نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارآفرینی ،واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسلامی ،علی آباد کتول ،ایران

2 دانشیار مدیریت ،واحد علی آباد کتول ، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین سناریوهای صنعت بانکداری با رویکرد آینده‌پژوهی و چگونگی دستیابی به سناریوهای امکان‌پذیر است. این تحقیق بر اساس هدف، تحقیقی -کاربردی است که با استفاده از روش‌های کیفی، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات نموده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‌برداری و شبکه‌های اطلاعاتی و آماری است. در این تحقیق جامعه آماری مدیران و متخصصان صنعت بانکداری می‌باشند که با توجه به نوع اطلاعات لازم برای انجام تحقیق، یک نمونه شامل 66 نفر از افراد خبره و صاحب‌نظر در حوزه بانکداری به‌صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی و قضاوتی انتخاب شد. روش این پژوهش مبتنی بر سناریو نگاری است؛ بنابراین پس از تدوین پرسش آغازین و مشخص کردن موضوع اصلی، تشکیل پانل خبرگان، انجام مصاحبه‌های اکتشافی و مشخص کردن نیروهای پیشران،64 متغیر به‌عنوان عوامل اولیه مؤثر بر صنعت بانکداری در قالب یک ماتریس 64*64 در اختیار خبرگان قرار گرفت و بعد به کمک نرم‌افزار میک مک،12 عامل کلیدی استخراج و به 38 وضعیت مختلف طبقه‌بندی گردید. سپس این وضعیت‌ها برای تمام عوامل کلیدی به‌صورت ماتریس 38*38 در اختیار متخصصین قرار داده شد و در نرم‌افزار سناریو ویزارد تحلیل گردید. درنهایت هم 3 سناریوی قوی،1 سناریوی باورکردنی و 8 سناریوی ضعیف شناسایی و برای توسعه صنعت بانکداری راهبردهایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Banking Industry Macro Strategies through Scenario Approach

نویسندگان [English]

  • farhad shamshiri 1
  • Abdulhamid Ebrahimi 2

1 PhD Student in Entrepreneurship, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch

2 Associate Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch; (Corresponding Author)

چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the scenarios of the banking industry with a future studies approach and how to achieve the possible scenarios. This research by purpose is research-practical oriented that collects information using qualitative methods. Data collection tools are questionnaires, interviews, taking notes and statistical and information networks. In this research, the statistical population is the managers and specialists of the banking industry who, according to the type of information needed to conduct the research, a sample of 66 experts in the field of banking was selected in a way non-probability and judgmental sampling. The methodology of this research is based on scenario writing. So, after formulating the initial question and identifying the main subject, forming an expert panel, conducting exploratory interviews and identifying the driving forces, 64 variables were provided to the experts in the form of a 64 * 64 matrix as the primary factors affecting the banking industry. Then, using the Mic Mac software, 12 key factors were extracted and classified into 38 different situations. Then, these situations were presented to the experts for all key factors in a 38 * 38 matrix and analyzed in the Scenario Wizard software. Finally, 3 strong scenarios, 1 believable scenario and 8 weak scenarios were identified and Strategies were presented to develop the banking industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures studies
  • Banking industry
  • Scenario
آسکول، پی (2003)  روشهای مطالعات آینده پژوهی، ترجمه سعید خزائی، تهران: موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی
اجاق، سیده زهرا و خوشنویس، یاسر(1385)نقشه مفهومی و تعاریف مرتبط با حوزه کلی  ،آینده نگاری و آینده پژوهیwww.farda.ir 
انواری رستمی، علی اصغر و کیانی، آیدین (1394) بررسی نقش عدم اطمینان محیطی در رفتار هزینه ها؛ شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره هفتم، شماره دوم،57-33
حاج آقا معمار، حامد و رحیم نیا، فریبرز (1392) ضرورت آینده پژوهی سازمانی با روش سناریوسازی، اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت، چالش ها و راهکارها، شیراز.
حاج آقا معمار، حامد. رحیم نیا، فریبرز و خوراکیان، علیرضا (1392) سناریو نگاری شبکه جهانی کسبوکار، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 16 ،87-61
زالی، نادر (1390)آینده نگاری راهبردی و سیاستگذاری منطق های با رویکرد سناریونویسی، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره چهاردهم، شماره چهارم، 54-33
سعید پور، سعید و بهبودی، محمدرضا (1396) راهنمای کاربردی نرمافزار سناریو ویزارد (تدوین راهبردهای سازمانی با رویکرد سناریو نگاری)، بندرعباس: دانشگاه هرمزگان، چاپ اول.
گوهری فر، مصطفی. آذر، عادل و مشبکی، اصغر (1394) آینده پژوهی: ارائه تصویر آینده سازمان با استفاده از رویکرد برنامهریزی سناریو (موردمطالعه: مرکز آمار ایران)، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره دهم، شماره 38 ،65-36.
Alizadeh, R. Lund, P. D. Beynaghi, A. Abolghasemi, M & Maknoon, R (2016). An integrated scenario-based robust planning approach for foresight and strategic management with application to energy industry. Technological Forecasting and Social Change, 104, 162-171.
-Amer, M. Daim, T. U & Jetter, A (2013). A review of scenario planning. Futures, 46, 23-40.
Chermack, T. J (2011). Scenario Planning in Organizations: How to Create, Use, and Assess Scenarios. San francisco: Berrett-Koehler.
-Fumero, Y. Moreno, M. S. Corsano, G. & Montagna, J. M. (2016). A multiproduct batch plant design model incorporating production planning and scheduling decisions under a multiperiod scenario. Applied Mathematical Modelling, 40(5-6), 3498-3515.
Gao, L. Bryan, B. A. Nolan, M. Connor, J. D. Song, X. & Zhao, G. (2016). Robust global sensitivity analysis under deep uncertainty via scenario analysis. Environmental modelling & software, 76, 154-166.
Ghezelbash, S. Sajadi, J. Sarafi, M. & Kalantari, M. (2016). Future Studies Using Formative Scenario Analysis, a Framework to Integrate Science and Practice Case Study: Urban System of Zanjan Province. Geography, 13(47), 303-324
-Godet, M. & Roubelat, F. (2000). Scenario Planning. Technological Forecasting and Social Change, 65(Special), 1-124.
Popper, R. (2008). How are foresight methods selected? foresight, 10(6), 62- 89.
-Star, J. Rowland, E. L. Black, M. E. Enquist, C. A. Garfin, G. Hoffman, C. H... . Waple, A. M. (2016). Supporting adaptation decisions through scenario planning: Enabling the effective use of multiple methods. Climate Risk Management, 13, 88-94.
Turoff, M. Bañuls, V. A. Plotnick, L. Hiltz, S. R. & de la Huerga, M. R. (2016). A collaborative dynamic scenario model for the interaction of critical infrastructures. Futures, 84, 23-42.
Wang, T. (2016). Forecast of Economic Growth by Time Series and Scenario Planning Method—A Case Study of Shenzhen. Modern Economy, 7(02), 212- 222.