اثر برنامه‌ریزی استراتژیک مشارکتی، انعطاف‌پذیری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور بر اجرای استراتژی

نوع مقاله: علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

با افزایش سطح تغییرات محیطی، برنامه­ریزی استراتژیک و اجرای درست و دقیق آن به‌عنوان راه­حلی سودمند برای حفظ موقعیت رقابتی و ادامه حیات سازمان مورد توجه محققان قرار گرفت. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، برنامه­ریزی و اجرای موفق، نیازمند مشارکت همه سطوح سازمان است و بدون همفکری آن‌ها رسیدن به این هدف با چالش­های متعددی همراه است. از طرفی انعطاف­پذیری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور ازجمله عواملی هستند که نقش قابل توجهی بر اجرای استراتژی دارند. بر این اساس، هدف مقاله بررسی اثر برنامه­ریزی استراتژیک مشارکتی، رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور و انعطاف­پذیری استراتژیک بر اجرای استراتژی در صنایع کوچک و متوسط است. نوع پژوهش پیمایشی و نمونه آماری این پژوهش 243 نفر از مدیران و کارکنان شاغل در شرکت­های کوچک و متوسط مستقر در نواحی صنعتی کرمان است و برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از روش مدل سازی معادلات­ ساختاری و نرم افزارAMOS استفاده شد. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که برنامه­ریزی استراتژیک مشارکتی اثر مثبت و معناداری بر انعطاف­پذیری استراتژیک، رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور و اجرای استراتژی دارد. نتیجه دیگر این پژوهش آن است که انعطاف­پذیری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور نیز اثر مثبتی بر اجرای موفق استراتژی دارند.

کلیدواژه‌ها


براتی، هاجر، عریضی، حمیدرضا ، دری، بهروز (1395). بررسی الگوی متغیرهای مؤثر بر رفتارهای شهروندی سازمانی تغییرمدار از طریق متغیر میانجی واکنش به تغییر، پژوهش نامه مدیریت تحول، 8 (51)، 67-88.
بهادری، سیما ، دهگان، محمود (1396). اثر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی تحول محور ‏‎ (مورد مطالعه: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران)، خط مشی گذاری عمومی در مدیریت، 8(26)، 29-40.
سلطانی، ایرج،  صریحی اسفستانی، رسول ، عباسی، حمیده (1392) .نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی، مجله علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(70)، 209-229.


 
Albrechts, L & Balducci, A (2013). Practicing strategic planning: in search of critical features to explain the strategic character of plans. disP-The Planning Review, 49(3), 16-27.
Arias Aranda, D (2003). Service operations strategy, flexibility and performance in engineering consulting firms. International Journal of Operations & Production Management, 23(11), 1401-1421.
Barati, H, Arizi, H.R & Dori, B (2016). Investigating the Pattern of Effective Variables on change-oriented Organizational Citizenship Behaviors through the response to change as mediating variable, Transformational Management Journal, 8(51), 87-67(in Persian).
Brenes, E. R, Mena, M & Molina, G. E (2008). Key success factors for strategy implementation in Latin America. Journal of Business research, 61(6), 590-598.
Bock, A.J , Opsah, T , George, G & Gann, D.M (2012) .The effects of culture and structure on strategic flexibility during business model innovation. J. Manag. Stud. 49 (2), 279–305.
Bryson, J. M & Anderson, S. R (2000). Applying large‐group interaction methods in the planning and implementation of major change efforts. Public Administration Review, 60(2), 143-162.
10. Buller, P. F &  McEvoy, G. M (2012). Strategy, human resource management and performance: Sharpening line of sight. Human resource management review, 22(1), 43-56.
11. Campbell, J. W (2015). Identification and performance management: An assessment of change-oriented behavior in public organizations. Public Personnel Management, 44(1), 46-69.
12. Chen, Y, Wang, Y, Nevo, S, Benitez, J & Kou, G (2015). Improving strategic flexibility with information technologies: insights for firm performance in an emerging economy. Journal of Information Technology. 1–16. Advance online publication. doi:10.1057/jit.2015.26
13. Chiaburu, D. S, Lorinkova, N. M &  Van Dyne, L (2013). Employees’ social context and change-oriented citizenship: A meta-analysis of leader, coworker, and organizational influences. Group & Organization Management, 38(3), 291-333.
14. Chowhan, J, Pries, F & Mann, S (2017). Persistent innovation and the role of human resource management practices, work organization, and strategy. Journal of Management & Organization, 23(3), 456-471.
15. Crittenden, V. L & Crittenden, W. F (2008). Building a capable organization: The eight levers of strategy implementation. Business Horizons, 51(4), 301-309.
16. Das, T. K & Elango, B (1995). Managing strategic flexibility: key to effective performance. Journal of General Management, 20, 60-60.
17. David, M. E, David, F. R & David, F. R (2017). The quantitative strategic planning matrix: a new marketing tool. Journal of Strategic Marketing, 25(4), 342-352.
18. Dibrell, C, Craig, J. B & Neubaum, D. O (2014). Linking the formal strategic planning process, planning flexibility, and innovativeness to firm performance. Journal of Business Research, 67(9), 2000-2007.
19. Elbanna, S & Fadol, Y (2016). An Analysis of the Comprehensive Implementation of Strategic Plans in Emerging Economies: The United Arab Emirates as a Case Study. European Management Review, 13(2), 75-89.
20. Elbanna, S, Andrews, R & Pollanen, R (2016). Strategic planning and implementation success in public service organizations: Evidence from Canada. Public Management Review, 18(7), 1017-1042.
21. Fornell, C & Larcker, D. F (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 39-50.
22. Franco, M & Haase, H (2010). Failure factors in small and medium-sized enterprises: qualitative study from an attributional perspective. International Entrepreneurship and Management Journal, 6(4), 503-521.
23. Hair, J. F.; Black, W. C.; Babin, B. J.; Anderson, R. E & Tatham, R. L (1998). Multivariate data analysis, 5(3), 207-219. Upper Saddle River, NJ: Prentice hall.
24. Hrebiniak, L.G (2006). Obstacles to effective strategy implementation. Organizational Dynamics, 35(1), 12-31.
25. Hrebiniak, L. G (2013). Making strategy work: Leading effective execution and change. FT Press.
26. Johnson, L. K (2004). Execute your strategy without killing it. Harvard Management Update, 9(12), 3-6.
27. Jooste, C & Fourie, B (2009). the role of strategic leadership in effective strategy implementation: Perceptions of South African strategic leaders. Southern African Business Review, 13(3), 51-68.
28. Kaplan, R. S & Norton, D. P (2001). Transforming the balanced scorecard from performance measurement to strategic management: Part I. Accounting horizons, 15(1), 87-104.
29. Kim, S.W (2006). The effect of supply chain integration on the alignment between corporate competitive capability and supply chain operational capability. International Journal of Operations & Production Management, 26(10), 1084- 1107. 
30. Kohtamäki, M, Kraus, S, Mäkelä, M & Rönkkö, M (2012). The role of personnel commitment to strategy implementation and organisational learning within the relationship between strategic planning and company performance. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 18(2), 159-178.
31. Li, M, Liu, W, Han, Y & Zhang, P (2016). Linking empowering leadership and change-oriented organizational citizenship behavior: The role of thriving at work and autonomy orientation. Journal of Organizational Change Management, 29(5), 732-750.
32. Liu, H, Jiang, X, Zhang, J & Zhao, X (2013) .Strategic flexibility and international venturing by emerging market firms: the moderating effects of institutional and relational factors. Journal of International Marketing, 21(2), 79-98.
33. López-Domínguez, M, Enache, M, Sallan, J. M & Simo, P (2013). Transformational leadership as an antecedent of change-oriented organizational citizenship behavior. Journal of Business Research, 66(10), 2147-2152.
34. MacLennan, A (2010). Strategy execution: translating strategy into action in complex organizations. Routledge.
35. Mason, R & Nair, R (2013). Strategic flexibility capabilities in the container liner shipping sector. Production Planning & Control, 24(7), 640-651.
36. Nadkarni, S & Herrmann, P. O. L (2010). CEO personality, strategic flexibility, and firm performance: The case of the Indian business process outsourcing industry. Academy of Management Journal, 53(5), 1050-1073.
37. Nielsen, K & Randall, R (2012). The importance of employee participation and perceptions of changes in procedures in a teamworking intervention. Work & Stress, 26(2), 91-111.
38. Papke-Shields, K. E & Boyer-Wright, K. M (2017). Strategic planning characteristics applied to project management. International Journal of Project Management, 35(2), 169-179.
39. Pardo-del-Val, M, Martinez-Fuentes, C & Roig-Dobón, S (2012). Participative management and its influence on organizational change. Management Decision, 50(10), 1843-1860.
40. Prajogo, D. I & McDermott, C. M (2011). The relationship between multidimensional organizational culture and performance. International Journal of Operations & Production Management, 31(7), 712-735.
41. Robu, M (2013). The Dynamic and importance of smes in economy. The USV Annals of Economics and Public Administration, 13(17), 84-89.
42. Sagnak, M (2016). Participative leadership and change-oriented organizational citizenship: The mediating effect of intrinsic motivation. Eurasian Journal of Educational Research, 16(62).
43. Santos-Vijande, M. L, López-Sánchez, J. Á & Trespalacios, J. A (2012). How organizational learning affects a firm's flexibility, competitive strategy, and performance. Journal of Business Research, 65(8), 1079-1089.
44. Seppälä, T, Lipponen, J, Bardi, A & Pirttilä‐Backman, A. M (2012). Change‐oriented organizational citizenship behaviour: An interactive product of openness to change values, work unit identification, and sense of power. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 85(1), 136-155.
45. Shalender, K & Yadav, R. K (2019). Strategic Flexibility, Manager Personality, and Firm Performance: The Case of Indian Automobile Industry. Global Journal of Flexible Systems Management, 20(1), 77-90.
46. Sirén, C. and Kohtamäki, M. (2016) Stretching strategic learning to the limit: The interaction between strategic planning and learning. Journal of Business Research, 69(2), 653-663.
47. Tang, J. & Wang, L (2010). Flexibility–efficiency tradeoff and performance implications among Chinese SOEs. Journal of Business Research; 63(4), 356–62.
48. Thomas, L.; Ambrosini, V & Hughes, P (2017). The role of organizational citizenship behaviour and rewards in strategy effectiveness. The International Journal of Human Resource Management, 1-30.
49. Varum, C. A & Rocha, V. C (2013). Employment and SMEs during crises. Small Business Economics, 40(1), 9-25.
50. Vecchiato, R (2015). Strategic planning and organizational flexibility in turbulent environments. Foresight, 17(3), 257-273.
51. Vigoda-Gadot, E & Beeri, I (2012). Change-oriented organizational citizenship behavior in public administration: the power of leadership and the cost of organizational politics, Journal of Public Administrative Research Theory, 22(3), 573-596.
52. Xiu, L, Liang, X, Chen, Z & Xu, W (2017). Strategic flexibility, innovative HR practices, and firm performance: A moderated mediation model. Personnel Review, 46(7), 1335-1357.
53. Yang, J, Zhang, F, Jiang, X & Sun, W (2015). Strategic flexibility, green management, and firm competitiveness in an emerging economy, Technol. Forecast.Soc. Change, http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2015.09.016