نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار مدیریت دولتی, دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیارمدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

بیش از سه دهه است که شاهد استفاده از ابزارها و مدل‌های مدیریت استراتژیک بخش خصوصی در بخش دولتی هستیم. استفاده از این مدل‌ها و رویکردها، انتقاداتی را در میان نویسندگان و متفکران بخش دولتی به همراه آورده است. منتقدان معتقدند تمایزهای موجود میان بخش دولتی و خصوصی، کاربردپذیری این ابزارها در بخش دولتی را با محدودیت مواجه می‌سازد. بر همین اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر عبارتست از اینکه با توجه به تحولات سال‌های اخیر بخش دولتی و به ویژه، مطرح شدن نهضت مدیریت دولتی نوین، کدام یک از تمایزهای میان بخش دولتی و خصوصی همچنان به قوت خود باقی است و پیامدها یا آثار احتمالی این تمایزها بر مدیریت استراتژیک در بخش دولتی چیست. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده­ها از روش کتابخانه­ای و پیمایش استفاده شده و برای تحلیل و تفسیر داده­ها نیز علاوه بر روش­های آمار استنباطی از تکنیک گروه توافق بهره­گیری شده است. یافته­های تحقیق نشان می‌دهد که تمایزهای زمینه­ای میان بخش دولتی و خصوصی، سبب تفاوت در فرآیند و محتوای مدیریت استراتژیک بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی شده و برای پیاده­سازی موفقیت‌آمیز آن، مدیران باید سبکی از رهبری را در پیش گیرند که مشارکت بیشتر شهروندان را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of the Distinctions between Public Sector and Private Sector and its Impact on Strategic Management in the Public Sector

نویسندگان [English]

  • ali taheri 1
  • Behrooz Rezaeemanesh 2
  • davood hossain poor 3
  • vajhollah ghorbanizadeh 4

1 department of public administration, faculty of management, allame tabatabaie uni

2 .....

3 ....

4 Department of public administration, faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

 
For over three decades, we are witnessing the use of private sector management tools and models in the public sector. The use of these models and tools has brought criticism among writers and thinkers. Critics believe that the distinction between the public and private sector limits the compatibility of this tool in the public sector. Accordingly, the main question of the present research is that, given the recent developments in the state sector, and in particular the emergence of a new government, which one of the differences between the public and private sectors remains and What is the consequences or potential effects of these clean ups on strategic management in the public sector? In this research, library and survey methods have been used to collect data. For analyzing and interpreting the data, in addition to the statistical inference method, the consensus group technique has been used. Research findings show that the underlying differences between the public sector and the private sector lead to a difference in the process and content of public strategic management in relation to the private sector, and for its successful implementation, managers must develop a leadership style that involves more citizen participation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public sector
  • Private Sector
  • strategic management
 
حاجی پور، بهمن، طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین، عزیزیان کلخوران، زهرا (1395).
تحلیل محتوای حوزه مدیریت راهبردی، پژوهش­های مدیریت راهبردی، 22(6)، 47-13.
حیدری، علی، والی­پور، علیرضا (1395). پژوهش‌های مدیریت استراتژیک در ایران: مروری بر آثار انتشاریافته در نشریه‌های علمی- پژوهشی داخلی طی سال‌های 1380 تا 1393، مدیریت بازرگانی، 9 (1) ، 102-83.
دانایی فرد، حسن، الوانی، مهدی، آذر، عادل (1392). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران، صفار.

Bryson, J (2011). Strategic Planning for Public and Not Profit Organizations, San Francisco, CA: Jossey Bass, 4th edn.
Danaee Fard, H, Moshabbaki, A, Abbasi, T & Hassanpoor, A (2011). Strategic Management in the Public Sector: Reflections on It’s Applicability to Iranian Public Organizations, Public Organiz Rev (2011) 11(4):385–406.
Ferlie, E & doardo Ongaro, E (2015). Strategic management in public services organizations: concepts, schools and contemporary Issues, bingdon: Routledge.
Haque, M. S (1996). The Intellectual Crisis in Public Administration in the Current Epoch of Privatization. Administration & Society, 27)4(, 510-536.
Hughes, O. E (2003). Public Management and Administration: An Introduction, New York: PALGRAVE MACMILLAN, third edition.
List, D (2001). The Consensus Group Technique in Social Research, Field Methods, 13(3), 277–290.
Llewellyn, S & Tappin, E (2003). Strategy in the Public Sector: Management in the Wilderness, Journal of Management Studies, 40(4): 955–82.
Nutt, P (1999). Public-Private Differences and the Assessment of Alternatives for Decision Making, Journal of Public Administration Research and Theory, 9(2), 305-349.
Nutt, P & Backoff, R (1993). Organizational Publicness And Its Implications For Strategic Management', Journal of Public Administration Research and Theory, 3(2), 209-231.
Rainey,H, Backoff, R & Levine, C (1976). Comparing Public and Private Organizations,  Public Administration Review, 36(2), pp. 233-244.