نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

چکیده

ناکارآمدی و فروپاشی زودرس ائتلاف‌های استراتژیک، مدیران فعال در این حوزه را بر آن داشته تا برنامه‌های لازم در راستای جلوگیری از بی‌ثباتی ائتلاف‌ها را به‌صورت منسجم پیگیری نمایند و بدان جهت پایداری و دوام ائتلاف‌های استراتژیک به مسئله مهمی برای سازمان‌های فعال در این حوزه تبدیل شده است. هدف تحقیق حاضر دستیابی به الگوی جامع پایداری ائتلاف استراتژیک می‌باشد تا بدین‌وسیله نقشه راهی در جهت حفظ و نگهداشت ائتلاف‌های استراتژیک در راستای به‌کارگیری موفق آنها ارائه گردیده و چارچوبی کارا و موثر در اختیار مدیران فعال در این حوزه قرار گیرد. به‌دلیل پیچیدگی فرآیند ائتلاف استراتژیک و به جهت ارائه الگوی بومی، روش ترکیبی اکتشافی به‌کار گرفته شد و بدین منظور با ترکیب داده‌های کیفی و کمی، درک عمیق پدیده مورد مطالعه در بستر آن و تعمیم‌پذیری نتایج تحقیق به‌صورت توامان امکان‌پذیر گردید. به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار در هر یک از مراحل فرآیند ائتلاف استراتژیک، با استفاده از روش تحلیل محتوا با خبرگان این حوزه شامل مدیران ارشد ائتلاف‌های استراتژیک و اساتید دانشگاهی فعال در این حوزه مصاحبه شد و در قسمت بعد به‌منظور بسط قدرت تعمیم‌پذیری با استفاده از روش کمی، به طراحی پرسشنامه و توزیع آن میان محدوده گسترده‌تری از مدیران فعال در ائتلاف‌های شرکت‌های مختلف ایرانی پرداخته شد و در نهایت الگوی جامع پایداری ائتلاف استراتژیک با به‌کارگیری مدل‌یابی معادلات ساختاری استخراج گردید.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining Strategic Alliance Sustainability Pattern with Exploratory Mixed Method

نویسندگان [English]

  • Mohamad Dostar 1
  • Ghadir Shakiba 2

1 Associate Professor of Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan

2 PhD Student in Business Administration, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan

چکیده [English]

The inefficiency and premature collapse of strategic alliances has prompted executives in this field to pursue coherent programs to prevent alliances instability and because of that, sustainability and durability of strategic alliances has become an important issue for active organizations in this field. The purpose of this study is to achieve a comprehensive strategic alliance sustainability model to present a roadmap for maintaining strategic alliances, implement them successfully and provide an efficient and effective framework for managers of this field. The exploratory hybrid method was used due to the complexity of the strategic alliance process and because of the presentation of the native model, and for this purpose, by combining qualitative and quantitative data, deep understanding of the phenomenon and the generalizability of the results of the research were possible together. In order to identify the influential factors in each stage of the strategic alliance process, using content analysis methodology, experts from this field were interviewed including senior executives of strategic alliances and academics professors active in this field and in the next section, for expanding the generalizability by using the quantitative method, the questionnaire was designed and distributed among a wider range of managers in the various Iranian alliances and finally, the comprehensive strategic stability model of alliances was extracted using structural equation modeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Alliance Sustainability
  • Exploratory Mixed Method
  • Content Analysis
  • structural equation modeling
 
حقیقی کفاش، مهدی، صادقی، داود، قاسمی، احد (1392). رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت ائتلاف استراتژیک شرکت های هواپیمایی از دیدگاه خبرگان. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 8 (23)، 50-27.
رحیم‌نیا فریبرز، سلیمی مهسا (1393). انگیزه های شکل گیری و عوامل موثر بر موفقیت ائتلاف استراتژیک بین المللی و معیارهای سنجش موفقیت آن. دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت.
کریمی فرد، حسن (1388). اتحادهای استراتژیک؛ شیوه‌ای برای تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط. ماهنامه علمی آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر، 213، 22-16.
نوروزعلیایی، زاهده (1396). مشارکت استراتژیک بین المللی و عوامل موثر بر موفقیت آن. هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز.
 
Bidault, F & Salgado, M (2001). Stability and complexity of inter-firm competition: the case of multi-point alliances. European Management Journal, 19 (6), 619–628.
Bosse, D.A & Alvarez, S.A (2010). Bargaining power in alliance governance negotiations: evidence from the biotechnology industry. Technovation, 30(5–6), 367-375.
Bodnaruk, A, Massa, M & Simonov, A (2013). Alliances and corporate governance. Journal of Financial Economics, 107(3), 671-693.
Buyukozkan, G, Feyzioglu, O & Nebol, E (2008).  Selection of the strategic alliance partner in logistics value chain. International Journal of Production Economics, 113(1), 148-158.
Cheng, C.Y & Tang, M.J (2019). Partner-selection effects on venture capital investment performance with uncertainties. Journal of Business Research, 95, 242-252.
Christoffersen, J, Plenborg, T & Robson, M.J (2014). Measures of strategic alliance performance, classified and assessed. International Business Review, 23(3), 479-489.
Cobena, M, Gallego, A & Casanueva, C (2019). Diversity in airline alliance portfolio configuration. Journal of Air Transport Management, 75, 16-26.
Cummings, J.L & Holmberg, S.R (2012). Best-fit Alliance Partners: The Use of Critical Success Factors in a Comprehensive Partner Selection Process. Long Range Planning, 45(2–3), 136-159.
Das, T.K & Teng, B.S (2000). Instability of strategic alliances: an internal tensions perspective. Organization Science, 11 (1), 77–101.
Das, T.K & Teng, B.S (2003). Partner analysis and alliance performance. Scandinavian Journal of Management, 19(3), 279-308.
Dong, L & Glaister, K.W (2006). Motives and partner selection criteria in international strategic alliances: Perspectives of Chinese firms. International Business Review, 15(6), 577-600.
Dong, L & Glaister, W.K (2009). Antecedents of perceived national and corporate culture differences: evidence from Chinese. Asia Pacific Business international strategic alliances Review, 15(2), 217-241.
Dunne, D.D,  Gopalakrishnan, S & Scillitoe, J.L (2009). An empirical study of the impact of firm resources on alliance governance structures. Journal of Engineering and Technology Management, 26(3), 181-195.
Ernst, D & Bamford, J (2005). Your alliances are too stable. Harvard Business Review, 83 (6), 133–141.
Franko, L.G (1971). Joint venture divorce in the multinational company. Columbia Journal of World Business 6 (3), 13–22.
Garg, C.P (2016). A robust hybrid decision model for evaluation and selection of the strategic alliance partner in the airline industry. Journal of Air Transport Management, 52, 55-66.
Gill, J & Butler, R.J (2003). Managing instability in cross-cultural alliances. Long Range Planning, 36 (6), 543–563.
Jha, A., Kim, Y & Wirsching, S.G (2018). Formation of cross-border corporate strategic alliances: The roles of trust and cultural, institutional, and geographical distances. Journal of Behavioral and Experimental Finance, In press, Available online.
Jiang, X, Li, Y & Gao, S (2008). The stability of strategic alliances: Characteristics, factors and stages Journal of International Management, 14(2), 173-189.
Konrad, K.A & Kovenock, D (2009). The alliance formation puzzle and capacity constraints. Economics Letters, 103(2), 84-86.
Krammer, S (2018). A double-edged sword? The antipodal effects of institutional distance on partner selection in cross-border alliances. Journal of World Business, 53(6), 930-943.
Malik, T.H & Yazar, O.H (2016). The negotiator’s power as enabler and cultural distance as inhibitor in the international alliance formation. International Business Review, 25(5), 1043-1052.
Man, A.P & Roijakkers, N (2009). Alliance Governance: Balancing Control and Trust in Dealing with Risk. Long Range Planning, 42(1), 75-95.
Man, A.P, Roijakkers, N & Graauw, H (2010). Managing dynamics through robust alliance governance structures: The case of KLM and Northwest Airlines. European Management Journal, 28(3), 171-181.
Min, H & Joo, S.J (2016). A comparative performance analysis of airline strategic alliances using data envelopment analysis. Journal of Air Transport Management, 52, 99-110.
Mukherjee, D, Gaur, A.S, Gaur, S.S & Schmid, F (2013). External and internal influences on R&D alliance formation: Evidence from German SMEs. Journal of Business Research, 66(11), 2178-2185.
Nakamura, M (2005). Joint venture instability, learning and the relative bargaining power of the parent firms. International Business Review, 14 (4), 465–493.
Niesten, E & Jolink, A (2018). Alliance governance choices: Disentangling the effects of uncertainty and alliance experience. Long Range Planning, 51(2), 320-333.
O'Dwyer, M & Gilmore, A (2018). Value and alliance capability and the formation of strategic alliances in SMEs: The impact of customer orientation and resource optimization. Journal of Business Research, 87, 58-68.
Rau, P & Spinler, S (2017). Alliance formation in a cooperative container shipping game: Performance of a real options investment approach. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 101, 155-175.
Reuer, J.J, Zollo, M & Singh, H (2002). Post-formation dynamics in strategic alliances. Strategic Management Journal 23 (2), 135–151.
Robson, M.J, Katsikeas, C.S, Schlegelmilch, B.B & Pramböck, B (2018). Alliance capabilities, interpartner attributes, and performance outcomes in international strategic alliances. Journal of World Business, In press, Available online.
Shakeri, R & Radfar, R (2017). Antecedents of strategic alliances performance in biopharmaceutical industry: A comprehensive model. Technological Forecasting and Social Change, 122, 289-302.
Shin, H.D & Lee, H (2013). Disentangling the role of knowledge similarity on the choice of alliance structure. Journal of Engineering and Technology Management, 30(4), 350-362.
Sim, A.B & Ali, Y (2000). Determinants of stability in international joint ventures: evidence from a developing country context. Asia Pacific Journal of Management. 17 (3), 373–397.
Stouthuysen, K, Slabbinck, H & Roodhooft, F (2017). Formal controls and alliance performance: The effects of alliance motivation and informal controls. Management Accounting Research, 37, 49-63.
Swoboda, B, Meierer, M, Foscht, T & Morschett, D (2011). International SME Alliances: The Impact of Alliance Building and Configurational Fit on Success Long Range Planning, 44 (4), 271-288.
Wittmann, M.C, Hunt, S.D & Arnett, D.B (2009). Explaining alliance success: Competences, resources, relational factors, and resource-advantage theory. Industrial Marketing Management, 38(7), 743-756.
Yan, A & Zeng, M (1999). International joint venture instability: a critique of previous research, a reconceptualization, and directions for future research. Journal of International Business Studies, 30(2), 395–414.
Yang, J, Wang, J, Wong, C & Lai, K (2008). Relational stability and alliance performance in supply chain. Omega, 36(4), 600-608.
Yang, W & Meyer, K.E (2019). Alliance proactiveness and firm performance in an emerging economy. Industrial Marketing Management, In press, Available online.
Zhao, J, Wu, G, Xi, X, Na, Q & Liu W (2018). How collaborative innovation system in a knowledge-intensive competitive alliance evolves? An empirical study on China, Korea and Germany. Technological Forecasting and Social Change, 137, 128-146.