نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

با افزایش سطح تغییرات محیطی، برنامه­ریزی استراتژیک و اجرای درست و دقیق آن به‌عنوان راه­حلی سودمند برای حفظ موقعیت رقابتی و ادامه حیات سازمان مورد توجه محققان قرار گرفت. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، برنامه­ریزی و اجرای موفق، نیازمند مشارکت همه سطوح سازمان است و بدون همفکری آن‌ها رسیدن به این هدف با چالش­های متعددی همراه است. از طرفی انعطاف­پذیری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور ازجمله عواملی هستند که نقش قابل توجهی بر اجرای استراتژی دارند. بر این اساس، هدف مقاله بررسی اثر برنامه­ریزی استراتژیک مشارکتی، رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور و انعطاف­پذیری استراتژیک بر اجرای استراتژی در صنایع کوچک و متوسط است. نوع پژوهش پیمایشی و نمونه آماری این پژوهش 243 نفر از مدیران و کارکنان شاغل در شرکت­های کوچک و متوسط مستقر در نواحی صنعتی کرمان است و برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از روش مدل سازی معادلات­ ساختاری و نرم افزارAMOS استفاده شد. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که برنامه­ریزی استراتژیک مشارکتی اثر مثبت و معناداری بر انعطاف­پذیری استراتژیک، رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور و اجرای استراتژی دارد. نتیجه دیگر این پژوهش آن است که انعطاف­پذیری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی تغییر محور نیز اثر مثبتی بر اجرای موفق استراتژی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Participative Strategic Planning, Strategic Flexibility and Change-Oriented Organizational Citizenship Behavior on Strategy Implementation

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ebrahimi Nejad 1
  • bahram jabarzadeh carbasi 2

1 Associate Professor of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman (Corresponding Author)

2 PhD student in Business Management, Allameh Tabatabai University, Tehran

چکیده [English]


By increasing the level of environmental change, strategic planning and it’s correct and accurate implementation considered by the researchers, as a useful solution for maintaining competitive position and continuing the life of the organization. According to the belief of many experts, planning and successful implementation of strategies requires the participation of all levels of the organization so that without their cooperation achieving this goal will face with numerous challenges. On the other hand, strategic flexibility and change-oriented organizational citizenship behavior are among the factors that play a significant role in strategy implementation. Accordingly, the purpose of this paper is to examine the effect of participative strategic planning, change-oriented organizational citizenship behavior, and strategic flexibility on the implementation of strategy in the small and medium sized industries. The research is a survey and the statistic sample is 243 employees and executives working in companies based in Kerman industrial areas and questionnaire was used for data collection. For data analysis, structural equation modeling method and AMOS software were used. Findings indicate that the participative strategic planning has a significant positive impact on strategic flexibility, change-oriented organizational citizenship behavior and strategy implementation. Findings also showed that strategic flexibility and change-oriented organizational citizenship behavior can lead to successful implementation of the strategy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participative Strategic Planning
  • Strategic Flexibility
  • Change-Oriented Organizational Citizenship Behavior
  • Strategy Implementation
  • Kerman Industrial Zone
براتی، هاجر، عریضی، حمیدرضا ، دری، بهروز (1395). بررسی الگوی متغیرهای مؤثر بر رفتارهای شهروندی سازمانی تغییرمدار از طریق متغیر میانجی واکنش به تغییر، پژوهش نامه مدیریت تحول، 8 (51)، 67-88.
بهادری، سیما ، دهگان، محمود (1396). اثر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی تحول محور ‏‎ (مورد مطالعه: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران)، خط مشی گذاری عمومی در مدیریت، 8(26)، 29-40.
سلطانی، ایرج،  صریحی اسفستانی، رسول ، عباسی، حمیده (1392) .نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی، مجله علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(70)، 209-229.

 
Albrechts, L & Balducci, A (2013). Practicing strategic planning: in search of critical features to explain the strategic character of plans. disP-The Planning Review, 49(3), 16-27.
Arias Aranda, D (2003). Service operations strategy, flexibility and performance in engineering consulting firms. International Journal of Operations & Production Management, 23(11), 1401-1421.
Barati, H, Arizi, H.R & Dori, B (2016). Investigating the Pattern of Effective Variables on change-oriented Organizational Citizenship Behaviors through the response to change as mediating variable, Transformational Management Journal, 8(51), 87-67(in Persian).
Brenes, E. R, Mena, M & Molina, G. E (2008). Key success factors for strategy implementation in Latin America. Journal of Business research, 61(6), 590-598.
Bock, A.J , Opsah, T , George, G & Gann, D.M (2012) .The effects of culture and structure on strategic flexibility during business model innovation. J. Manag. Stud. 49 (2), 279–305.
Bryson, J. M & Anderson, S. R (2000). Applying large‐group interaction methods in the planning and implementation of major change efforts. Public Administration Review, 60(2), 143-162.
10. Buller, P. F &  McEvoy, G. M (2012). Strategy, human resource management and performance: Sharpening line of sight. Human resource management review, 22(1), 43-56.
11. Campbell, J. W (2015). Identification and performance management: An assessment of change-oriented behavior in public organizations. Public Personnel Management, 44(1), 46-69.
12. Chen, Y, Wang, Y, Nevo, S, Benitez, J & Kou, G (2015). Improving strategic flexibility with information technologies: insights for firm performance in an emerging economy. Journal of Information Technology. 1–16. Advance online publication. doi:10.1057/jit.2015.26
13. Chiaburu, D. S, Lorinkova, N. M &  Van Dyne, L (2013). Employees’ social context and change-oriented citizenship: A meta-analysis of leader, coworker, and organizational influences. Group & Organization Management, 38(3), 291-333.
14. Chowhan, J, Pries, F & Mann, S (2017). Persistent innovation and the role of human resource management practices, work organization, and strategy. Journal of Management & Organization, 23(3), 456-471.
15. Crittenden, V. L & Crittenden, W. F (2008). Building a capable organization: The eight levers of strategy implementation. Business Horizons, 51(4), 301-309.
16. Das, T. K & Elango, B (1995). Managing strategic flexibility: key to effective performance. Journal of General Management, 20, 60-60.
17. David, M. E, David, F. R & David, F. R (2017). The quantitative strategic planning matrix: a new marketing tool. Journal of Strategic Marketing, 25(4), 342-352.
18. Dibrell, C, Craig, J. B & Neubaum, D. O (2014). Linking the formal strategic planning process, planning flexibility, and innovativeness to firm performance. Journal of Business Research, 67(9), 2000-2007.
19. Elbanna, S & Fadol, Y (2016). An Analysis of the Comprehensive Implementation of Strategic Plans in Emerging Economies: The United Arab Emirates as a Case Study. European Management Review, 13(2), 75-89.
20. Elbanna, S, Andrews, R & Pollanen, R (2016). Strategic planning and implementation success in public service organizations: Evidence from Canada. Public Management Review, 18(7), 1017-1042.
21. Fornell, C & Larcker, D. F (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 39-50.
22. Franco, M & Haase, H (2010). Failure factors in small and medium-sized enterprises: qualitative study from an attributional perspective. International Entrepreneurship and Management Journal, 6(4), 503-521.
23. Hair, J. F.; Black, W. C.; Babin, B. J.; Anderson, R. E & Tatham, R. L (1998). Multivariate data analysis, 5(3), 207-219. Upper Saddle River, NJ: Prentice hall.
24. Hrebiniak, L.G (2006). Obstacles to effective strategy implementation. Organizational Dynamics, 35(1), 12-31.
25. Hrebiniak, L. G (2013). Making strategy work: Leading effective execution and change. FT Press.
26. Johnson, L. K (2004). Execute your strategy without killing it. Harvard Management Update, 9(12), 3-6.
27. Jooste, C & Fourie, B (2009). the role of strategic leadership in effective strategy implementation: Perceptions of South African strategic leaders. Southern African Business Review, 13(3), 51-68.
28. Kaplan, R. S & Norton, D. P (2001). Transforming the balanced scorecard from performance measurement to strategic management: Part I. Accounting horizons, 15(1), 87-104.
29. Kim, S.W (2006). The effect of supply chain integration on the alignment between corporate competitive capability and supply chain operational capability. International Journal of Operations & Production Management, 26(10), 1084- 1107. 
30. Kohtamäki, M, Kraus, S, Mäkelä, M & Rönkkö, M (2012). The role of personnel commitment to strategy implementation and organisational learning within the relationship between strategic planning and company performance. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 18(2), 159-178.
31. Li, M, Liu, W, Han, Y & Zhang, P (2016). Linking empowering leadership and change-oriented organizational citizenship behavior: The role of thriving at work and autonomy orientation. Journal of Organizational Change Management, 29(5), 732-750.
32. Liu, H, Jiang, X, Zhang, J & Zhao, X (2013) .Strategic flexibility and international venturing by emerging market firms: the moderating effects of institutional and relational factors. Journal of International Marketing, 21(2), 79-98.
33. López-Domínguez, M, Enache, M, Sallan, J. M & Simo, P (2013). Transformational leadership as an antecedent of change-oriented organizational citizenship behavior. Journal of Business Research, 66(10), 2147-2152.
34. MacLennan, A (2010). Strategy execution: translating strategy into action in complex organizations. Routledge.
35. Mason, R & Nair, R (2013). Strategic flexibility capabilities in the container liner shipping sector. Production Planning & Control, 24(7), 640-651.
36. Nadkarni, S & Herrmann, P. O. L (2010). CEO personality, strategic flexibility, and firm performance: The case of the Indian business process outsourcing industry. Academy of Management Journal, 53(5), 1050-1073.
37. Nielsen, K & Randall, R (2012). The importance of employee participation and perceptions of changes in procedures in a teamworking intervention. Work & Stress, 26(2), 91-111.
38. Papke-Shields, K. E & Boyer-Wright, K. M (2017). Strategic planning characteristics applied to project management. International Journal of Project Management, 35(2), 169-179.
39. Pardo-del-Val, M, Martinez-Fuentes, C & Roig-Dobón, S (2012). Participative management and its influence on organizational change. Management Decision, 50(10), 1843-1860.
40. Prajogo, D. I & McDermott, C. M (2011). The relationship between multidimensional organizational culture and performance. International Journal of Operations & Production Management, 31(7), 712-735.
41. Robu, M (2013). The Dynamic and importance of smes in economy. The USV Annals of Economics and Public Administration, 13(17), 84-89.
42. Sagnak, M (2016). Participative leadership and change-oriented organizational citizenship: The mediating effect of intrinsic motivation. Eurasian Journal of Educational Research, 16(62).
43. Santos-Vijande, M. L, López-Sánchez, J. Á & Trespalacios, J. A (2012). How organizational learning affects a firm's flexibility, competitive strategy, and performance. Journal of Business Research, 65(8), 1079-1089.
44. Seppälä, T, Lipponen, J, Bardi, A & Pirttilä‐Backman, A. M (2012). Change‐oriented organizational citizenship behaviour: An interactive product of openness to change values, work unit identification, and sense of power. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 85(1), 136-155.
45. Shalender, K & Yadav, R. K (2019). Strategic Flexibility, Manager Personality, and Firm Performance: The Case of Indian Automobile Industry. Global Journal of Flexible Systems Management, 20(1), 77-90.
46. Sirén, C. and Kohtamäki, M. (2016) Stretching strategic learning to the limit: The interaction between strategic planning and learning. Journal of Business Research, 69(2), 653-663.
47. Tang, J. & Wang, L (2010). Flexibility–efficiency tradeoff and performance implications among Chinese SOEs. Journal of Business Research; 63(4), 356–62.
48. Thomas, L.; Ambrosini, V & Hughes, P (2017). The role of organizational citizenship behaviour and rewards in strategy effectiveness. The International Journal of Human Resource Management, 1-30.
49. Varum, C. A & Rocha, V. C (2013). Employment and SMEs during crises. Small Business Economics, 40(1), 9-25.
50. Vecchiato, R (2015). Strategic planning and organizational flexibility in turbulent environments. Foresight, 17(3), 257-273.
51. Vigoda-Gadot, E & Beeri, I (2012). Change-oriented organizational citizenship behavior in public administration: the power of leadership and the cost of organizational politics, Journal of Public Administrative Research Theory, 22(3), 573-596.
52. Xiu, L, Liang, X, Chen, Z & Xu, W (2017). Strategic flexibility, innovative HR practices, and firm performance: A moderated mediation model. Personnel Review, 46(7), 1335-1357.
53. Yang, J, Zhang, F, Jiang, X & Sun, W (2015). Strategic flexibility, green management, and firm competitiveness in an emerging economy, Technol. Forecast.Soc. Change, http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2015.09.016