نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین و دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار، مرکز مطالعات مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش به‌دنبال آن است تا ضمن شناسایی عوامل راهبردی تأثیرگذار بر آینده صنعت بانکداری و نیز بررسی و تحلیل تأثیرات متقابل آن‌ها، مهم‌ترین سناریوهای محتملِ پیش روی صنعت بانکداری را شناسایی کند. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث زمانی از نوع مقطعی می‌باشد. به‌منظور شناسایی عوامل راهبردی مؤثر بر صنعت بانکداری از روش کتابخانه‌ای بهره برده و 84 عامل شناسایی شد و در ادامه با روش دلفی فازی نسبت به انتخاب عوامل راهبردی اقدام و خبرگان دانشگاهی و صنعت 37عامل را برگزیدند. در ادامه از روش ماتریس تحلیل اثرات متقابل و نرم‌افزار میک‌مک به‌منظور ارزیابی و شناسایی عوامل کلیدی استفاده و 9 عامل راهبردی برای تشکیل سبد سناریوهای آینده صنعت بانکداری وارد نرم‌افزار سناریوویزارد شد. در پایان بر اساس خروجی سناریو ویزارد، دو سناریوی شامل دو حالت مطلوب و بحرانی ترسیم و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Strategic Factors and Scenario Planning in the Banking Industry with an Uncertainty Approach

نویسندگان [English]

  • Mahdi Joneidi Jafari 1
  • AliReza Jalali Farahani 2

1 Ph.D in Futures Studies, Imam Khomeini International University. Qazvin and Ph.D. Student in IT Management, Allameh Tabataba'i University Iran.

2 Faculty Member of Center for Management Studies, Tarbiat Modares University-Tehran-Iran.