نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،مدیریت منابع انسانی،دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت رفتار سازمانی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

آن چه زلزله را تبدیل به یک فاجعه­ی مخرب می­نماید، تقابل پدیده­های انسانی و عوامل انسان­ساز با این پدیده­ی طبیعی می­باشد. یکی از مهم­ترین فاکتورهایی که در افزایش و یا کاهش میزان خسارت­ها و تلفات انسانی در زمان بروز بلایای طبیعی از جمله زلزله، تأثیر فراوانی دارد، مدیریت بحران است. هدف این مطالعه طراحی مدل مدیریت بحران با تأکید بر منابع انسانی در زلزله استان کرمانشاه، است. روش این پژوهش، رویکرد کیفی با  تحلیل مضمون (تم) است. جامعه آماری این مطالعه کلیه ادبیات موجود در زمینه مدل های مدیریت بحران و با تمرکز بر منابع انسانی بودند. نمونه این مطالعه شامل  بررسی 11 نظریه مرتبط در حوزه مدل های مدیریت بحران بر اساس تمرکز بر منابع انسانی بود. برای گردآوری داده های پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش با استفاده نرم افزار Nvivo، انجام شد. نتایج نشان داد، مدل مدیریت بحران با رویکرد منابع انسانی به روش تحلیل مضمون (تم) در سه مرحله اصلی قابل بررسی است، 1-تدابی قبل از بحران، تدابیر حین بحران و تدابی پس از بحران. تدابیر قبل از بحران شامل مضامین تقویت کارایی منابع انسانی، اقدامات پیشگیرانه، آموزش منابع انسانی، شناسایی نشانه های اولیه بود. تدابیر حین بحران شامل مضمون آمادگی منابع انسانی بود. همچنین تدابیر پس از بحران شامل مضامین، شناسایی و ارزیابی، محدود ساختن زیان ها و توانایی باز سازی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

...

نویسندگان [English]

  • shahram kahrizi 1
  • HASAN alodari 2