نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

2 دانشیار مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

3 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

چکیده

هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل ادبیات موجود در زمینه عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک‌ها و تعیین متغیرها و تعیین اندازه اثر متغیرهای مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک‌ها است. بانک‌ها برای حفظ مشتریان و کسب سهم بیشتر از بازار مصرف کنندگان، ملزم به شناخت رفتار و نیازهای مصرف کنندگان هستند و با توجه به اینکه پژوهش‌های متعددی در این باب صورت گرفته و از آنجایی که در این پژوهش ها توانایی مهار و کنترل محیط پژوهش، نمونه و روش ها، ابزار اندازه‌گیری از پژوهشی به پژوهشی دیگر متفاوت بوده، نتایج پژوهش‌ها متفاوت و بعضاً متعارض بوده لذا از این رو انجام پژوهش‌های ترکیبی که عصاره پژوهش‌های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوان دارد. در مجموع 15 مطالعه انتخاب و با نرم افزار  CMA2 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که عوامل ذیل در ترجیح مشتریان در انتخاب بانک ها نقش داشته اند: ۱- تسهیلات مالی ۲- اعتماد به بانک ۳- نحوه برخورد کارکنان ۴- ارائه خدمات بانکی ۵- شرایط فیزیکی و مکانی ۶- فناوری جدید و پیشرفته ۷- شهرت و اعتبار بانک ۸- امنیت و حفظ اطلاعات ۹- هزینه ارائه خدمات ۱۰- دسترسی سریع به بانک ۱۱- بازاریابی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis o Factors Affecting Customers' Preferences in Selecting a Bank

نویسندگان [English]

  • naser Ghabouli 1
  • ALIREZA Bafandeh Zendeh 2
  • Samad Aali 3

1 PhD student in Industrial Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Associate Professor of Industrial Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran. (Corresponding Author)

3 . Assistant Professor of Commercial Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The aim of this study is to analyze the literature of factors affecting customers' preferences in selecting banks and determining variables as well as determining the effect size of influencing variables on customer preferences in selecting banks. Banks are required to know the behavior and needs of consumers in order to retain customers and gain more market share, and given that numerous studies have been conducted in this regard, and since in these studies the ability to control the research environment, examples and Methods, measuring tools are different from one research to another, the results of research are different and sometimes conflicting, so it is very important to conduct combined research that brings the extract of research in this field in a systematic and scientific way to researchers.  A total of 15 studies were selected and examined with CMA2 software. The results indicate that the following factors have contributed to the preferences of customers in choosing banks: 1. Financial facilities 2. Bank confidence 3. Method of dealing with employees 4. Providing banking services 5. Physical and spatial conditions 6. New and advanced technology 7 -Reputation and validity of bank 8- Security and information preservation 9.The cost of providing services  10 - Quick access to the Bank 11. Marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • selection
  • customer preference
  • Banking Services
  • meta-analysis
  • effect size
 1. آقاپور، سید مهدی، جمشیدی‌ها، غلامرضا، فرخی، احمد (۱۳۸۵). بررسی فراتحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی. فصلنامه حرکت، شماره ۲۷
2. اسکندری، الهام (1392). چارچوب پیاده سازی و اجرایی کردن برنامه ریزی استراتژیک با تأکید بر حوزه ی بانکی.پویش، (6)2 ، 144-167
3. بگ زاده، شهرام، (1396). بررسی عوامل موثر درانتخاب بانک و تاثیر آن بر ماندگاری مشتریان زن بانک کشاورزی استان اردبیل، نشریه علمی، پژوهشی و اطلاع رسانی مدیریت ,96-101
4. جزائری نوش‌آبادی، احمدرضا (۱۳۸۹). شناسایی عناصر اثر گذار آمیخته بازاریابی خدمات بر انتخاب یک بانک خصوصی (مطالعه موردی :شهر تهران)، دومین کنفرانس بین‌المللی بازاریابی خدمات مالی، تهران، مرکز بازاریابی خدمات مالی
5. حق شناس کاشانی، فریده (1382). نقش اعمال مدیریت موثر بازاریابی بانک ها در جذب و حفظ مشتری. پژوهشنامه اقتصادی،(1)3،  71 -98
6. دموری، داریوش، محمد مهدی اعظمی و فریبا سرداریان (۱۳۹۳). بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک (مطالعه موردی: بانک ملی شهر یزد(، اولین سمپوزیوم بین‌المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
7. صفری، سعید (1388). مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانکهای خصوصی و دولتی دانشور رفتار، (38) 16 ، شماره  38 ، 121 - 130
8. فراهانی، ح، عریضی (1388). روشهای پیشرفته در علوم انسانی.اصفهان.جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
9. فرجو، لیلا، زعیمی، مهدی، حق شناس کاشانی، فریده، ملکان، محسن (1391). بررسی عوامل مختلف بروفاداری مشتریان بانک سپه.بانک مقالات، توسعه مهندسی بازارگستران آتی.
10. قربانی زاده، وجه الله. نانگیر، سید طه حسن، رودساز، حبیب (۱۳۹۲). فراتحلیل عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران. پژوهش های مدیریت در ایران. (2) 17
11. گلی، ع.، الفت، ل.، فوکردی، ر (1389). مکان یابی دستگاه های خودپرداز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHPمطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی منطقه 10 شهرداری تهران"، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوره 18 ،93-108
12. هومن، حیدر علی (۱۳۸۷). راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش های علمی. تهران: سمت.
 
13. Almossawi, M (2001). Bank selection criteria employed by college students in Bahrain: an empirical analysis. International Journal of Bank Marketing, 19(3), 115-125.
14. Borenstein, M.; L. Hedges.; J. Higgins. & H. Rothstein (2009). Introduction to Meta- Analysis. UK: Wiley & Sons Publication.
15. Cohen, J (1977). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences: (Rev. Ed). New York: Academic Press.
16. Erdem, T & Swait, J (2004). “Brand credibility, brand consideration and choice”, Journal of Consumer Research, 31(3), pp. 191-198.
17. Glass, G. V (1977). Primary, Secondary, and Meta-analysis of Research, Educational Researcher, 5: 3–8.
18. Ha S & Stoel L (2009). Consumer e-shopping acceptance: Antecedents in a International Journal of Contemporary Hospitality Management; 21: 752-765.
19. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml & Leonard L. Berry (2014). Reassessment of Expectations as Comparison Standards In Measuring Service Quality: Implications For Further Research, Joumal of Marketing, Vol. 58, 111-124.
20. Sweeney, J& Swait, J (2008). The effect of brand credibility on customer loyalty, Journal of Retailing and Consumer Services, 15 (1), 179-193.
21. Wong, A( 2004). The Role of Emotional Satisfaction in Service Encounters, Managing Service Quality 14 (5), 365-376.