفاده برای ساخت مدل، داده‌های منتشر شده در صورت‌های مالی شرکت‌ها در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و بعنوان نمونه اولیه، از اطلاعات مربوط به شرکت نفت پارس بین سال‌های 1379 و 1397 استفاده شده است. فاکتورهای ورودی مدل، شاخص‌های تشکیل دهنده سود بعنوان سنجه عملکرد مالی شرکت بوده و خروجی مدل بازه‌های مجاز تغییرات آن فاکتورها در جهت دستیابی به هدف مطلوب است 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and explanation of intelligent adaptive control model in strategic planning with financial approach

نویسندگان [English]

  • zahra sadeghi 1
  • Mohammad Reza Motadel 2
  • abas toloi 3

1 PhD Student, Department of Information Technology Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 ..