نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی،گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 استاد مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان ها، برنامه ریزی راهبردی برای دستیابی به میزان بهینه تعداد منابع انسانی در سازمان از اهمیت بالایی برخودار می باشد. هدف از تحقیق ارائه مدلی جهت شبیه سازی و پیش بینی عملکرد تیمی در گروه مدیریت صنعتی در جهت شناسایی عملکرد منابع انسانی در جهت بهبود راهبردهای مدیریت منابع انسانی می باشد. شاخص های تاثیرگذار بر عملکرد تیمی با استفاده از مطالعات قبلی در حوزه پژوهش شناسایی واستخراج شده و سپس با شناسایی فرآیندهای های تاثیرگذار بر عملکرد تیمی، زمان های انجام هر وظیفه در سه حالت خوشبینانه، محتمل وبدبینانه در نظر گرفته شده است. ورودی های مدل شبیه سازی تعداد دانشجویان، تعداد اعضای هیئت علمی، تعداد کارشناسان می باشد. خروجی های مربوط به عملکرد تیمی بر اساس مطالعات مرتبط به سه دسته تقسیم می شود. تعداد کتاب، مقالات و پایان نامه ها، میزان مطلوبیت اعضای تیم و تعداد وظیفه ها در حالت انجام شده، رد شده، نیاز به دوباره کاری و منتظر شروع به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شده است. شبیه سازی با استفاده از نرم افزار AnyLogic انجام شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مطلوبیت مدیرگروه و کارشناس آموزش برای چند سناریو مختلف در نظر گرفته شده، دارای بیشترین مقدار می باشد، همچنین تعداد وظایفی که منتظر شروع انجام می باشند نیز در همه سناریو ها از مقدار قابل توجهی برخوردار است که نیاز است تا گروه برای بهبود راهبردهای مدیریت منابع انسانی در گروه مدیریت صنعتی سیاست های جدیدی را اتخاذ کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A simulation Model to Predict and Improve the Performance of the Working Team and Achieve better Human-Resource Management Strategies (Case Study: Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University)

نویسندگان [English]

  • fatemeh eskandar 1
  • reza radfar 2
  • abas toloi 2

1 PhD Student in Industrial Management, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor of Industrial Management, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author);

چکیده [English]

Given the importance of the role of human resources in organizations, strategic planning for achieving the optimum number of human resources in an organization is vital. The purpose of this research is to present a model for simulating and predicting team performance in industrial management teams in order to identify human-resource performance and improve human-resource management strategies. The factors that influence team performance are identified and extracted from previous studies, and then the timing of each task is examined in three scenarios, i.e. optimistic, probabilistic and Web-based, by identifying the processes that influence team performance. Model inputs are the number of students, the number of faculty, and the number of experts. Based on related studies, team performance outputs are three categories: The number of books, articles and theses; the desirability of team members; and the number of tasks completed, rejected, needed to revise or waiting in queue. The simulation was performed using Any Logic software. The results show that the desirability of the group manager and the training expert have the highest values in most scenarios and the number of tasks in the execution queue has a significant value in all scenarios. In some cases it is essential that new policies be adopted to improve HRM strategies in the industrial management department.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HRM strategies
  • team performance
  • Simulation
  • Agent Based
  • forecasting
آذر، عادل، رجب زاده، علی، خدیور،آمنه و رحمانی نوشین (1395 .(طراحی مدل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد مدلسازی عامل بنیان پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده امور اقتصادی.
ابوالفتحی، جمشید، رسولی، رضا، ضماهنی، مجید، استیری، مهرداد (1397)طراحی و تبیین مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالا ویژه شرکت های دانش بنیان. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی، دوره 6 ،شماره 4 ،25-36.
تدیمی، بنفشه، قلی پور، آرین، ابن یامینی، شیوا (1392 .(بررسی تاثیر انعکاسی گری تیمی بر عملکرد تیمی در تیم های پروژه ای، مدیریت فرهنگ سازمانی، 11( 4 )63 – 84
حسین پور. داود، قربانی پاجی، عقیل (1396) سازمانی با نقش میانجی اعتماد متقایب و رضایت شغلی کارکنان در سازمان ورزش و جوانان استان مازندران. پژوهش های مدیریت راهبردی، سال بیست و سوم، شماره 65.
خلیلی، کرم، سلطانی، ایرج (1394 .(شناسایی مولفه ها و شاخص های عملکرد تیمی در سازمانهای دولتی ایران. نشریه مدیریت دولتی ( دانشگاه تهران )، 7( 1 )55 – 7
خیراندیش، مهدی، خدایی، ارشیا، محمدی، علیرضا (1394. (مدل جامع عوامل موثر بر کار تیمی اثربخش در بستر سازمان و مقیاس های سنجش آن. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال چهارم، .60-31، شماره 3 (14 پیاپی شماره )  
رجب زاده، علی، علیزاده ثانی، محسن (1388) مدل سیستمی اثربخشی کارتیمی در سیستم بانکی (مورد مطالعه بانک کشاورزی). دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار/ مدیریت و پیشرفت، سال شانزدهم، شماره 38 ،105-91
رحمانسرشت، حسین، افجه ای، سید علی اکبر، فیضی، کامران، نوبری. نازک (1388 ) تبیین الگوی رفتاری سازمان با استفاده از مفاهیم تئوری پیچیدگی. پایان نامه، مدیرریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
شاکری، فاطمه، انصاری، محمد اسماعیل (1393) تحلیلی علی از تاثیر زیر ساخت های دانشی بر عملکرد تیمی در مراکز تحقیقاتی با کاربرد الگویایی معادلات ساختاری. بهبود مدیریت، 8(3)پیاپی .45 – 64 ،25
طاهری، فاطمه (1391)مدل تکامل یافته عوامل موثر بر اثر بخشی تیم های کاری در سازمان. مجله عملی-پژوهشی راهبرد، شماره 7
قلاوندی، حسن، کبیری، افشار، سلطان زاده، وحید (1393)رابطه مسوولیت پذیری اجتماعی و کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه. نشریه جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) دوره 25 ،شماره 1.
نادی، مجتبی، آهنچیان، محمدرضا، نوغانی دخت بهمنی. محسن (1396. (مطالعه کیفی وضعیت تیم سازی و کار تیمی در دانشگاه های دولتی ایران. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال ششم، شماره 1.81-120 ،( پیاپی شماره 21) 
نجف بیگی، رضا، موسی خانی، مرتضی، عالم تبریز، اکبر(1395) پژوهش های مدیریت راهبردی سال بیست و دوم، شماره بیست و دوم، 54-31 .
 
Adams A., Bond, S. and Arber, S. (1995), Development and validation of scales to measure organisational features of acute hospital wards, International Journal of Nursing Study; 32:612–627.
Cannon-Bowers, J.A., Tannenbaum, S.I., Salas, E., & Volpe, C.E. (2007). Defining competencies and establishing team training requirements. In R.A. Guzzo, & E. Salas (Eds.), Team Effectiveness and Decision Making in Organizations (pp. 333- 380). San Francisco: Jossey-Bass.
Čapkovič ,František (2016) .Agent-based approach to modelling, analysing and performance evaluation of discrete-event systems.
De Wet, C., Spence, W., Mash, R., et al. (2010) .The development and psychometric evaluation of a safety climate measure for primary care. Qual Saf Health Care;19:578– 584
Giachetti. Ronald E, Marcelli. Veronica, Cifuentes. José , Rojas. José A.(2012) . An agent‐based simulation model of human‐robot team performance in military environments. The Journal of the Council on System Engineering. 23 August.
Gil, F., Alcover, C. and Peiró, J.(2007),.Work team effectiveness in organizational contexts., Journal of Managerial Psychology, Vol. 20 Iss 3/4 pp. 193 – 218
Gittell, J. H. (2010) .Relational coordination: Coordinating workthrough relationships of shared goals, shared knowledge andmutual respect, Research Companion.Edward Elgar Publishers, Cheltenham, UK, 74–94
Gittell, J.H., Seidner, R. and Wimbush, J. (2010), A Relational Model of How HighPerformance Work Systems Work. Organization Science; 21: 490–506.
Goparaju Purna Sudhakar, (2013). DIFFERENT DIMENSIONS OF TEAMS, ECOFORUM, Volume 2, Issue 2 (2).
Hedstrom, P. (2005) Dissecting the Social. On the Principle of Analytical Sociology, Cambridge University Press, Cambridge, MA.
Janssen, Marco & Elinor Ostrom (2006). Empirically Based, Agent-based models. Published here under license by the Resilience Alliance.
Jiang ,Hong (2013) .A Ssstem Dynamics Model For Manpower and Technology Implementation Trade-Off and Cost Estimation. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy
Kreitner, Robert & Angelo, Kinicki (2009).Organizeitional Behavior. 2ad Ed ; Home Wood, Il: IRWIN
Masse, LC, Moser, RP, Stokols, D., et al. (2008), Measuring collaboration and transdisciplinary integration in team science. Am J Prev Med; 35:S151–S160.
Paris, C., Salas, E. and Cannon-Bowers (2000) .Teamwork in multi-person systems: a review and analysis. Ergonomics, Vol. 43, NO. 8, 1052- 1075
Pandia Rajan. Gowtham (2014) .Performance evaluation of Reverse Logistics enterprise - An Agent-Based Modeling Approach. Submitted to the Faculty of Graduate Studies through the Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering at the University of Windsor
Perišić. M. M, Martinec. T, Štorga. M, Kanduč, T (2016) .Agent-Based Simulation Framework to Support Management of Teams Performing Development Activities. International Design Conference - Design 2016 Dubrovnik - Croatia, May
Poženel, Marko. (2013). Assessing teamwork in a software engineering capstone course, World Transactions on Engineering and Technology Education, Vol.11, No.1.
Rojas. José A, Giachetti. Ronald E. (2009) .An Agent-Based Simulation Model to Analyze Team Performance on Jobs with a Stochastic Structure.First International Conference on Advances in System Simulation
Senior, Barbara; Swailes, Stephen (2004). .The dimensions of management team performance: a repertory grid study., International Journal of Productivity and Performance Management. Vol. 53, No. 4, pp: 317-333
Tohidi.hamid (2011) .Teamwork Productivity and Effectiveness in an Organization Base on Rewards, Leadership, Training, Goals, Wage, Size, Motivation, Measurement and Information Technology. Procedia Computer Science 3, 1137- 1146
Uhrmacher. Adelinde M. (2017) .an Efficient Simulation Algorithm for Continues - Timeagent-Based Linked Lives Models. society for modeling & simulation international (SCS). 23-26
Sudhakar. Goparaju Purna, (2013)..Different Dimonsions of Teams, Ecoforum, Volume 2, Issue 2 (2).
Thompson, Leigh (2002) .Making The Team. Northwestern University, Upper Saddle River.
Vinokur-Kaplan D. (1995). Treatment teams that work (and those that don’t): an application of Hackman’s group effectiveness model to interdisciplinary teams in psychiatric hospitals. Journal of Applied Behavior Science; 31:303–327