نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تهران

2 استاد مدیریت بازرگانی , دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشیار مدیریت بازرگانی،دانشگاه پیام نور تهران

4 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

مطالعات اخیر در زمینه تفکر استراتژیک بکارگیری رویکرد تلفیقی ( تحلیلی-خلاقانه) را در مدلسازی تفکر استراتژیک به عنوان یک شایستگی سازمانی پیشنهاد نموده اند بر این اساس هدف این پژوهش آن بود که عناصر محتوایی و راهبردی الگوی تفکر استراتژیک جهت مدیران شرکت ملی گاز ایران به عنوان یک شایستگی سازمانی و بر حسب اقتضائات محیطی و عوامل زمینه ای، تبیین گردد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام گرفت که از طریق راهبرد داده بنیاد و متاسنتز عناصر و مؤلفه های شایستگی تفکر استراتژیک تبیین گردید. برای این منظور با بکارگیری روش نمونه گیری هدفمند و انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان و همچنین فیش برداری از اسناد و مدارک، داده های مورد نیاز گردآوری شد. سپس مفاهیم و مقوله‌های اثرگذار از طریق کدگذاری نظری با رهیافت نظام مند و همچنین پرسشنامه‌های روش متاسنتز استخراج گردید و در نتیجه یک قضیه کلی که بیانگر روابط مفهومی و تعمیم یافته ی مؤلفه ها و زیر مؤلفه های الگوی شایستگی تفکر استراتژیک می‌باشد ارائه شد. یافته‌ها نشان داد بعد محتوایی (مقوله محوری) تفکر استراتژیک که به عنوان بصیرت نامگذاری شد شامل پنج شیوه تفکر واگرا میگردد که هدف آن تولید گزینه‌های استراتژیک خلاقانه و اثربخش است و راهبردهای تفکر که شامل شش شیوه تفکر همگرا و معطوف به هدف می‌گردد، گزینه‌های استراتژیک کارآمد را با رویکرد تحلیلی گزینش می‌کنند. همچنین بعد محتوایی تفکر استراتژیک (بصیرت) در پاسخ به اقتضائات محیطی ضرورت یافته و از طریق راهبردهای تفکری، قابلیت‌های سازمانی را متناسب با اقتضائات محیطی توسعه می‌دهد.   
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Explanation of the Factors Affecting Strategic Control with a Self-Control Approach in the Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • saeideh sayadat 1
  • mohamad taghi amini 2
  • mohammad mehdi parhizghar 3
  • jamshid salar 4

1 Phd candidate of business management, Payame Nour university, Tehran, Iran

2 Associate professor of business management, Payame Nour university, Tehran, Iran

3 Associate professor of business management, Payame Nour university, Tehran, Iran

4 Assistant professor of business management, Payame Nour university, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today many management experts acknowledge that although formulating a strategic plan and a statement of missions, views, and goals are the organization managers’ significant responsibilities, they would not be sufficient to achieve a strategic success. Actually, the strategic control is considered as the final step in the strategic management process which plays the role of an appropriate performance warrantee for this process as a whole. This would be of a greater significance especially in the insurance industry as an effective factor for economical development of countries and an effective instrument in risk management. Therefore, utilizing the combined approach, the current study has identified and explained the effective factors influencing on the strategic controls associated with a self-control approach in the insurance industry. The data-based approach is applied to the qualitative part of this research. Accordingly, when the process is accomplished, 6 main items would be identified and presented in the form of the strategic control patterns. In the second (quantity) part of the research, assuring the sampling adequacy, utilizing KMO indicator and the Bartlett Test, the obtained model is processed, validated and examined by Confirmatory Factor Technique and Structural Equation Model. The obtained results confirm a positive and meaningful relation among the research variables. Therefore, it could be claimed that the considered relations of the model would be true and reasonable and the presented model is approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Control
  • Self-Control
  • Combined Approach
ابطحی، سیدحسین، خیراندیش، مهدی (1388 .(نگرشی ارزشی از مفهوم خودکنترلی در سازمان، نشر کیهان فرهنگی. تهران: (276)26، ص 138
استونر، جیمز، فریمن، ادوارد و گیلبرت، دانیل (1386).مدیریت، مقدمهای بر مدیریت، مدیریت در قرن بیست و یکم، برنامهریزی (جلد 1 )،ترجمه علی پارسا بیان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
اعرابی، سیدمحمد، دهقان، نبیاله (1390). تبیین روش شناسی مناسب در کنترل استراتژیک. نشریه روش شناسی علوم انسانی(حوزه و دانشگاه). بهار 1390 ، دوره 17 ،شماره 66 ،7 تا 26
اعرابی، سید محمد (1387).کنتـرل اسـتراتژیک، دانشـکده حسـابداری و مـدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.
امینی، محمدتقی، اکبری، مهدی، خباز، صمد (1393). کنترل استراتژیک (تعاریف، نظریات، مدلها)، تهران: نشر پایگاه دانش.
اژهای، جواد، خداپناهی، محمدکریم، فتحی آشتیانی، علی، ثابتی، آزاد، قنبری، سعید، سیدموسوی، پریساالسادات، تعامل بین شخصـیت و سبکهای فراانگیزشی در عملکرد شـغلی، مجلـه علـوم رفتـاری، سال 1388 ،شماره 4 .
ایران نژاد پاریزی، مهدی (1378). روش های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت. 8 .پارسائیان و سـید محمـد اعرابـی، تهـران: انتشـارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول.
خاشعی، وحید(1394 ). ارائه الگوی طبقه بندی شده از ابزارهای کنترل راهبردی. فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، بهار 1394 ،پیاپی 17 .
خاشعی، وحید (1393).کاوشی بر مختصات مدل کنترل استراتژیک چشم انداز نهاد کتابخانه های عمومی کشور، تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی،20( 1) ،51-31.
دادگران، سید محمد (1384 ). انضباط و وجدان کـاری در جامعـه کـارگری، مجله کار وجامعه .61-48 ،(66)
دانایی فرد، حسن، اسلامی، آذر (1390 ). کاربرد استراتژِی پژوهشی نظریه داده بنیاد در عمل (ساخت نظریه بی تفاوتی سازمانی)، تهران: نشردانشگاه امام صادق (ع).
دانایی فرد، حسن، الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1390). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار – اشراقی.
سجادی، سیدعلی (1385 ). خودکنترلی در نظام کنترل و نظارت اسلامی، فصلنامه معارف 13 ،6(23) :تهران، اسلامی
معمارزاده، غلامرضا، نجف بیگی، رضا. تکهئی، عبدالقادر(1393).طراحی مدل کنترل- استراتژیک تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه سیاست های کلان و راهبردی،2(6) .1-24
کرسول، جان؛ پلانوکلارک، ویکی (2007 ).روش های پژوهش ترکیبی، ترجمه علیرضا کیامنش، تهران: نشرآبیژ.
گوسل، سومانترا، اسکات مورتن، مایکل و لارنچ، پیتر (1385 ). کنترل استراتژیک، ترجمه سیدمهدی اعرابی و محمد حکاک، چاپ اول، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
لورنژ، پیترو همکاران (1385 ). کنترل استراتژیک (ترجمۀ سید محمد اعرابی)، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
Berg, B. L (2014). Qualitative research methods for the social sciences, Boston: MA, Allyn and Bacon. xvi, 6thed, p.384.
Creswell, J.W (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Thousands Oaks, CA: Sage. 21
.Dess, GergoryG., Lumpkin, G.T & Taylor, Marilyn L (2004). Strategic management: Text and case. Mc Graw- Hill/Iewin.
Elbanna, S (2013). Processes and impacts of strategic management: evidence from the public sector in the United Arab Emirates. International Journal of Public Administration, 36(6), 1-24.
Johnson, Angel (2008).Dissertation of "The Influence of Need for Achievement, Need for Affiliation on Organizational Citizenship Behavior.
Pearco J. a & P.s Robinson (1998). Strategic management, strategic formulation and Implementation, Homewood III Rwin Publishing, 28.