نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران، تهران.

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران، تهران،

3 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه پردیس کیش، ایران، کیش

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش ارائه یک الگوی راهبردی جهت اطمینان سازی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری مصرف‌کنندگان در شرایط عدم اطمینان در بازار مسکن می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، بنیادی و کاربردی بوده است و ازنظر ماهیت جزء پژوهش‌های پیمایشی محسوب می‌شود و ازنظر رویکرد این پژوهش، جزء پژوهش‌های کیفی می‌باشد. جامعه آماری خبرگان حوزه مسکن (خبرگان بنگاه‌های معاملاتی ملک و خبرگان مسکن و شهرسازی) استان تهران شهرستان تهران است. با استفاده از اشباع نظری درنهایت 20 خبره و کدگذاری 241 عبارت و معرفی 9 مفهوم که در شش مقوله عمده مدل پرادایمی مورد دسته‌بندی قرار گرفت در این پژوهش مشارکت نمودند.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده در شش حالت که، شامل عدم اطمینان محیطی ، گفتمان اطمینان طلبی ، عوامل مداخله‌گر، عوامل بستر، استراتژی‌های رقابتی و مشروعیت بخشی به خرید شناسایی‌شده است و پیامد این الگوی تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان خرید، بهبود عملکرد فروش شرکت‌ها می‌باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به عدم اطمینان‌های محیطی در بازار مسکن، تقویت گفتمان اطمینان طلبی در خرید مصرف‌کننده دارای اهمیت است که زمینه را برای بهبود مشروعیت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار مهیا می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a practical model for purchasing decisions in the context of environmental uncertainty in the housing market

نویسندگان [English]

  • Alireza Irani 1
  • Mohammad Haghighi 2
  • Mehdi Reyvandi 3

1 Doctor of Business Administration, University of Tehran, Iran, Tehran

2 Associate Professor, Department of Business Management, University of Tehran, Iran, Tehran

3 P.h.D student in Business Management, Kish Pardis University, Iran, Kish.

چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this study is to present a strategic model for assuring consumer investment decision making in uncertain conditions in the housing market.
Methodology: The purpose of this study was fundamental and applied and it is considered as a research component in nature and from the perspective of this research it is a qualitative research. Statistical population of Housing Experts (Property Trading Experts and Housing and Urban Development Experts) is Tehran province. Using theoretical saturation finally 20 experts and coding 241 phrases and introducing 9 concepts that were classified into six major categories of paradigm model participated in this study.
Results: The results were identified in six cases, including environmental uncertainty, discourse discourse, confounding factors, context factors, competitive strategies and legitimacy of purchasing and the consequence of this decision making model in terms of purchasing uncertainty, Improving the sales performance of companies.
Conclusion: Given the environmental uncertainties in the housing market, it is important to reinforce the discourse of consumer confidence in consumer purchasing that paves the way for improving investor investment legitimacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purchasing decision making
  • Consumer behavior
  • Environmental uncertainty
  • Housing market