نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

3 دانشیارمهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان

چکیده

تکنولوژی‌های پیشرفته از دیرباز به عنوان یکی از عناصر اساسی تولید و توسعه مطرح و همواره با رشد دانش بشر در حال تغییر بوده و همواره یکی از حیاتی‌ترین اجزاء سازمان‌های تجاری، صنعتی و خدماتی و یک عامل استراتژیک برای توسعه اقتصادی کشورها مطرح بوده است. کسب تکنولوژی‌های پیشرفته، فرآیندی بسیار مهم برای سازمان‌هایی است که تمایل به نوآوری‌های فنی دارند چرا که این نوع تکنولوژی‌ها بر عملکرد سازمان تأثیرگذار بوده و نقش بسزایی در دستیابی به اهداف سازمان ایفا می‌نمایند. با توجه به اهمیت و نقش تکنولوژی به ویژه تکنولوژی‌های پیشرفته در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان‌ها، یکی از مسائل اساسی در خصوص اینگونه تکنولوژی ها، نحوه دستیابی آن‌ها می‌باشد. این پژوهش کیفی با اتخاذ رهیافت مدیریت و تحلیل ریسک‌های دستیابی تکنولوژی به دنبال ارائه مدل دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته برای صنایع تکنولوژی اطلاعات با استفاده از نظریه داده بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات، 15مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان سازمانی و دانشگاهی صورت گرفته است. نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری نظری بود و با استفاده از تکنیک هدفمند و گلوله برفی انجام شد.تجزیه و تحلیل داده‌ها در فرآیند کدگذاری باز با کمک نرم افزار MAXQDA10 صورت پذیرفته است. مدل ارائه شده با رویکرد خودظهوری به دست آمد و نتایج تحقیق به صورت روایت تشریح و تبیین شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Acquisition Model of Advanced IT Technology based on the Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • mehdi karimipour 1
  • Amir bayat tork 2
  • Amir Najafi 3

1 PhD Student in Technology Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

2 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, (Corresponding Author)

3 Associate Professor of Industrial Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan Branch

چکیده [English]

The High technologies have long been considered as one of the basic elements of production and development and have always been changing with the growth of human knowledge and has always been one of the most vital components of commercial, industrial and service organizations and a strategic factor for economic development of countries. Acquiring high technologies is a very important process for organizations that are interested in technical innovations because these types of technologies have affected the performance of the organization and play an important role in achieving the goals of the organization. Given the importance and role of technology, especially advanced technologies in creating a competitive advantage for organizations, one of the basic issues regarding such technologies is how to achieve them. This qualitative research, by adopting a management approach and analyzing the risks of acquiring technology, seeks to provide a model for achieving advanced technologies for the information technology industry using data theory. To collect information, 15 semi-structured interviews with organizational and academic experts were conducted. Sampling was theoretical sampling and was performed using targeted technique and snowball. Data analysis in the open coding process was performed with the help of MAXQDA10 software. The proposed model was obtained with a self-emergence approach and the research results are narrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technologies Acquisitions
  • High Technology
  • IT
  • Grounded Theory
  • Maxqda
1-  اثباتی، حسین، کریمیان، امیر هوشنک، (1395). " آشنایی با الگوههای تدوین استراتژی تکنولوژی" آینده پژوه، تهران.
2-   بوشهری، علیرضا (1392). فرهنگ مرجع دانش واژه های مدیریت تکنولوژی، اندیشکده صنعت و تکنولوژی، آینده پژوه.
3-   بیات ترک، امیر، (1395) . روشهای انتقال تکنولوژی از منظر سازمان ملل متحد (UNIDO)، ناشر، انتشارات نوید مهر، تهران.
4-  پایکاری، محمد حسین (1393). شناسایی عوامل موثر بر ارزیابی توانمندی تکنولوژی شرکت های با تکنولوژی بالا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
5-  خلیل، طارق (1385). مدیریت تکنولوژی، رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه، باقری، سید کامران، ناشر پیام متن.
6-  خلیل، طارق، مدیریت فناوری (1384). ترجمه سید کامران باقری، مرکز تکنولوژی نیرو (متن).
7-  شفیعا، محمد علی، شوال پور، سعید، حسینی، معصومه، حسینی، راضیه سادات (1392). ارائه الگویی برای سنجش ریسک تجاری سازی تکنولوژی های برتر در ایران با تاکید بر نقش سرمایه گذاران خطر پذیر، چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی.
8- کریمی دستجردی، داود، قطره نبی، پوریا (1388). ارائه مدل مفهومی برای تبیین اثر ریسک های یکپارچه برعملکرد شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره 2.
9-  هلف، کنستانس، فینگل اشتاین، سیدنی، میچل، ویل، مارگارت، پیتراف مترجمین، بندریان، رضا، حاجعلی، محمد، کیانی بختیاری، ابوالفضل (1394). توانمندیهای پویا درک تغییر راهبردی در سازمانها، ناشر، هزار ققنوس، تهران.

10-    Barney G Glaser & Anselm L Strauss (1967). The Discovery of Grounded Theory Strategies for Qualitative Research. New Brunswick: aldine transaction.
11-    Chatterji, D (1993). Manual, T. A., Benefiting from External Sources of Technology, Research Technology Management, Vol.36, No. 6, 21-26.
12-    Chen, G & et al (2013). Investment Risk Evaluation of High-Tech Projects Based on Random Forests Model. Proceedings of The Eighth International Conference on Bio-Inspired Computing: Theories and Applications (BIC-TA), Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
13-    Cheng, Wei zhong & Cheng Jin xian (1998). The risk of high-tech industry research. Xi’an: Shaanxi People's Publishing House,
14-    Chirs Chapman-Stephan Wards (2005). Project Risk management Processes,Techniques and Insights, second edition,
15-    Chuanfan, L (2009). Risk Management in High-Tech Project. P. R. C. Jiangxi University of Finance and Economics.
16-    Cutler,G. W (1991). Acquiring Technology From Outside, Research Technology Management, May-June,Vol.34, No.3, 11-17.
17-    Felin, T. & Zenger, T (2013). Closed or open innovation? Problem solving and the governance choice. Research Policy.
18-    Ford , S & Mortara , L (2011) . Development of an Early Stage Technology Acqisitions Tool,  The 2011 R&D   Management Conference , Sweden.
19-    Glass, A.J, & Saggi, K (2002). International technology transfer and the technology gap. Journal of Development Economics 552 , 369–398.
20-    Godin, Benoit(2004). The obsession for Competitiveness and its Impact on Statistics: the construction of High-Technology Indicators. Project on the history and sociology of S&T statistics. Working Paper No.25.
21-    Grilli, L & Murtinu, S (2014). Government, venture capital and the growth of European high-tech entrepreneurial firms. Res. Policy , http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2014.04.002
22-    J.X. Han & L. Ma (2001) . Analysis and measurement of venture of investment into high technology projects, J. Harbin Inst. Technol, 300–303.
23-    Jamali, GH & Hashemi, M (2012). Assessment of risk factors on the bank's IT projects Bushehr techniques using fuzzy  Dematel. Journal of Information Technology Management, 21-40.
24-    Jiang, H & J. Ruan (2010). Investment Risks Assessment on High-tech Projects Based on Analytic Hierarchy Process and BP Neural Network. Journal of Networks 5(4).
25-    Joanne, Twining (2000) .A Naturalistic Journey into the collaboratory: in search - Hrast . Texas: Texas womans university.
26-    Jones, G & Lancdot, J (2001). Teegen, H., Determinants and Performance Impacts of External Technology Acquisition, Journal of Business Venturing, 255-283.
27-    Jordan, E & Silcock, L (2005). Beating IT Risks, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, pp 9-17 and pp 48-52.
28-    Kerzner, H (2001). Project Management A Sysyems Approch to Planning, Scheduling and Controlling , Wiley, Eight Edition.
29-    M. Hemmert (2004). The influence of institutional factors on the technology acquisition performance of high-tech firms: Survey results from Germany and Japan .
30-    Maxwell, J. A (1992). Understanding and validity in qualitative research. Harvard Educational Review,62,721-743
31-    Mortara, L & Ford , S (2012) .Technology Acqisitions : A approach to Technology Acqisitions and Protection Decisions , Center of Technology Management University of Cambridge.
32-    Neuman, W. L (2000). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Boston: Allyn & Bacon.
33-    Porter, M.E (2003). Building the Microeconomic Foundations of Competitiveness in the Global Competitiveness Report 2002-2003, World Economic Forum, New Yourk: Oxfore Universiyt Press.
34-    Rosenberg N & Firschtak C (1985). International Technology Transfer: Concept, Measures, and Comparison, Prager, Newyork
35-    Sinkovics, R. R., Penz, E & Ghauri, P. N (2008). Enhancing the Trustworthiness.
36-    Snow, R. E., Hutcheson, J & Prather, J (1981). Using reputational sampling to identify residential clusters of minorities dispersed in a large urban region: Hispanics in Atlanta. in: Proceedings of the Section on Survey Research Methods‖. American Statistical Association,101-106
37-    Strauss, A & Corbin (1998).J.Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. SAGE Publications.