نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم

2 استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک، دانشکده مهندسی دانشگاه قم

چکیده

با جهانی‌شدن بازارها و فشردگی روز افزون رقابت در فضای اقتصادی جدید، سازمان‌ها ابتدا دریافتند که برای بقاء در این بازارها باید بتوانند همگام با تغییرات پیشرفت و تغییر کنند. پس از مدتی سازمان‌ها به این نتیجه رسیدند که برای موفق‌بودن در بازار، نه تنها خود باید سریع و چابک باشند بلکه تأمین‌کنندگان آنها و نیز شبکه توزیع محصولاتشان بایستی دارای هماهنگی بالا و انعطاف مناسب باشد. مجموعه این طرز تفکر باعث شکل‌گیری مفاهیم «مدیریت زنجیره تأمین» در چند سال اخیر گردیده است. با توجه به اهمیت ردیابی کالا در سرتاسر زنجیره تأمین و نقش فناوری آر.اف.آی.دی در تحت‌کنترل داشتن فرآیند حرکت موجودی‌ها در داخل و خارج سازمان، همچنین کمک به شرکت‌های خواستار پیاده‌سازی این فناوری، مسئله اصلی تحقیق در این پژوهش، شناسایی و بررسی معیارهای انتخاب سیستم‌های آر.اف.آی.دی و انتخاب مناسب‌ترین سیستم برای استفاده در فرآیند زنجیره تأمین می‌باشد. شایان ذکر است که با توجه به تعدد معیارهای انتخاب سیستم‌های آر.اف.آی.دی، برای انتخاب مناسب‌ترین سیستم از میان سیستم‌های قابل‌قبول، می‌بایست از مدل‌های تصمیم‌‌گیری چند معیاره بهره برد که با توجه به نوع تحقیق انجام‌شده در سازمان بهزیستی استان قم، از بین مدل‌های تصمیم‌‌گیری، از فرآیند تحلیل شبکه‌ای با ادغام روش‌های دیماتل و تاپسیس استفاده شده‌است و جهت پیاده‌سازی مدل از نرم‌افزار سوپر دسیژن به‌کار گرفته شده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Choosing the Right RFID System to Implement in the Supply Chain Based on TOPSIS and DANP

نویسندگان [English]

  • mohamad hasan maleki 1
  • mohamad reza fathi 2
  • Zahra samieinasab 3

1 ....

2 ......

3 .....

چکیده [English]

Globalization and increasing competition have caused the progress and development of organizations simultaneously with changes. Organizations came to the conclusion that in order to succeed in the market, not only to be agile and quick, but also the suppliers and product distribution network should have coordination and flexibility. This idea led to the formation of the concepts of "supply chain management" in recent years the importance of tracking goods throughout the supply chain and the role of IT in the control of R.af.y.dy stock movement inside and outside the organization, as well as demanding help companies implement this technology, we identify and examine the selection criteria R.af.y.dy systems and choose the most suitable system for use in the supply chain process Welfare in Qom, the decision-making models, network analysis process by integrating DEMATEL and TOPSIS methods have been used to implement the model of the Super decision software is used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RFID Systems
  • Supply Chain
  • ANP
  • DEMATEL
  • TOPSIS
 
شاکری، مهدی (1387). استفاده از فن‌آوری آر.اف.آی.دی در مدیریت زنجیره تأمین، زمینه‌های کاربرد، مزایا و چالش‌ها، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی نظام تأمین و تدارکات در پروژه‌ها.
مقدسی، سعید، سبحان منش، فریبرز، مقدسی، حمید (1388). اصول سیستم‌های شناسایی از طریق فرکانس‌های رادیویی و کاربردهای آن، تهران: انتشارات رستار.
فیض‌آبادی، جواد (1382). مقدمه‌ای بر مدیریت زنجیره تأمین، ماهنامه تدبیر
 
، (131)14.Angeles, R (2005). RFID technologies, supply chain applications and implementation issues, Information systems management, 22, 51-56.
Jones, P, Clarke-Hill, C, Shears, P, Comfort, D & Hillier, D (2004). Radio Frequency Identification in the UK: Opportunities and Challenges, International Journal of Retail and Distribution Management, 32(3), 164-171.
Jules, A (2004). Minimalist Cryptography for low-cost RFID Tags. In international Conference on Security in Communication Networks (149-164). Springer, Berlin, Heidelbarg
Moore, B (2004). AIDC in the Warehouse: Hardware's Easy; Software's Hard. Material Handing management, 59(8), 25-31.
Nikam, M & Satpute, S (2006). RFID: Changing the Face of Supply Chain Management, Research Report, Welingkar Institute of Management Development and Research, India.
Phillips, T, Karygiannis, T & Kuhn, R (2005). Security Standards for the RFID Market. IEEE Security and Privacy, 3(6), 85-89.
Roberti, M (2005). Wal-Mart Begins RFID Process Change. RFID Journal, 1385-1.
Smaros, J & Holmstro, M.J (2000). Viewpoint: Reaching the Consumer through e-grocery VMI. International Journal of Retail and Distribution Management, 28(2), 55-61.
Srivastava, B (2004). Radio Frequency ID Technology: the Next Revolution in SCM. Business Horizons, 47(6), 60-68.
Wang, Y.M, Wang, Y.S & Yang, Y.F (2010). Understanding the Determinants of RFID Adoption Manufacturing Industry. Technological Forecasting and Social Change, 77(5), 803-815.
Wilding, R & Delgado, T (2004). RFID Demystified: Company Case Studies, Logistics and Transport Focus, 32-42.
Wu, N.C, Nystorm, M.A, Lin, T.R & Yu, H.C (2006). Challenge to Global RFID Adoption, Technovation, 26(12), 1317-1323.