شناسایی و طبقه بندی عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری جهت ارزیابی راهبردهای اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله: علمی _ پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده

اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار اقتصادی و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است که این امر بدون داشتن راهبردهای موثر و برنامه­ریزی شده امکان­پذیر نمی­باشد. با عنایت به لزوم اجرای درست راهبردهای اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی کشور، شناسایی اطلاعات مهمی که باید در لحظه مورد پایش قرار گیرد، چگونگی جمع­آوری، نمایش و تحلیل این اطلاعات بیش از پیش ضروری می­نماید. داشبورد سازمانی، ابزاری است غنی از شاخص‌ها، گزارش‌ها که به­صورت پویا عمل کرده تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هر لحظه عملکرد شاخص­ها را مشاهده نموده و وضعیت آن را نسبت به چشم‌اندازها و راهبردها مقایسه و بررسی نمایند. لیکن جهت بهره­ور شدن داده­ها، استفاده از منطق هوش تجاری اجتناب­ناپذیر است. هوش تجاری سیستمی است که داده‌های مختلف، پراکنده و ناهمگون را یکپارچه و منسجم می­کند و می­تواند گزارش‌های تحلیلی و چند­بعدی را برای تصمیم­گیری مدیران کشور فراهم نماید. این پژوهش که از نوع توسعه­ای و کاربردی است،  عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری را در قالب سیصد و پنجاه و هفت کد با مرور ادبیات تحقیق شناسایی و با مشارکت 38 خبره سازمانی و دانشگاهی و استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و روش گروه کانونی اقدام به دسته بندی این عوامل نموده است که در قالب بیست و چهار مضمون پایه و هفت مضمون سازمان‌دهنده شامل، نیازسنجی و امکان­سنجی، برنامه­ریزی، طراحی فرایندی، طراحی نرم­افزاری، استقرار و پیاده­سازی، ارزیابی و تحلیل و نگهداری و توسعه دسته­بندی انجام گرفت. در مرحله دوم 24 مضمون پایه در اختیار خبرگان اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و در نهایت 20 عامل به­عنوان عوامل موثر در ارزیابی راهبرهای اقتصاد مقاومتی، مورد تأیید نهایی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


امیری طهرانی‌زاده، سید محمد رضا (1394). مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی، جستارهای اقتصادی، 12 (23)­، 33-51.
پژوهنده، محمد حسین (1394). موانع تحقق اقتصاد مقاومتی، پژوهش های اجنماعی اسلامی،21 (3)، 185- 238
حقیقت منفرد، جلال، شعبان مایانی، محبوبه (۱۳۹۱). بررسی اثر محتوایی سازمان بر اثربخشی هوش تجاری با توجه به نقش مدیریت دانش مطالعهٔ موردی: بانک سامان، پژوهشگر فصلنامه مدیریت، سال نهم، ۲۷، ۶۵-۸۴
حقیقت منفرد، جلال، عوض ملایری، علی (1389). تأثیر هوش تجاری بر فرآیندهای تجاری و عملکرد سازمانی، اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب‌وکار، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
دانش جعفری، داوود (1392). اقتصاد مقاومتی، مفاهیم، قلمرو و راهکارها، نقش حماسه اقتصادی و واکاوی ابعاد دغاعی – امنیتی آن، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، 2-21 .
سرلک، محمدعلی، ماتک، سحر، فراتی، حسن (1387). سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
سروری اشلیکی، زهرا (۱۳۹۱). مطالعهٔ تئوریکی تجربی هوش تجاری، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
فرازی، عباس، نوروزی، عباسعلی، مدهوشی، مهرداد (1393). مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی در دانشگاه به عنوان یک سیستم پیچیده با استفاده از ابزارهای سیستم‌های اطلاعاتی، دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در «علوم مدیریت و حسابداری»، تهران.
کریم، محمد حسین، صفدری نهاد، محمود، امجدی پور، مسعود (1393). توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی جایگزین نفت، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، 2(6) ، 103- 127.
گلستانی، امین (۱۳۸۶). هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی ، مجله تدبیر، شماره ۱۹۰، ۴۱-۴۵.
میری نژاد، سید محمدباقر، رضائیان، علی، طالب پور، علیرضا (1389). مدیریت نوآوری با استفاده از هوش تجاری، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز.

Arnott, D, Lizama, F & Song, Y (2017). Patterns of business intelligence systems use in organizations. Decision Support Systems, 97, 58-68
Bahrami, M, Arabzad, S. M & Ghorbani, M (2012). Innovation in market management by utilizing business intelligence: introducing proposed framework. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41, 160-167.
Carlo, V (2009). Business intelligence: data mining and optimization for decision making. Editorial John Wiley and Sons, 308-317.
Chung, W & Tseng, T. L. B (2012). Discovering business intelligence from online product reviews: A rule-induction framework. Expert systems with applications, 39(15), 11870-11879.
Cohen, C (2013). Business Intelligence: The Effectiveness of Strategic Intelligence and Its Impact on the Performance of Organizations. John Wiley & Sons.
Eckerson, W. W (2010). Performance dashboards: measuring, monitoring, and managing your business. John Wiley & Sons.
Elena, C (2011). Business intelligence. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 1(2), 1-12.
Farrokhi, V & Pokoradi, L (2012). The necessities for building a model to evaluate Business Intelligence projects-Literature Review. arXiv preprint arXiv:1205.1643.
Few, S (2006). Information dashboard design. Italy: O'Reilly Media, Inc.
Hatch, M. J & Cunliffe, A. L (2006). Organization theory (2nd).
Hernández-Julio, Y. F, Paba, M. Á. J, Narváez, N. E. L, Hernández, H. M, & Bernal, W. N (2017). Framework for the development of Business intelligence using computational intelligence and service-oriented architecture. In Information Systems and Technologies (CISTI), 2017 12th Iberian Conference on (1-7). IEEE.
Khan, R. A & Quadri, S. K (2012). Dovetailing of business intelligence and knowledge management: An integrative framework. In Information and Knowledge Management (Vol. 2, No. 4, p. 2).
Kroenke, D (1992). The value added by information system. Management Information System. McGrawHill.
Moss, L. T & Atre, S (2003). Business intelligence roadmap: the complete project lifecycle for decision-support applications. Addison-Wesley Professional.
Negash, S (2004). Business intelligence. Communications of the Association for Information Systems, 13, 177-195.
Rasmussen, N. H, Bansal, M & Chen, C. Y (2009). Business dashboards: a visual catalog for design and deployment. John Wiley & Sons
Schall Jr, M. C, Cullen, L, Pennathur, P, Chen, H, Burrell, K & Matthews, G (2017). Usability Evaluation and Implementation of a Health Information Technology Dashboard of Evidence-based Quality Indicators. Cin: Computers, Informatics, Nursing, 35(6), 281-288.
Stewart, Rodney A (2008). A Framework For The Life Cycle Management Of Information Technology Projects: Projectit, International Journal Of Project Management,26,2008, 203 – 212.
Velcu, O & Yigitbasiouglu, O (2010). Dashboards adoption in the business controller’s decision making process. In 7th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics, Athens, Greece.
Williams, S & Williams, N (2010). The profit impact of business intelligence. Morgan Kaufmann.
Yigitbasioglu, O. M & Velcu, O (2012). A review of dashboards in performance management: Implications for design and research. International Journal of Accounting Information Systems, 13(1), 41-59.

  1.