نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 استادیارگروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

همه سازمان ها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده با ریسک مواجه می شوند، اما در صورت درک و برخورداری از مدیریت راهبردی ریسک، آن ریسک می تواند به مزیت رقابتی تبدیل شود. بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﭘﻮﻟﯽ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ، ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ بانک‌ها ﺍﺯ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ویژه‌ای ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﻫﻤﯿﺖ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﻣﻠﯽ ﻭ بین‌المللی ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ محدودیت‌هایی ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ تا از افزایش ریسک پرﺗﻔﻮﯼ بانک‌ها ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ بانک‌ها ﺩﺭ سرمایه‌گذاری ﻭ وام‌دهی، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ بانک‌ها ﺷﻮﺩ. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، با پیروی از پژوهش لو و همکاران(2018) و بیانیه سوم کمیته بال(2014) بررسی تاثیر مدیریت راهبردی ریسک(تعیین انباره و اشتهای ریسک، تدوین و اجرای استراتژی ریسک، ارزیابی داخلی، برنامه ریزی و آزمون بحران، گزارش دهی و شفافیت) بر تعامل بین کارایی، عملکرد و سلامت مالی صنعت بانکداری ایران پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران ستادی و شعب صنعت بانکداری ایران است و برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده که پس از آزمون های پایایی و روایی داده های نمونه، بر اساس رویکرد مدل یابی ساختاری1 تحلیل گردیده اند. نتایج پژوهش نشان داد که گزارش دهی و شفافیت بر تعامل بین کارایی، عملکرد و سلامت مالی بانک ها تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Strategic Role of Risk Management on the Interaction between Efficiency, Performance and Financial Health of Banks

نویسندگان [English]

  • mirmorteza mousavi 1
  • asgar pakmaram 2
  • jamal bahri sales 3
  • hasan galebafacl 4

1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad university, Bonab. Iran

2 Associate Prof., Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.

3 Assistant Prof., Department of Accounting, Ourmie Branch, Islamic Azad University, Ourmie, Iran.

4 Associate Prof., Department of Financial Managment, Alzahra University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract: All organizations face risk in achieving their predetermined goals, but if they understand and enjoy strategic risk management, that risk can become a competitive advantage.Banks, as the most important endpoints of our financial crisis, have also become increasingly s have special interest rates. Finally, the international myths of the past seemaggressive. Due to our tightened resources, some bank to have some limitations in order to avoid the increased risk of the banks, the financial intermediaries, with the banks, the banks and the investment banks. Therefore, the main purpose of the present study, following the research of Lu et al. (2018) and the third statement of the Wing Committee (2014), is to investigate the impact of risk management dimensions (determining risk appetite and risk appetite, formulating and implementing risk strategy, internal evaluation, planning and crisis testing). , Reporting and Transparency) The interaction between efficiency, performance and financial health of the Iranian banking industry has been discussed. The statistical population of this research is the managers of branches and branches of Iranian banking industry and standard questionnaire was used for data gathering. The results showed that reporting and transparency had a significant effect on the interaction between efficiency, performance and financial health of banks. There was also a significant effect of internal evaluation, planning and crisis testing on the interaction between performance and financial health of banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic risk management
  • Bank Efficiency and Performance
  • Financial health
  • structural modeling