ارائه مدل شبیه سازی عامل بنیان جهت پیش بینی عملکرد تیم کاری در جهت بهبود راهبردهای مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران)

نوع مقاله: علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی،گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 استاد مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

3 استاد مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان ها، برنامه ریزی راهبردی برای دستیابی به میزان بهینه تعداد منابع انسانی در سازمان از اهمیت بالایی برخودار می باشد. هدف از تحقیق ارائه مدلی جهت شبیه سازی و پیش بینی عملکرد تیمی در گروه مدیریت صنعتی در جهت شناسایی عملکرد منابع انسانی در جهت بهبود راهبردهای مدیریت منابع انسانی می باشد. شاخص های تاثیرگذار بر عملکرد تیمی با استفاده از مطالعات قبلی در حوزه پژوهش شناسایی واستخراج شده و سپس با شناسایی فرآیندهای های تاثیرگذار بر عملکرد تیمی، زمان های انجام هر وظیفه در سه حالت خوشبینانه، محتمل وبدبینانه در نظر گرفته شده است. ورودی های مدل شبیه سازی تعداد دانشجویان، تعداد اعضای هیئت علمی، تعداد کارشناسان می باشد. خروجی های مربوط به عملکرد تیمی بر اساس مطالعات مرتبط به سه دسته تقسیم می شود. تعداد کتاب، مقالات و پایان نامه ها، میزان مطلوبیت اعضای تیم و تعداد وظیفه ها در حالت انجام شده، رد شده، نیاز به دوباره کاری و منتظر شروع به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شده است. شبیه سازی با استفاده از نرم افزار AnyLogic انجام شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مطلوبیت مدیرگروه و کارشناس آموزش برای چند سناریو مختلف در نظر گرفته شده، دارای بیشترین مقدار می باشد، همچنین تعداد وظایفی که منتظر شروع انجام می باشند نیز در همه سناریو ها از مقدار قابل توجهی برخوردار است که نیاز است تا گروه برای بهبود راهبردهای مدیریت منابع انسانی در گروه مدیریت صنعتی سیاست های جدیدی را اتخاذ کند.

کلیدواژه‌ها