ارائه مدل اقتضایی تحلیل پرتفولیوی کسب و کارها در شرکت‌های هلدینگ

نوع مقاله: علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد، دانشکده مدیریت ،دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار ،مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

4 استاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده


امروزه شرکت‌های مادر نقش پررنگی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارند. از اینرو در دهه های اخیر استراتژی سطح شرکت و مدیریت سبد آن یکی از محورهای مهم پژوهشی را در حوزه مدیریت استراتژیک به خود اختصاص داده است. بنابراین نحوه تحلیل سبد به عنوان موضوعی اساسی در سطح شرکت های مادر در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت. دراین راستا هدف تحقیق بررسی نحوه تحلیل سبد و نهایتا ارائه مدلی اقتضایی برای تحلیل سبد کسب و کارها در هلدینگ‌های مختلف است. برای این منظور از روش تحقیق کیفی و راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد کلاسیک استفاده شده است. روش جمع‌آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته با 22 نفر خبره و مدیر از 13 هلدینگ ایرانی است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که تحلیل سبد در هلدینگ برمبنای دو روش کلی ابزارگرایی و رویکردگرایی انجام می‌شود. ابزارگرایی مبتنی بر منطق تجویزی بوده و معمولا از ماتریس‌های کلاسیک تحلیل، مدل مزیت مادری و مدل‌های کمی و مالی استفاده می‌کنند. در صورتیکه رویکردگرایی که مبتنی بر منطق توصیفی است تحت تاثیر شهود مدیران و فشارهای سیاسی است. دو گروه تصمیم‌ساز (کارشناسان و تحلیل-گران) و تصمیم‌گیر (مدیران) در فرایند تحلیل پرتفوی نقش دارند. در نهایت در مدل اقتضایی ارائه شده استراتژی‌های تحلیل سبد هر چهار نوع شرکت مادر یکپارچه، مرتبط، متنوع و غیرمرتبط به تفکیک تبیین گردید
 
 

کلیدواژه‌ها