نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (تولید و عملیات) دانشگاه یزد

3 دکترای مدیریت صنعتی دانشگاه یزدف مسئول پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد

4 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

چکیده

برای سازمان‌هایی که در محیط متغیر و بدون قطعیت به رقابت می‌پردازند، نوآوری برای رشد، موفقیت و بقای سازمان عامل حیاتی به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر توانمندیهای نوآوری فناورانه بر تمایل کارکنان به نوآوری فناورانه در شرکت ذوبآهن اصفهان انجام شده است. برای این منظور پس از بررسی پیشینه پژوهش 11 بعد استخراج گردیدند. دادههای این پژوهش از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد که با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از فرضیات مورد تأیید قرار نگرفت برای پیبردن به دلایل مجدد به صنعت بازگشته و مصاحبهای با افراد منتخب از سطوح مختلف سازمان شکل داده شد که کارکنان مواردی همچون شایسته سالاری، برنامهریزی برای مسیر شغلی افراد و همراستایی کارکنان و مدیران را مطرح کردند که از دیدگاه آنان میتواند بر تمایل کارکنان به نوآوری فناورانه تأثیرگذار باشد. در گام آخر با استفاده از داده‌های به دست آمده از پرسشنامه و نرم‌افزار اکسل ماتریس همبستگی استخراج و به عنوان ورودی نرم‌افزار FCMapper مورد استفاده قرارگرفت. سپس با وارد کردن خروجی FCMapper در نرم‌افزار Pajek به رسم نقشه شناختی فازی پرداخته شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش بعد توانمندی تحقیق و توسعه، توانمندی برنامه‌ریزی راهبردی و توانمندی سازمانی دارای بالاترین درجه مرکزیت مورد شناسایی قرار گرفتند. همچنین به منظور بهبود فرضیه‌های پژوهش چهار سناریو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions affecting on the Willingness of Isfahan Steel Company employees for technological innovation

نویسندگان [English]

  • habib zare ahmadabadi 1
  • keyvan ghasemi 2
  • صفاری دربرزی saffari darberazi 3
  • davood andalib 4

2 .M.Sc. Executive Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd university

3 PhD of Industrial Management, Yazd University, Head of Research and Technology, Yazd University of Applied Science and Technology (UAST), Faculty of Economics, Management and Accounting, , Yazd, Iran.

4 assistant professor in management, Yazd University

چکیده [English]

For organizations that compete in a changing and uncertain environment, innovation is critical to the growth, success, and survival of the organization. The purpose of this study was to investigate the effect of technological innovation capabilities on employees' willingness to innovate in Isfahan Zobahan Company. after reviewing the research background, 11 dimensions were extracted. The data of this study were collected through a questionnaire. For analyzing the data, structural equation modeling with partial least squares approach was used which, given that a significant number of hypotheses were not approved, were returned to the industry for reconsideration reasons and interviews with selected individuals were formed from different levels of organization. The staff members introduced issues such as meritocracy, planning for a career path for individuals, and alignment of staff and managers, which, in their view, could affect the employees' willingness to innovate technologically. In the last step, using the data obtained from the questionnaire and Excel software, the correlation matrix was extracted and used as input of the FCMapper software. Then we introduced the FCMapper output in the Pajek software to draw a fuzzy cognitive map. Based on the research findings, the dimensions of research and development capability, strategic planning capability and organizational capability with the highest degree of centrality were identified. Also, in order to improve the research hypotheses, four scenarios have been studied and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological innovation
  • Technological innovation capabilities
  • structural equation modeling
  • Fuzzy Cognitive Map