نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه؛

2 دانشیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

3 دانشیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

4 دانشیار مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

5 استادیار مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

چکیده

طراحی مدل اقتضایی راهبرد‌های مدیریت منابع انسانی، با استفاده از نقاط مرجع راهبردی مطالعه استوارت و براون در سال 2019 در بانک توسعه صادرات ایران، هدف این پژوهش است. تحقیق حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی است. روایی تحقیق، با نظر خبرگان و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ 76/0 به‌‌دست آمد. در مرحله اول، جهت طراحی مدل از روش فازی و در مرحله دوم، مدل با نظر 181 نفر طبق جدول مورگان مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار لیزرل، ضمن تائید نظری، سازگاری تجربی مدل را نشان داد. درنهایت در مرحله سوم، شکاف وضع موجود با وضع مطلوب راهبرد‌های چهارگانه به‌وسیله آزمون تی استیودنت انجام شد. طبق یافته‌ها راهبرد بانک از هر دو بعد تمایز و رهبری هزینه و نیز استخدام از بازار کار خارجی در وضعیت مطلوبی قرار نگرفت، لیکن نگهداری کارکنان فعلی تائید گردید. اقدامات منابع انسانی در کل بانک با راهبرد سرباز وفادار و در واحد اعتبارات- بین‌الملل با راهبرد متخصص متعهد و سرباز وفادار منطبق گردید. در پایان نتیجه‌گیری شده است به اقتضای واحدهای مختلف، برای برقراری همسویی کامل راهبرد‌ها اقدام شود. توسعه خدمات متمایز، کاهش هزینه‌ها، پرورش استعدادها برای همه‌ی واحدها مدنظر قرار گیرد، لیکن برای واحدهای ستادی، به انعقاد قراردادهای برون‌سپاری نیز توجه شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the Contingency Model of Human Resources Management Strategies

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Reyhani 1
  • tooraj Mojibi 2
  • hasanali aghajani 3
  • mojtaba tabari 4
  • Ali Mehdizadeh Ashrafi 5

1 PhD student in Human Resource Management, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch;

2 Associate Professor of Management, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch

3 Associate Professor of Management, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch, Firoozkooh, Iran

4 Associate Professor of Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch, Firoozkooh, Iran

5 Assistant Professor of Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch, Firoozkooh, Iran

چکیده [English]

Designing the contingency model of human resources management strategies using the strategic reference points of Stewart and Brown (2019) at the Export Development Bank of Iran is the purpose of this research. The present study is descriptive survey. The validity of the research was determined by experts' opinion and its reliability was 0.76 with Cronbach's alpha. In the first stage, the fuzzy method was used to design the model, in the second stage, the model was tested with 181 statistical population according to the Morgan table. The results of the Structural equations modeling test using Lisrel software, while confirming the theoretical, showed the experimental compatibility of the model. Finally in the third stage the gap between the status quo and the desired status of quadruple strategies was determined by the t-student test. According to the findings, the Bank's strategy did not fit in both the dimensions of differentiation and cost leadership as well as the employment of the foreign labor market. However, the maintenance of current personnel was confirmed. The HR practices in the whole bank coincided with loyal soldier strategy, but HR practices in the International-Credit Units aligned with committed expert and loyal soldier strategy. Finally, it is concluded that, depending on the various units, it is necessary to establish a complete alignment of strategies. Developing distinct services, reducing costs, training personnel for all units, however, for the headquarters, outsourcing contracts should also be considered.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingency Model
  • Business Strategy
  • Human Resources Management Strategy
  • Strategic Reference Points
 
ابوالفتحی، جمشید، رسولی، رضا، ضماهنی، مجید، استیری، مهرداد (1397). طراحی و تبیین مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد سیستم‌های کاری با عملکرد بالا ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان، مدیریت سازمان‌های دولتی، 6 (4)، 36-25.  
اعرابی، فاطمه السادات، فرهنگی، علی‌اکبر، سیدجوادین، سیدرضا (1396). الگوی تعاملی استراتژی‌های ارتباطات سازمانی و استراتژی‌های منابع انسانی با عملکرد؛ موردمطالعه: واحدهای پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 23 (64)، 97-73.
اقتداری، علی‌محمد (1392). سازمان و مدیریت: سیستم و رفتار سازمانی، چاپ چهل و یکم، تهران: انتشارات مولوی.
الوانی، سید مهدی (1394). مدیریت عمومی، چاپ  پنجاه و دوم، تهران: نشر نی.
خلیلی شورینی، سهراب، جبارزاده پرنق، اصغر (1395). بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 8 (1)، 54-31.
دیوید، فرد آر (1397). مدیریت استراتژیک، پارسائیان، علی و اعرابی، سید محمد، چاپ سی و پنجم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
زاهدی، شمس السادات، الوانی، سید مهدی، فقیهی، ابوالحسن (1390). فرهنگ جامع مدیریت، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
سیدجوادین، سید رضا (1390). مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه‌های مدیریت و سازمان، تهران: انتشارات نگاه دانش.
سیفی، رضا، زارعی رهرو، امیر حسن، اسکندری نیا، نیما، واشقانی فراهانی، محمد (1397). طراحی مدل اعتبارسنجی استراتژی‌های سازمانی، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 24 (69)، 142-127.
صحت، سعید، چرخیان، مژده، اسدی، معصومه (1396). درآمدی بر اصول اخلاقی حاکم بر کسب‌وکار، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
طالاری، محمد؛ خداداد حسینی، سید حمید؛ کردنائیج، اسداله، آذر، عادل (1396). مدیریت راهبردی پرتفولیوی کسب‌وکارها؛ شکل‌گیری دوستوانی در سطح شرکت‌های هلدینگ، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 23 (65)، 43-13.
عباسی، عباس، مصلح شیرازی، علی‌نقی، حسینی، فرشته (1396). تدوین راهبرد منابع انسانی در هماهنگی با راهبرد کسب‌وکار، فرهنگ و ساختار سازمانی،  فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 9 (2)، 26-1.
فرهادی، علی، موسی خانی، مرتضی، طبری، مجتبی (1395). طراحی مدل استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی بر اساس چارچوب ارزش‌های رقابتی در شرکت ملی گاز ایران، پژوهشنامه‌ی مدیریت اجرایی، 8 (16)، 37-13.
موسی خانی، مرتضی، مجرد، ناهید (1392). شناسایی استراتژی‌های منابع انسانی QIAU با رویکرد SRP، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 92 (12)، 11-1.
میرفخرالدینی، سید حیدر، مروتی شریف‌آبادی، علی، محمدی، مهران، (1396). اولویت‌بندی استراتژی‌های سازمانی، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 23 (66)، 109-81. 
ولیان، حسن، کوشکی جهرمی، علیرضا، بودلائی، حسن (1396). طراحی مدل رویکرد قابلیت‌های سازمانی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 23 (66)، 151-131. 
ویلن، توماس ال، هانگر، جی دیوید، (1389). مدیریت استراتژیک و سیاست کسب‌وکار، اعرابی، سید محمد و هاشم آقازاده، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 
Armstrong, M (2016). A handbook of Human Resource Management Practice, 6th ed, London/Philadelphia: Kogan.
Armstrong, M & Brown, D (2019). Strategic Human Resource Management: Back to the future? Institue for Employment Studies, Brighton: UK.
Bamberger, P&  Meshulam, I (2000). Strategic Human Resource Management: A Guide to Action, 3rd ed, London/ Philadelphia: Kogan.
Boxal, P (2014). The future of employment relations from perspective of human resource management, Journal of International Relations, 56(4), 578-593.
Carrasco, I & Buendia-Martinez, I (2016). From the business strategy result to a source of economic development: the dual role of CSR, Journal of Small Business Strategy, 26(1), 69-86.
Fiegenbaum, A, Hart, S &  Schendel, D (1996). Strategic Reference Ponit Theory, Strategic Management Journal, 17(3), 219-235.
Ghosh, P & Geetika, M (2007). Recruitment Strategies: Exploring the Dimensions in the Indian Software industry, Asian Journal of Management Cases, 4(1), 5-25.
Hambrick, D. S (2003). On the staying power of defenders, analyzers, and prospectors, Pennsylvania: State University.
Henderson, Bruce D (1989). Origin of Strategy, Harvard Business School Reprint.
Hult, G. M. T & Ferrell, O. C (1997). A Global Learning Organization Structure and Market Information Processing, Journal of Business Research, 40(2), pp. 155-166.
Ladib, N. B. R & Lakhal, L (2015). Alignment between business model and business strategy and contribution to the performance: Empirical evidence from ICT Tunisian venture, The Journal of High Technology Management Research, 26(2), 168-176.
Mao, H., Liu, S., Zhang, J & Deng, Z. (2016). Information technology resource, knowledge management capability, and competitive advantage: The moderating role of resource commitment, International Journal of Information Management, 36(6), 1062-1074
Mbugua, G. M (2015). Relationship Between Strategic Human Resource Management Pracrices And Employee Retention In Commercial Banks In Kenya, Kenya: Kenyatta University of Agriculture and Technology.
Miles, R. E & Snow, C. C (1984). Designing strategic human resources systems, Organizational Dynamics, 13(1), 36-52.
Mufeed, A. S & Raifa Gulzar (2015). The Effect of Human Resource Management Practice on Organizational Performance of Bank Employee in Punjab National Bank (PNB), International Journal of Managerial Studies and Research, 3(6), 9-19.
Murphy, G & Tocher, N (2017). Diversification in small firms: Does parental influence matter, Journal of Small Business Strategy, 27(3), pp. 25-38.    
Olson, E. M., Slater, S. F & Hult, T.M (2005). The performance implications of fit among business strategy, marketing organization structure, and strategic behavior, Journal of Marketing, 69(3), 49-65.
Porter, M. E (1985). Copetitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, New York: Free Press.
Sarker, S. I & Rahman, A (2018). Effect of Strategic Human Resources Management (HRM) Practices on Perceived Financial Performance of Non-Governmental Organizations: Empirical Evidence from RDRS Bangladesh, European Journal of Business and Management, 33(10), 99-110.
Schalk, R., Timmerman, V & van den Heuvel, S (2013). How strategic considerations influence decision making on e-HRM applications, Human Resource Management Review, 23(1), 84-92.
Snell, S & Bohlander, G (2013). Managing Human Resources, 16th ed, New York: South-Western, Cengage Learning.
Stewart, G. L & Brown, K. G (2019). Human Resource Management: Linking Strategy to Practice, 4 th ed, Jossey-Bass: John Wiley & Sons.
Van de ven, A & Ferry, D (1979). Measuring and assessing organizations, New York:  John Wiley.