بررسی رابطه بین همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و کسب و کار و عملکرد مالی سازمان

نوع مقاله: علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 استاد ، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه صنعت نفت، تهران ، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار ، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و کسب و کار و رابطه آن با عملکرد مالی سازمان‌ها از سابقه طولانی برخوردار است. دلیل این امر وجوه مختلف موضوع و نتایج متفاوت آن در دوره‌های زمانی و بافت‌های مختلف سازمانی است. در این مقاله سعی شده است تا رابطه بین همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و کسب و کار و عملکرد مالی سازمان در یک دوره زمانی 5 ساله از 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار گیرد. از نظریه پیکربندی در مدیریت استراتژیک برای توسعه مدل مفهومی و فرضیات پژوهش استفاده شد. از این رو با تحلیل داده‌های بدست آمده، استراتژی فناوری اطلاعات در سه پیکره‌ی رفتار توسعه‌ای، رفتار نوآورانه و رفتار محافظه‌کارانه و استراتژی کسب و کار در چهار پیکره‌ی نوآران، مدافعان هزینه، مدافعان تمایز و تحلیل‌گران پیکربندی شدند. فرضیه‌های پژوهش چگونگی رابطه بین ترکیب پیکره‌ها و عملکرد مالی سازمان است. از این رو از دو روش آزمون همسویی به منزله همبستگی و همسویی به منزله گشتالت استفاده شد. در آزمون همبستگی روابط بین ترکیب‌ها از ادبیات تحقیق استخراج شد و در روش گشتالت ترکیب پیکره‌ها به صورت اکتشافی با داده‌های مسئله بدون پیش‌فرض ادبیات تحقیق انجام گرفت. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که به جز رابطه بین پیکره محافظه‌کارانه و مدافع هزینه دیگر روابط با عملکرد رابطه معناداری ندارند. در روش گشتالت دو خوشه بدست آمد که خوشه اصلی با عملکرد بالا عمدتاً ترکیبی از استراتژی‌های نوآران، مدافع تمایز از سمت کسب و کار و استراتژی‌های نوآرانه و توسعه‌ای از سمت فناوری اطلاعات است.

کلیدواژه‌ها