نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز

چکیده

مطابق با نظریه ظرفیت‌های پویایی، اتخاذ و پیگیری راهبردهای مناسب در قالب اَبَرفرایندهای منسجم و در هم تنیده شده، می‌تواند منجر به ایجاد و ارتقای قابلیت‌های کلیدی و متمایز کننده سازمان گردد. لذا، یکی از ضرورت‌های ارتقای عملکرد رقابتی، اتخاذ و پیگیری راهبردهای مناسب در راستای بهبود و ارتقای قابلیت‌های پویایی در سازمان می‌باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارائه مدل ارتقای عملکرد رقابتی در حوزه بازارهای بین‌الملل با تأکید بر نظریه ظرفیت‌های پویایی سازمان در صنایع نفت و گاز ایران بوده است. این پژوهش از گونه بنیادی و به لحاظ روش، ترکیبی(کیفی و کمی) است که در دو فاز صورت گرفته است. در فاز اول، مرور نظام‌مند و استخراج مدل مضامین به کمک ابزار علم‌سنجی و متن‌کاوی برای شناسایی جبهه‌های تحقیق در تحلیل مضمون انجام شد. در فاز دوم، مدل مضامین حاصل‌شده شامل 27 مضمون و در 7 رده، به‌صورت پرسش‌نامه تنظیم و پس از بررسی روایی و پایایی مابین متخصصین فعال در شرکت‌های تابعه فعال درزمینه صنعت نفت و گاز توزیع‌شده است. پس از گردآوری داده‌ها، مدل تحقیق از طریق رویکرد آماری تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌های فاز دوم، نشانگر تایید از سوی متخصصین به‌عنوان عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد رقابتی با تأکید بر نظریه ظرفیت‌های پویایی سازمانی در صنایع نفت و گاز ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Model of Competitive Performance Improvement Emphasizing the Theory of Dynamic Capabilities in Iran's Oil and Gas Industries

نویسندگان [English]

  • seyedreza rahnamaytohidi 1
  • Houshang Taghizadeh 2
  • Soleyman Iranzadeh 3

1 PHD student, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran, +989141036438, srtohidi@yahoo.com

2 Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

3 Department of Management Tabriz Branch Islamic Azad University

چکیده [English]

According to the dynamic capabilities Theory, adopting and pursuing appropriate strategies in the form of coherent and intertwined meta-processes can lead to the creation and promotion of key and distinctive capabilities of the organization. Therefore, one of the necessities of promoting competitive performance is to adopt and pursue appropriate strategies in order to improve and enhance the dynamic capabilities of the organization. The purpose of this study was to present a model of competitive performance in the field of international markets with emphasizing theory of dynamic capacity in Iran's oil and gas industry. This research is a fundamental and in terms of method, is a combination of qualitative and quantitative that utilized in two phases. In first phase, systematic review and extraction of the content model were performed with the help of scientometric and text mining tools. In the second phase, 27 themes and in 7 categories, in the form of a questionnaire and after checking validity and reliability among the subsidiaries experts of the oil and gas industry is distributed. After data collection, the research model was evaluated through the statistical approach of confirmatory factor analysis using SmartPLS software. The findings of the second phase indicate the confirmation by experts as effective factors in promoting competitive performance with emphasis on the theory of organizational dynamic capacity in Iran's oil and gas industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Performance Improvement
  • Dynamic Capabilities
  • Text Mining
  • Scientometrics
  • Iran Oil and Gas Industry