نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، پژوهشگاه صنعت نفت

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به مدلی جدید جهت اندازه‌گیری میزان موفقیت سازمان در فرآیند مدیریت استراتژیک خود می‌باشد. به‌عبارت دیگر مدل پیشنهادی تحقیق در پی امتیازدهی به عملکرد استراتژی سازمان (اعتبارسنجی استراتژی یا ممیزی استراتژی سازمان) می‌باشد. مساله پیش‌رو این است که تاکنون مدلی جامع و کامل که به عملکرد استراتژی سازمان امتیاز بدهد و فرآیند تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی را مورد ممیزی قرار دهد توسعه پیدا نکرده‌است. یک خلاء جدی در بحث ممیزی استراتژی رویت می‌شود. مدل‌های موجود برای ممیزی استراتژی سازمان دارای چند نقطه ضعف می‌باشند: اول اینکه این مدل‌ها کیفی هستند و نتیجه ممیزی را در قالب اعداد و ارقام ملموس گزارش نمی‌دهند. دوم اینکه این مدل‌ها جامع نیستند و هر یک فقط به بخشی از مفهوم استراتژی توجه دارند. به‌عنوان مثال یک مدل فقط استراتژی‌های منابع انسانی را ممیزی می‌کند، مدل دیگر بر روی ممیزی استراتژی فناوری اطلاعات تمرکز دارد و مدل دیگر بر روی منابع سازمان و خلق مزیت رقابتی متمرکز است. در پژوهش پیش‌رو به کمک مطالعات آرشیوی و کتابخانه‌ای، تحلیل محتوا و مصاحبه با افراد خبره (روش دلفی) به مدلی تجربی در خصوص ارزیابی اعتبار استراتژی پرداخته شده‌است و جهت بررسی اعتبار مدل، این مدل در یک شرکت تولیدی شیشه پیاده‌سازی شده‌است. یافته‌ها نشان داد مدل پیشنهادی می‌تواند معیارهای لازم را برای کمی‌سازی اعتبار استراتژی‌ها پیشنهاد دهد. این مدل نسبت به مدل‌های کنونی جامع‌تر بوده و تلاش شده‌است که ابعاد بیشتری را پوشش دهد. در این مدل به ممیزی مزیت رقابتی و تفکر استراتژیک نیز توجه شده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Model for the credibility of the organization's strategy (audit strategy) to its rating

نویسندگان [English]

  • akbar seyfi 1
  • amirhassan zarei 2
  • nima eskandarinia 3
  • mohammad vasheghani 4

1 ....

2 ...

3 ...

4 ...

چکیده [English]

The purpose of this study is to provide an organization evaluation model in the process of strategic management. In other words, The proposed model  of this study is going to Evaluate the performance of organization’s strategy(validation or verification of organizations strategy). The issue ahead is that no comprehensive model which can rate the performance of the organization's strategy or verify the process of collection, implementation and evaluation of the strategy has been developed up to now. There is a vital gap in the issue of strategy verification. The existing models for strategy verification of an organization include some weak points: First of all, they are qualitative; so so they can't present verification result in the form of tangible numbers. Secondly, these models are not comprehensive, and concentrate only on the part of strategy concept. For example, one model evaluates human recourses strategies, and the other model focus on verification of information technology strategy (IT); other concentrates on organization resources as well as creation of competitive advantage. This research discusses an empirical model for assessing the validity of the strategy with the help of library studies, content analysis and interviews with the experts (Delphi method). in order to measure this model validity, it has been implemented in a glass manufacturing company. The results indicate that the proposed model would present necessary standards for quantifying strategy validity. In comparison with the existing models, this model is more comprehensive model covers more dimensions. In this model, verification of competitive advantage and strategic thinking has also been a matter of concern

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy evaluation
  • effectiveness
  • organization excellence model
دوهم، ایرین ام، استیمپرت، لری، چزلی، جولی (1393). تفکر استراتژیک، ترجمه بیرامی، محمدحسین، انتشارات دنیای اقتصاد، تهران.
دیوید، فرد آر (1392). مدیریت استراتژیک ترجمه پارسائیان، علی و اعرابی، سید محمد، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
رضایی قهرمان، محمدرضا، آقاسیدحسینی، سیدرضا (1390). دوازده‌گام تا تدوین و پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن و تعیین شاخص‌های عملکردی، انتشارات برگا، تهران.
روملت، ریچارد (1392). استراتژی خوب/استراتژی بد، ترجمه وطن دوست، بابک، انتشارات آریانا قلم، تهران.
خداداد حسینی، سید حمید، عزیزی، شهریار (1391). مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک، انتشارات صفار، تهران.
علی احمدی، علیرضا، جعفری اسکندری، میثم، نوذری، حامد (1392). نگرشی جامع بر کارت امتیازی متوازن و نقشه استراتژی، انتشارات تولید دانش، تهران.
مک لنان، آندرو (1393). پیاده سازی استراتژی ترجمه اعرابی، سید محمد، هاشمی، سید علیرضا  و قادری،  محمود، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، 111-113
هانگر، جی.دیوید، ویلن، توماس ال (1391). مبانی مدیریت استراتژیک، دفتر پژوهش‌های فرهنگی ترجمه اعرابی، سید محمد و رضوانی، حمیدرضا، تهران.
بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مدل تعالی EFQM ویرایش 2013،1392، ترجمه ابراهیمی جمارانی، مسعود و پورآقا، امیر، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
گرانت، رابرت ام (1392). تحلیل استراتژی در عصر حاضر ترجمه بیرامی، محمد حسین، انتشارات رسا، تهران.
بارنی، جی بی، هسترلی، ویلیام اس (1394). مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی، ترجمه خاشعی، وحید، دهقانان، حامد و هرندی، عطااله، چاپ و نشر بازرگانی، تهران.
 
Drucker, Peter (1967).The effective executive: the definitive guide to getting the right things done, University of Southern California, 
Kaplan, R. S & Norton, D. P (1996). The  balanced Scorecard: translating Strategy into action. Harvard Business Press.
Kaplan, R. S (2010). Conceptual Foundations of Balanced Scorecard, Harvard Business School.
Niven, P. R (2002). Balanced scorecard-Step by step maximizing performance and maintaining results, John Wiley & Sons.
Gordon, P. J (1997).  Ten Strategic Audit Questions, Business Horizons, 40(5), 7-15.
Torraco, R. J & Swanson, R. A (1997). the strategic audit of HRD as a change intervention, Leading Organizational Change, 99-121
Nathan, M. L (2015). Strategic Teaching of Strategic Thinking, Universal Journal of Management, 3(9), 364-371