نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،

2 استاد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران،

چکیده

نوآوری از جمله عوامل مهمی است که می‌تواند به سازمان در جهت تحقق اهدافش کمک کرده و همواره استراتژی‌های جدید و کارآمدی را پیش روی سازمان قرار دهد. از آنجا که نوآوری در طول زمان تغییر می‌کند، مقاله حاضر با هدف ارائه مدلی جهت ارتقای سیستم ارزیابی نوآوری در صنعت خودرو و با استفاده از سیستم‌های دینامیکی ارائه شده‌است. شاخص‌های به‌دست‌آمده از پژوهش‌های گذشته، دو بعد اصلی نوآوری یعنی نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری مدیریتی را نشان دادند و شاخص‌های کلیدی این دو بعد نوآوری در ارزیابی نوآوری استخراج شدند. ارتباط میان این شاخص‌ها نیز از طریق نظرسنجی، اظهارنظر خبرگان، ادبیات موضوع، مشاهده مستقیم و پایگاه‌های‌داده مشخص شد و درنتیجه با توجه به شاخص‌ها و ارتباطات میان آنها، مدل دینامیکی ارزیابی نوآوری طراحی گردید که این مدل قابلیت پیش‌بینی رفتار هر یک از متغیرهای مدل را تا سال 2022 میلادی دارد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که متغیر‌های مختلف مؤثر بر نوآوری نسبت به تغییرات در بودجه تخصیص‌یافته به تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی از حساسیت بالایی برخوردارند و با ایجاد تغییرات مناسب در میزان این بودجه می‌توان شاهد نتایج مثبتی در ارتقای سطح نوآوری در سازمان بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Dynamic Model for Strategic Evaluation of Innovation with a Multiple Scenario Approach

نویسندگان [English]

  • Roxaneh Charkhchi 1
  • abas toloi 2
  • mahmood alborzi 3

1 PhD Student in Technology Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

3 Associate Professor of Information Technology Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Innovation is one of the factors which can help the organization to meet its goals and also make new and effective strategies for it. Since the innovation will change during the time, this research has done with the aim of presenting a dynamic model in order to improve the innovation evaluation system in the automotive industry. Two main dimensions of innovation, technological innovation and management innovation were drawn of related researches and key criteria of them were determined. The relations between these criteria were found by surveys, experts’ comments, subject literature, observations and data bases. Finally, the dynamic model of innovation evaluation was presented. This model has a capability of forecasting the behavior of each variable till 2022. The results of this research show that various variables of the model are sensitive to the changes in R&D budgets in automotive industry and appropriate changes in R&D budget will result in upgraded innovation level

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • Dynamic systems
  • Technological innovation
  • Managerial innovation
  • Innovation evaluation
دفت، ریچارد، ال (1386). تئوری و طراحی سازمان، علی پارساییان، محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، ج 1 و2.
2. رابینز، استیفن (1380) . مبانی رفتارسازمانی، قاسم کبیری، تهران: انتشارات علمی دانشگاه آزاد، چاپ ششم.
3. سلطانی تیرانی، فلورا (1378).  نهادینه کردن نوآوری در سازمان، تهران: انتشارات خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول.
4. شهرآرای، مهرناز، مدنی پور، رضا (1375). سازمان خلاق و نوآور، مجله دانش مدیریت، شماره 33/34.

 
5- Akcali, B. Y & Sismanoglu, E (2015). Innovation and the effect of research and development (R&D) expenditure on growth in some developing and developed countries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 768-775.
6-  Amabile, T. M (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in organizational behavior, 10(1), 123-167.
7-  rulrajah, A (2014). Human resource management practices and innovation: a review of literature.
8- Autant-Bernard, C, Fadairo, M & Massard, N (2013). Knowledge diffusion and innovation policies within the European regions: Challenges based on recent empirical evidence. Research Policy, 42(1), 196-210.
9-      Beaudry, C & Allaoui, S (2012). Impact of public and private research funding on scientific production: The case of nanotechnology. Research Policy, 41(9), 1589-1606.
10-  Blomqvist, K., Harkink, E., Kerssens-van Drongelen, I., Kuittinen, O & Ojanen, V (2004, October). Measuring innovativeness-challenges and possibilities for knowledge-based firms. In Engineering Management Conference, 2004. Proceedings. 2004 IEEE International (Vol. 2, 530-535). IEEE.
11-   Boons, F, Montalvo, C., Quist, J & Wagner, M (2013). Sustainable innovation, business models and economic performance: an overview. Journal of Cleaner Production, 45, 1-8.
12-   Brem, A & Voigt, K. I (2009). Integration of market pull and technology push in the corporate front end and innovation management—Insights from the German software industry. Technovation, 29(5), 351-367.
13-   Carayannis, E. G & Provance, M (2008). Measuring firm innovativeness: towards a composite innovation index built on firm innovative posture, propensity and performance attributes. International Journal of Innovation and Regional Development, 1(1), 90-107.
14-   Chen, C. J & Huang, J. W (2009). Strategic human resource practices and innovation performance—The mediating role of knowledge management capacity. Journal of business research, 62(1), 104-114.
15-   Cui, A. S & Wu, F (2016). Utilizing customer knowledge in innovation: antecedents and impact of customer involvement on new product performance. Journal of the academy of marketing science, 44(4), 516-538.
16-   Cozzarin, B. P (2017). Impact of organizational innovation on product and process innovation. Economics of Innovation and New Technology, 26(5), 405-417.
17-   Douglas, M. A, Overstreet, R. E & Hazen, B. T (2016). Art of the possible or fool's errand? Diffusion of large-scale management innovation. Business Horizons, 59(4), 379-389.
18-   Fritsch, M & Slavtchev, V (2007). Universities and innovation in space. Industry and innovation, 14(2), 201-218.
19-   Galanakis, K (2006). Innovation process. Make sense using systems thinking. Technovation, 26(11), 1222-1232.
20-   Godener, A & Söderquist, K. E (2004). Use and impact of performance measurement results in R&D and NPD: an exploratory study. R&D Management, 34(2), 191-219.
21-   Gómez, J, Salazar, I & Vargas, P (2016). Sources of Information as Determinants of Product and Process Innovation. PloS one, 11(4), e0152743.
22-   Hall, B. H (2011). Innovation and productivity (No. w17178). National bureau of economic research.
23-   Haner, U. E (2002). Innovation quality-a conceptual framework. International Journal of Production Economics, 80(1), 31-37.
24-   Hervas-Oliver, J. L, Sempere-Ripoll, F, Rojas Alvarado, R. & Estelles-Miguel, S (2017). Beyond product innovation: deciphering process-oriented innovators, complementarities and performance effects. Technology Analysis & Strategic Management, 1-14.
25-   Iqbal, A. M, Khan, A. S, Bashir, F & Senin, A. A (2015). Evaluating national innovation system of malaysia based on university-industry research collaboration: A system thinking approach. Asian Social Science, 11(13), 45.
26-   Jarrar, N. S & Smith, M (2014). Innovation in entrepreneurial organisations: A platform for contemporary management change and a value creator. The British Accounting Review, 46(1), 60-76.
27-   Katz, B (2006). The integration of project management processes with a methodology to manage a radical innovation project(Doctoral dissertation, Stellenbosch: University of Stellenbosch).
28-   Kogan, L., Papanikolaou, D., Seru, A & Stoffman, N (2017). Technological innovation, resource allocation, and growth. The Quarterly Journal of Economics, 132(2), 665-712.
29-   Kravtsova, V & Radosevic, S (2012). Are systems of innovation in Eastern Europe efficient?. Economic Systems, 36(1), 109-126.
30-   Larsen, G. D & Ballal, T. M (2005). The diffusion of innovations within a UKCI context: An explanatory framework. Construction Management and Economics, 23(1), 81-91.
31-   Lin, R. J., Tan, K. H & Geng, Y (2013). Market demand, green product innovation, and firm performance: evidence from Vietnam motorcycle industry. Journal of Cleaner
32-   Production, 40, 101-107.
33-   MacDuffie, J. P (1995). Human resource bundles and manufacturing performance: Organizational logic and flexible production systems in the world auto industry. ILR Review, 48(2), 197-221.
34-   Nowacki, R & Bachnik, K (2016). Innovations within knowledge management. Journal of Business Research, 69(5), 1577-1581.
35-   Park, H. W., Hong, H. D & Leydesdorff, L (2005). A comparison of the knowledge-based innovation systems in the economies of South Korea and the Netherlands using Triple Helix indicators. Scientometrics, 65(1), 3-27.
36-   Preenen, P. T., Vergeer, R., Kraan, K & Dhondt, S (2017). Labour productivity and innovation performance: The importance of internal labour flexibility practices. Economic and Industrial Democracy, 38(2), 271-293.
37-   Rahman, S. A., Taghizadeh, S. K., Ramayah, T & Ahmad, N. H (2015). Service innovation management practices in the telecommunications industry: what does cross country analysis reveal?. SpringerPlus, 4(1), 810.
38-   Robin, S & Schubert, T. (2013). Cooperation with public research institutions and success in innovation: Evidence from France and Germany. Research Policy, 42(1), 149-166.
39-   Ruiz-Jiménez, J. M & del Mar Fuentes-Fuentes, M. (2016). Management capabilities, innovation, and gender diversity in the top management team: An empirical analysis in technology-based SMEs. BRQ Business Research Quarterly, 19(2), 107-121.
40-   Rusu, G & Avasilcăi, S (2015). Innovation management based on proactive engagement of customers: A case study on LEGO Group. Part I: Innovation Management at Lego Group. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering(Vol. 95, No. 1, p. 012143). IOP Publishing.
41-   Sadikoglu, E & Zehir, C (2010). Investigating the effects of innovation and employee performance on the relationship between total quality management practices and firm performance: An empirical study of Turkish firms. International journal of production economics, 127(1), 13-26.
42-   Stowe, C. R & Grider, D (2014). Strategies for advancing organizational innovation. Journal of Management and Marketing Research, 15, 1.
43-   Van de Vrande, V., De Jong, J. P., Vanhaverbeke, W & De Rochemont, M (2009). Open innovation in SMEs: Trends, motives and management challenges. Technovation, 29(6), 423-437.
44-   Walker, R. M., Chen, J & Aravind, D (2015). Management innovation and firm performance: An integration of research findings. European Management Journal, 33(5), 407-422.
45-   Wang, C. H., Lu, I. Y & Chen, C. B (2007). Evaluating firm technological innovation capability under uncertainty. Technovation, 28(6), 349-363.
46-   Wonglimpiyarat, J (2011). Government programmes in financing innovations: Comparative innovation system cases of Malaysia and Thailand. Technology in Society, 33(1), 156-164.