نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، واحد بجنورد، دانشگاه آزاداسلامی، بجنورد، ایران

2 دانشیار ، گروه مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد ، ایران

4 استادیار، واحدبجنورد،دانشگاه آزاداسلامی ، بجنورد ، ایران

چکیده

: استقرار نظام‌های مدیریتی همچون نظام مدیریت منابع انسانی سبز می‌تواند برای دست یابی به رسالت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست شهرها مؤثر باشد. هدف این مطالعه کشف، طراحی و تبیین مدل مدیریت منابع انسانی سبز شهرداری مشهد می‌باشد. جامعه آماری را کلیه مدیران و سرپرستان شهرداری مشهد به تعداد150نفر تشکیل می دهند. برای رسیدن به این هدف درابتدا، مصاحبه ای نیمه ساختاریافته با خبرگان منابع انسانی شامل اساتید رشته مدیریت و محیط زیست و متخصصان منابع انسانی در شهرداری مشهد به شیوه گلوله برفی انجام شد که بعد از انجام15 مصاحبه محقق به اشباع نظری رسید و با استفاده از روش داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودانسخه10، درمرحله کدگذاری باز تعداد 318 کداولیه شناسایی شد.سپس درمرحله کدگذاری محوری به 108 کد که با بررسی مجدد و کدگذاری انتخابی کدهای شناسایی شده مدیریت منابع انسانی سبز در23 مقوله شامل: انگیزه سبز، دانش سبز، شخصیت سبز، رفتارسبز، استخدام سبز، آموزش سبز، ارزیابی سبز، سازماندهی سبز، مشارکت سبز، نگهداری سبز، پاداش و جبران خدمت سبز، ارتقاء و انتصاب سبز، فرهنگ سازمانی سبز، شهر سبز، شورای شهر، قوانین و مقررات، دولت، سازمانهای بین المللی، تأمین کنندگان، رسانه ها و سازمانهای مردم نهاد سبز جمع بندی که در سه سطح فردی، سازمانی و فراسازمانی طبقه بندی شد و درنهایت مدل پارادایمی مدیریت منابع انسانی سبز کشف گردید.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

...

نویسندگان [English]

  • MAHDI JANALIZADEH GHAZVINI 1
  • AZAR Kaffashpoor 2
  • amir rahimpour 3
  • MOSAYEB SAMANAIN 4

2 Associate professor,department ,Faculty of Economics and Adminstrative Science, Ferdosi University of Mashhad , Iran