نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

2 استاد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار ،مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استاد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده


امروزه شرکت‌های مادر نقش پررنگی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارند. از اینرو در دهه های اخیر استراتژی سطح شرکت و مدیریت سبد آن یکی از محورهای مهم پژوهشی را در حوزه مدیریت استراتژیک به خود اختصاص داده است. بنابراین نحوه تحلیل سبد به عنوان موضوعی اساسی در سطح شرکت های مادر در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت. دراین راستا هدف تحقیق بررسی نحوه تحلیل سبد و نهایتا ارائه مدلی اقتضایی برای تحلیل سبد کسب و کارها در هلدینگ‌های مختلف است. برای این منظور از روش تحقیق کیفی و راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد کلاسیک استفاده شده است. روش جمع‌آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته با 22 نفر خبره و مدیر از 13 هلدینگ ایرانی است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که تحلیل سبد در هلدینگ برمبنای دو روش کلی ابزارگرایی و رویکردگرایی انجام می‌شود. ابزارگرایی مبتنی بر منطق تجویزی بوده و معمولا از ماتریس‌های کلاسیک تحلیل، مدل مزیت مادری و مدل‌های کمی و مالی استفاده می‌کنند. در صورتیکه رویکردگرایی که مبتنی بر منطق توصیفی است تحت تاثیر شهود مدیران و فشارهای سیاسی است. دو گروه تصمیم‌ساز (کارشناسان و تحلیل-گران) و تصمیم‌گیر (مدیران) در فرایند تحلیل پرتفوی نقش دارند. در نهایت در مدل اقتضایی ارائه شده استراتژی‌های تحلیل سبد هر چهار نوع شرکت مادر یکپارچه، مرتبط، متنوع و غیرمرتبط به تفکیک تبیین گردید
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Contingency model of business portfolio analysis in holding companies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Talari 1
  • seyed hamid khodadad Hosseini 2
  • Asadollah Kordnaiej 3
  • Adel Azar 4

1 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Hazrat Masoumeh University, Qom, Iran

2 Professor of Business Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (Corresponding Author)

3 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

4 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, corporations have strong role in the economy of developing countries. Therefore, in recent decades, company-level strategy and portfolio management has been one of the important research axes in the field of strategic management. Therefore, portfolio analysis was studied as a key issue at the level of parent companies in this study. In this regard, the purpose of the research is to study how to analyze the portfolio and finally provide a contingency model for analyzing the business portfolio in different corporations. Method is qualitative and research strategy is classic grounded theory. Data collected by semi-structured interviews with 22 expert and director of the 13 Iranian corporations. The results indicate that the corporate portfolio analysis is based on two general classes: tool orientation and approach orientation. Tool orientation is based on prescriptive logic and typically uses classical analysis matrices, parent advantage models, quantitative and financial models. Approach orientation is based on descriptive logic and influenced by the intuition in managers and political pressures. Analysts and managers are two group involved in the process of portfolio analysis. Accordingly, the contingency model of portfolio analysis was presented. Finally, in the contingency model, portfolio analysis strategies of all four types of corporate-related, diversified, unrelated and integrated- were explained separately

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Level Strategy
  • business portfolio analysis
  • classic grounded theory
  • contingency model of portfolio analysis
Bettis Ra, Hall Wk, (1981), Strategic portfolio management in the multi business firm, California Management Review, 24, 23-38.
Campbell A, Goold M, Alexander M. (2014). Strategy for the Corporate Level: Where to Invest,What to Cut Back and How to Grow Organisations with Multiple Divisions, John Wiley.
Chakrabarti, A., Singh, K. and Mahmood, I. (2007) ‘Diversification and performance: Evidence from East Asian firms’, Strategic Management Journal, 28(2), pp. 101–120.
Doyle P, Stern P, (2016), Marketing management and strategy, Essex, England:Pearson Education Ltd.
Glaser, B. (2005). The grounded theory perspective III: Theoretical coding, Sociology Press. Mill Valley, CA. Glaser, B. G. (1978).
Theoretical Sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory. Mill Valley, Calif.: Sociology Press.
Glaser, B. G. (1998). Doing Grounded Theory: Issues and discussions. Mill Valley, Calif.: Sociology Press.
Grant, R.M. (2013) Contemporary strategy analysis with access code. 8th edn. New York: John Wiley & Sons. Haspeslagh. Ph, (1982), portfolio planning, uses and limits, Harvard Business Review, 60: 58-73.
Henderson B, (1970), The product Portfolio, Perspective of Boston Consulting Group, 1 .
Johnson G, Scholes K, Whittington. R, (2008), Exploring Corporate Strategy: Text and Cases (7th), the Prentice Hall imprint, UK.
Johnson. G, Whittington. R, Scholes. K, Angwin. D, Regnér. P, (2014), Exploring Strategy: Text & Cases (10th), Prentice Hall imprint, UK.
Khanna T, Palepu K. 1997. Why focused strategies may be wrong for emerging markets. Harvard Business Review 75(4): 41–51.
Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). Principles of marketing (15th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
Kotler Ph, Keller K.L, (2015), Marketing Management, Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice-Hall. Lichtenthaler, E. (2015) ‘Corporate diversification: Identifying new businesses  systematically in the diversified firm’, Technovation, 25(7), pp. 697–709.
Nachum, L. (1999). ‘Diversification strategies of developing country firms’, Journal of International Management, 5, pp. 115–140.
Nippa M., Pidun U., Rubner H., (2014), Corporate Portfolio Management: Appraising Four Decades of Academic Research, Academy of Management Perspectives, 25: 50-66.
Pidun U, Rubner H, Krühler M, Untiedt R, Nippa M, (2011), Corporate Portfolio Management: Theory and Practice, Journal of Applied Corporate Finance, 23: 63-76.
Philip T.U, William E.E, Rajunor. B.A, (2012), Portfolio Analysis Models: A Review, European Journal of Business and Management, 4, 101-120.
Purkayastha, S., Manolova, T.S. & Edelman, L.F. (2012) ‘Diversification and performance in developed and emerging market contexts: A review of the Literature, International Journal of Management Reviews, 14(1), pp. 18–38.
Santarelli, E. and Tran, H.T. (2016) ‘Diversification strategies and firm performance in Vietnam’, Economics of Transition, 24(1), pp. 31–68.
Shen L, Zhou J, Skitmore M, Xia B, (2015), Application of a hybrid Entropy– McKinsey Matrix method in evaluating sustainable urbanization: A China case study, Cities, 42, 186-194
Strauss, A., Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Untiedt. R, Nippa. M, Pidun. U, (2012), Corporate Portfolio Analysis Tools Revisted: Assessing Causes That May Explain Their Scholarly, International Journal of Management Reviews, 14(3), 263–279.
Untiedt R, Nippa M, Ulrich P. (2013). Application matters: how different corporate portfolio management practices impact firm performance, Int. J. Business Performance Management, 14(2), 63-76.
Wilson R. M.S., Gilligan C, (2005), Strategic marketing management: Planning, implementation and control (3th), Oxford.
Wind Y, (1974), Product portfolio: A new approach to the product-mix decision, Combined Proceedings. American Marketing Association, Chicago.
Wind Y, Mahajan V, Swire D.J., (1983), An Empirical Comparison of Standardized Portfolio Models, Journal of Marketing, 47, 89-99.