نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارمدیریت بازرگانی دانشکده حسابداری و مدیریت داشنگاه علامه طباطبایی

2 استاد مدیریت بازرگانی، دانشکده حسابداری و مدیریت ،دانشگاه علامه طباطبایی؛

3 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکده حسابداری و مدیریت ،دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشجوی دکتری سیاست گذاری بازرگانی، دانشکده حسابداری و مدیریت ،دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سرمایه‌‌گذاری ‌مشترک بین ‌المللی یکی از انواع شراکت راهبردی است که طی دهه‌های اخیر، رشد چشمگیری در میان کسب و کارهای بین ‌المللی داشته‌است. هدف اصلی این پژوهش، تدوین الگوی اجرا برای راهبرد سرمایه‌‌گذاری مشترک بین‌‌المللی با بکارگیری روش کیفی نظریه داده بنیاد-رویکرد نظام مند اشتراوس و کوربین است. طی این پژوهش با 14 تن از متخصصان و خبرگان مدیریت راهبردی و سرمایه گذاری مشترک بین المللی در صنعت خودرو کشور، بر اساس نمونه‌گیری نظری مصاحبه عمیق باز و نیمه‌ساخت یافته صورت گرفت. در نتیجه تحلیل خط به خط و کدگذاری باز و محوری متون مصاحبه‌ها،  668 گزاره مفهومی اولیه در قالب 60 مقوله فرعی و 23 مقوله اصلی، مفهوم سازی و طبقه بندی شدند و سپس روابط آنها در شش بعد اصلی ترسیم گردید. طبق الگوی مفهومی حاصل از کدگذاری انتخابی، محتوای راهبرد سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی بر پدیده محوری که عملیاتی کردن راهبرد سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی (شامل تشکیل شرکت مشترک، امور حاکمیتی شرکت، مدیریت عملیات و ارزشیابی و بازخورد) است اثر می‌گذارد و همراه با عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر، به اتخاذ کنش‌های تطابق/ سازگاری، تغییر یا خروج منجر می شود که پیامدهای تداوم، تعلیق یا توقف اجرای راهبرد را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for International Joint Venture Strategy Implementation (Evidence from Iranian Auto Industry)

نویسندگان [English]

  • nader mazlooni 1
  • HOSAIN RAHMANDOST 2
  • mahdi haghighi kafash 3
  • sahar ahmadi partovi 4

1 Associate Professor of Business Administration, Faculty of Accounting and Management, Allameh Tabatabai University

2 Professor of Business Management, Faculty of Accounting and Management, Allameh Tabatabai University

3 Associate Professor of Business Management, Faculty of Accounting and Management, Allameh Tabatabai University

4 PhD Students in Business Policy, Faculty of Accounting and Management, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

International joint venture is one of the strategic alliance forms which has experienced a rapid growth among world-wide businesses over recent decades. The main purpose of this study is providing an implementation model for international joint ventures, by means of a qualitative research and employing the grounded theory-systematic approach of Strauss and Corbin, for analysis. In this research, 14 experts of strategic management and joint ventures in the automotive industry of Iran, were selected based on theoretical sampling for open and semi-structured interviews. As a result of open and axial coding, 668 initial concepts and 60 sub categories were classified into 23 main categories, and then their relationships were mapped into six major dimensions. According to the model of selective coding, the content of the international joint venture strategy has influence on the operating process of this strategy (including joint venture company formation, corporate governance, operation management, and evaluation and feedback) along with contextual and intervening conditions; the strategies of adaptation, change, or exit will be taken and ultimately, the continuation, suspension or discontinue of the strategy as consequences, will be resulted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy Implementation
  • Strategic Alliance
  • International Joint Venture
  • Joint Established Company
  • Grounded Theory
                          
آقایی فرد، امین (1389). ویژگیهای حقوقی جوینت ونچر(Joint Venture) و نقش آن در جذب سرمایه گذاری خارجی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
تاجیک باغخواص، حمید (1393). مدلی برای خلق ارزش و تخصیص ارزش از طریق شراکت‌های استراتژیک درموسسات خدمات مالی (در صنعت بیمه و بانک)، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
حاتمی، علی، کریمیان، اسماعیل (1393). حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری، انتشارات تیسا، چاپ دوم، صص 393-480.
 حسینی، سید فرهاد، خداداد حسینی، سید حمید، کردنائیج، اسدالله، احمدی، پرویز (1393). ارایه الگوی اجرای موفق استراتژی در شرکت های خودروسازی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 9(36)، 1-24.
حمیدی زاده، محمدرضا، زارع احمد آبادی، حبیب، سنگبر، محمدعلی (1393). تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت شراکت های راهبردی با رویکرد پویایی های سیستم (مورد مطالعه: خوشه صنعتی کاشی و سرامیک استان یزد)، مدیریت بازرگانی، 6(3)، 517-534.
رحمان سرشت، حسین، ابراهیمی، مهدی (1393). شراکت راهبردی (همکاری در فضای رقابتی، راهبرد نوین خلق ثروت)، دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول،52-62 .
دانایی فرد، حسن، کاظمی، حسین (1391). پویش کیفی و طرح پژوهشی: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدار شناسی، نظریه داده بنیاد، قوم نگاری و مطالعه موردی)، جان کرسول، انتشارات صفار، چاپ دوم، 85-92.
مظلومی، نادر، متولی، علی (1391). الگویی برای اجرایی‌کردن برنامه‌های راهبرد، فصلنامه عملی-پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 22(67).
هاشمی، علی‌رضا (1392). الگوی رابطه عملیاتی‌کردن استراتژی و میزان تحقق اهداف استراتژیک (صنعت بیمه)، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
وارث، سید حامد، حسنقلی پور، طهمورث، حبیبی، مرضیه (1392). بررسی عوامل موثر بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک، مدیریت بازرگانی، 5(4)، 141-160.
هومن، حیدرعلی (1385). راهنمای عملی پژوهش کیفی، انتشارات سمت، چاپ اول.
 
Adnan, H., Kassim, A. N & Chong, H.-Y (2012). Success Factors On Joint Venture Projects for Indigenous Bumiputera Contractors In Malaysia. Journal of Applied Science Research, 8(8).
Anderson , D & Ackerman Anderson, L (2009). Beyond change  management: How to achieve breakingthrough results through conscious change leadership, 2nd Edition, San Francisco: Pfeiffer, P.102.
Astley, W.G & Fomburn, C.F (1983). Collective strategy: Social ecology of organization environment, Academy of management review8 (4), 576-587.
Berkema, H.G. & Vermeulen, F (1997). What differences in the cultutal background of partner are detrimental for international joint ventures, Journal of International Business Studies, 28(4), 845-864.
Charlebois, S (2008).Structural and  social dimensions of an  international joint  venture; The  case of Hypor Canada in China, Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, 1(1).
Chowdhury, J (1989) International joint ventures: Some inter-firm organization specific determinants of successes and failures- a factor analytic exploration, Phd dissertation, Temple University, U.S.
Colombo, M.G (2003). Alliance form: A test of the contractual and competence perspective, Strategic Managemnt Journal, 24(2003), 1209-1229.
Das, T.K & Teng, B.S (2000). A resource-based theory of strategic alliances, Journal of Management, 26(1), 77-101.
David, F.R (2001). Strategic management: concepts and cases, Francis Marion University. Florence, South Carolina. Prentice Hall.
Faull, N & Fleming, P (2005). Turning intention into outcomes: a quick scorecard to guide implementation, Measuring business excellence, 9(3), 5-12.
Grant R.M (1996). Prosperring in dynamically-competetive environments: organizational capability as knowledge integration, Organization Sience, 7(4), 375-378.
Gilley, A. Dixon, P & Gilley, J. W (2008). Characteristics of leadership effectiveness: implementing change and driving innovation in organizations. Human Resource Development Quarterly, 19(2), 153-169.
Gomes, E.; Barnes, B.R & Mahmood, T (2014). A 22 year review of strategic alliance research in the leading management journals, International Business Review, 25, 3-5
Guetzkow, H (1966). Relations among organizations, In studies of behavior in organizations: Aresearch symposium, ed.Raymond V.Bowers.Athens: University of Georgia Press.
Hrebiniak, L.G (2013). Making strategy work: Leading effective execution and change, Upper saddle river, New Jersey: Pearson Education Inc, 5-61.
Hunger, J.D & Wheelen T.L (2000). Strategic management and business policy: Toward global sustainability, 13th Edition.
Inkpen, A.C & Grossan, M.M (1995). Believing is seeing: joint ventures and organizational learning, Journal of Management Studies 32, 595-618.
Jooste, C & Fourie, B (2009). The role of strategic leadership in effective strategy implementation: Perception of South African strategic leaders, Southern African Business Review 13(3).
Kazmi, A (2008). A proposed framework for strategy implementation in the Indian context, Management Decision, 46(10), 1564-1581.
Kogut, B (1988). Joint ventures: Theoretical and practical perspective, Strategic Management Journa l9(4), 319-332.
Mehta, R., Polsa, P., Manzur, J., Fan, X & Dubinsky, A.J (2006). Strategic Alliances In International Distribution Channel, Journal of Business Research, 59(10), 1094-1104.
Nippa, M., Beechler, S & Klossek, A (2007 b). Success Factors for Managing International Joint Ventures: A Review and An Integrative Framework. Management and Organization Review, 3(2), 277-310
Nguyen, H.L & Larimo, J (2009). Foreign parent strategies, control and international joint venture performance, International Business Research, 2:1, 3-15.
Nguyen, H.L; Larimo, J & Ali T (2016). How do ownership control position and national culture influence conflict resolution strategies in international joint ventures?, International Business Review ,(25), 559-561.
Okumus, F (2003). A framework to implement strategies in organizations, Management Decision, 41/9, 871-882.
Rohm, M (2017). Modelling Critical Success Factors of International Joint Ventures in Real Estate Development: Perspective of a Capital Investor, PhD thesis, University of Gloucestershire.
Sayer, S (1999). Negotiating and Structuring International Venture Agreements, Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, 5, 2–10.
Schuler, R (2001). HR issues in international joint ventures, International journal of human resource management, (12), 1-50.
Siddique, M.I & Shadbolt, N (2016). Strategy Implementation Literature Review, Center of Excellence in Farm Business Management.
Wiliamson, O (1991). Comperative economic organization: the analysis of discrete structural alternatives, Administrative science quarterly, (36), 269-296.
Yan, A & Gary, B (1994). Bargaining power, management control and performance in United states-China joint ventures: A comparative case study, Academy of Management Journal, 37(6), 1478-1517.
Yan, A & Luo, Y (2016). International Joint Ventures (Theory and Practice), Routledge, USA, 1-20.
Yan, A & Zeng, M (1999). International joint venture instability: A critique of previous research, a reconceptualization, and direction for future research, Journal of International Business Studies, 30(2), 397-414.