نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

2 استاد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تهران

4 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

جاری‌سازی استراتژِی فرآیندی پویا، تکرار شونده و پیچیده است که با هدف تحقق اهداف استراتژیک و تبدیل برنامه‌های استراتژیک به واقعیت‌های ملموس، انجام می‌گیرد. فرآیندی که متأثر از مجموعه تصمیمات و اقدامات مدیران و کارکنان است. از این‌رو برخورداری از الگویی مناسب جهت جاری‌سازی استراتژی که با رویکردی جامع و هدایتگر مدیران سازمان را در راستای پیاده‌سازی صحیح استراتژی‌های سازمان یاری رساند، امری ضروری است. براین اساس پژوهش حاضر در پی آن است تا با بهره گیری از شیوه‌ی پژوهش کیفی و روش داده‌بنیاد به تبیین چنین الگویی بپردازد. در این پژوهش نمونه‌گیری به روش‌های هدفمند، نظری و گلوله برفی؛ ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌های عمیق و شیوه تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از مدل پارادیمی داده بنیاد انجام گردیده است. بدین ترتیب در مجموع 134 کد اولیه با لحاظ تکرارها از متن مصاحبه‌ها، 21 مقوله در مرحله بررسی مفاهیم مرتبط با یکدیگر و در نهایت 6 مقوله اصلی در مرحله کدگذاری انتخابی شناسایی شد. نتایج حاصله مؤید آن است که مقوله‌ی جاری‌سازی استراتژی در سازمان با رویکرد تلفیقی که با توجه به عوامل علّی، زمینه ای و مداخله گر شکل گرفته، از طریق راهبردهایی چون مدیریت راهبردی اجرای استراتژی در سازمان و کنترل و پایش دقیق مراحل اجرای راهبردها، به بروز دو پیامد اصلی پیاده‌سازی استراتژی‌ها در سازمان و در پی آن تحقق چشم اندازها و مأموریت‌های سازمان و بهبود عملکرد سازمان به واسطه‌ی افزایش چابکی سازمانی و بهبود اثربخشی فعالیت‌ها در سازمان منجر می شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the Strategy Implementation Model across Organizations following an Integrated Approach Based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • alireza pirali 1
  • mohamad taghi amini 2
  • mohammad megdi parhizghar 3
  • ali nourozi 4

1 PhD student in Business Administration, Payame Noor University, Tehran

2 Professor of Business Management, Payame Noor University of Tehran

3 Associate Professor of Business Management, Payame Noor University of Tehran

4 Assistant Professor of Business Management, Payame Noor University of Tehran

چکیده [English]

The strategy implementation is a dynamic, repetitive, complex process that is undertaken to achieve strategic goals by turning the strategic plans into tangible realities. This process is affected by the set of decisions made and actions taken by managers and employees of the organization. As such, it is necessary to develop a comprehensive and well-tailored model for strategy implementation that helps managers lead the organization toward appropriate implementation of the strategies. On this basis, the present research seeks to adopt a grounded theory-based qualitative methodology to describe such a model. In this work, the required samples were taken via a purposive, theoretical, snowball sampling approach. Using deep interviews as a research instrument for data collection, the collected data was analyzed using the grounded theory paradigm model. Accordingly, considering the repetitions, a total of 134 initial codes were extracted from the transcripts of the interviews. Investigating the associated concepts, we identified 21 categories, out of which 6 primary categories were ultimately recognized upon selective coding. The obtained results Confirmed that, activating such mechanisms as strategic management of strategic implementation across the organization and careful monitoring of different steps of the process, implementation of strategies across organizations via an integrated approach formed on the basis of causal, contextual, and interventional factors leads to two principle achievements, namely implementation of target strategies across the organization and, consequently, achievement of the organizational visions and missions along with improved performance of the organization because of enhanced agility and efficiency of activities across the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implementation
  • Consolidated Approach
  • Combined Research method
  • Grounded Theory Methodology
  • Insurance Industry
 
آذر، عادل، خسروانی، فرزانه، خدادادحسینی، سید حمید (1395). ساختاردهی مسئله تدوین استراتژی با استفاده از رویکرد استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه و تئوری درام، فصلنامه پژوهشهای نوین در تصمیم‌گیری، 1 (1)، 108.
آذر، عادل، الوانی، سید مهدی، دانایی‌فرد، حسن (1390). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، تهران: انتشارات صفار اشراقی. 151-130.
احمدی، فرییدون، حسسن زاده، تورج (1391). سبک های مدیریت تعارض در اجرای موفقیت آمیز  اسستراتژی های سازمانی، مطالعات مدیریت راهبردی، (9)، 109-93.
اعرابی، فاطمه السادات، فرهنگی، علی اکبر (1396). الگوی تعاملی استراتژی‌های ارتباطات سازمانی و استراتژی های منابع انسانی، پژوهش های مدیریت راهبردی، 23 (64)، 73 - 97.
اکبری امامی، شهناز، مشبکی، اصغر، خداداد حسینی، سید حمید (1395). طراحی الگوی رفتاری اجرای موفق استراتژی. پژوهش های مدیریت در ایران. 20 (1)، 112-105.
ایران ‌نژاد پاریزی، مهدی (1378). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: انتشارات مدیران، 90-87.
ایرا‌ندوست، منصور (1392). دلفی روشی برای تحقیق، تصمیم‌گیری و آینده پژوهی، تهران: انتشارات مدیریت صنعتی.
جابری، عذرا، شیری، اردشیر، تابان، محمد (1398). فهم شکل گیری صمیمت سازمانی با استفاده از روش داده بنیاد، فصلنامه سازمانهای دولتی ایران، 7 (2).
خلیلی شورینی، سهراب، محضری، محدی (1393). شناخت موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک و اولویت‌بندی آنها. پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 20 (56)، 113-112.
زارع زاده، منصور، آذر، عادل، خدیور، آمنه (1394). نقشه راه استراتژی در سازمان‌های عمومی با رویکرد سیستم مداخلات جامع، پژوهش های مدیریت در ایران. 19 (2)، 5-2.
عباس‌زاده، محمد (1391). تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، 23 (45).
عزیزی، نعمت اله، محمدی، شیرکوه (1930). موانع اجرای مدیریت استراتِک در آموزش و پرورش (استان کردستان)، مجله علو تربیتی دانشگاه شهید چمران، 6 (2)، 51-74.
کرسول، جان، پلانوکلارک، ویکی (2007). روش‌های پژوهش ترکیبی، ترجمه علیرضا کیامنش، تهران: نشر آبیژ.
کرسول، جان (1391). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت‌پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده-بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی). ترجمه حسن دانایی ‌فرد، تهران: انتشارات صفار. ویرایش دوم.
کورتیس دبلیو، رونی (1394). روش شناسی مدیریت استراتژیک، ترجمه سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
مظلومی، نادر، متولی، علی (1395). الگویی برای اجرایی کردن برنامه راهبرد. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 22(67).
Ibrahimi, M, Sulaiman, (2012). The Relationship between Strategy Implementation and Performance of Manufacturing Firms in Indonesia, World Applied Sciences Journal, 20 (7), 5-9.
Cater, T & Pucko, D (2010). Factors of Effective Strategy Implementation: Empirical Evidence from Slovenian Business Practice, JEEMS, 3, 207-236.
Carlos, Santos (2019). Implementation obstacles and strategy implementation failure, Baltic Journal of Management, 14(1), 39-57.
Campbell, B (2012). Rethinking sustained competitive advantage from human capital. Acad. Manage. Rev. 37 (3), 376-395.
Child, J. (2008). Organization structure, environment, and performance: the role of strategic choice, Sociology, 6, 1-22.
Fielding, J; Sleney, J & Thomas, H (2011). Triangulation and Integration: Processes, Claims and Implications. Qualitative Research, 6(1), 45-59.7
Gebcynska, Alicja  (2016). Strategy implementation efficiency on the process level, Business Process Management Journal, 22(6), 109-111.
Hoffman, Ryan (2016). Avoiding Strategic Inertia: Enabling the National Security Council, the Foreign Policy Research Institute by Elsevier Ltd.
Holm, Anna (2017). Succeeding with freemium: strategies for implementation, Journal of Business Strategy, 38(2), 16-24.
Hosseinbeig, S (2011). Combination of IT Strategic Alignment and IT Governance to Evaluate Strategic Alignment Maturity, Communication Technologies (AICT), 1 - 10.
Jaushyuam, Christine Lai (2015). Key account teams: success factors for implementing strategy, Journal of Business Strategy, 36(4), 48-55.
Jonczyk, Claudia (2019). Mind your metaphors: early warning signals when rolling out strategy", Journal of Business Strategy, 40(3), 10-17.
Kaplan, R. S & Norton, D. P (2001). Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage. Boston, M.A: Harvard Business School Publishing Corporation.
Kryger, Anders (2018). Iterative prototyping of strategy implementation workshop design, Journal of Strategy and Management, 11(2), 166-183.
MacLennan, Andrew (2013). Strategy Execution: Translating Strategy into Action in Complex Organization, Routledge, New York. Morgan -Ellis, J; Alexander, V. D; Cronin, A; Dickinson, M; 23, p43.
Okumus, F (2003). A framework to implement strategies in organizations, Management Decision, 41(9).
Pretorius, Marius (2016) "Crooked strategy implementation: covert tactics fill the gaps", Journal of Business Strategy, Vol. 37 Issue: 4, pp.24-31, https://doi.org/10.1108/JBS-04-2015-0035
Radomska, Joanna (2015). The Concept of Sustainable Strategy Implementation. availible on the: www.mdpi.com/journal/Sustainability.
Rahimnia, F. Polychronakis, J.M. (2009). A conceptual framework of impeders to strategy implementation from an exploratory case study in an Iranian university. Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 2(4): 246-261.
Rajasekar, James (2014). Factors Affecting Effective Strategy Implementation in a Service Industry: A Study of Electricity Distribution Companies in the Sultanate of Oman. International Journal of Business and Social Science, 5(9/1), pp. 169-183.
Robin, Speculand (2014) "Bridging the strategy implementation skills gap", Strategic Direction, Vol. 30 Issue: 1, pp.29-30, doi.org/10.1108/SD-12-2013-0093
Seelanatha, A (2016). Market structure, efficiency and performance of Banking Industry, 5 (1). P 31.
Soderlund, (2010). Strategy Implementation in Inter-Organizational Collaboration: Comparison of Cases with Deliberate and Emergent Strategies, Helsinki University of Technology, Masters’ Thesis. Sp eculand,22(3), pp. 3-6.
Sterling, J (2009). Translating strategy into effective implementation: dispelling the myths and highlighting what works. Strategy & Leadership, 31(3).
Stacey, Ralph D (2011). Strategic Management and Organisational Dynamics: The Challenge of Complexity to Ways of Thinking about Organisations, New York, Prentice Hall. 24 (1), p 5-9.
Wright, P (2015). Exploring human capital: putting ‘human’ back into strategic human resource manage- ment. Hum. Resour. Manage. J. 21, 93-121.
Yang, L; Sun, G. & Eppler, M. (2010). Making Strategy Work: A Literature Review on the Factors Influencing Strategy Implementation, Handbook of Research on Strategy Process. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.