تأثیر استراتژی های یادگیری بر توسعه محصول جدید با نقش تعدیلگری جهت گیری استراتژیک و قابلیت های شناختی

نوع مقاله: علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر استراتژی‌های یادگیری بر توسعه محصولات جدید در شرکت­های تولیدکننده دارو در کشور بوده است. همچنین، این پژوهش بررسی می‌کند که جهت‌گیری‌های استراتژیک و قابلیت‌های شناختی چه نقشی در تقویت یا تضعیف این رابطه ایفا می‌کنند. پارادایم این پژوهش اثبات‌باوری، رویکرد آن قیاسی و استراتژی آن پیمایش است. بر این اساس و پس از مرور ادبیات و طراحی مدل مفهومی، پرسشنامه‌ای مشتمل بر 23 پرسش به نمونه آماری متشکل از 131 شرکت ارایه شد. از هر شرکت دست کم 2 نفر از مدیران ارشد یا میانی به پرسش‌ها پاسخ دادند که میانگین نظرات آن‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و استفاده از پرسشنامه استاندارد و روایی سازه نیز بر اساس تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد. پایایی از مجرای آزمون‌های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و میانگین واریانس تأیید شد. سپس، داده‌های گردآوری شده به کمک نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس و از طریق ماتریس همبستگی، آزمون معادلات ساختاری و آزمون برازش مدل مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت، مشخص شد که استراتژی‌های یادگیری اکتشافی و بهره‌بردارانه بر توسعه محصولات جدید موثر هستند. همچنین قابلیت‌های شناختی می‌توانند این رابطه را تعدیل کنند. جهت‌گیری‌های استراتژیک نیز در رابطه بین استراتژی‌های یادگیری بهره‌بردارانه و توسعه محصول مؤثرند اما نقش آن‌ها در رابطه بین استراتژی‌های اکتشافی و توسعه محصول معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها


ایرانبان، سیدجواد، سیدحسینی، سیدمحمد (1383). استراتژی توسعه محصول جدید: رویکردها و یافته‌ها. دانش مدیریت،81-106.
خاشعی، وحید، دانشوردیلمی، محمدرضا (1395). تأثیر سیستم حافظه تعاملی بر عملکرد تیمی کارکنان با در نظر گرفتن نقش استراتژی یادگیری بهره‌بردارانه و جهت‌گیری استراتژیک. مطالعات بهبود و تحول، 25(81)،  81-100.
دانشوردیلمی، محمدرضا (1395). رابطه سیستم حافظه تعاملی و استراتژی‌های یادگیری با عملکرد تیمی کارکنان در شرکت‌های دانش‌بنیان. تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.
داوری، علی، رضازاده، آرش (۱۳۹3). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار SMART PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم.
طبرسا، غلام علی، رضاییان، علی، نظرپوری، امیرحسین (1391). طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان‌های دانش‌بنیان. تحقیقات بازاریابی نوین، جلد 4، 44-72
میربهرسی، هستی (1392). تأثیر جهت‌گیری استراتژیک بر توسعه محصول جدید و بهبود مستمر. تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

.Atuahene-Gima, K (2007). Exploratory and exploitative learning in new product development: a social capital perspective on new technology ventures in china. Journal of International Marketing 15 (2), 1-29.
Beck, T, Degryse, H, De Haas, R & Van Horen, N (2018). When arm's length is too far: Relationship banking over the credit cycle. Journal of Financial Economics, 127(1), 174-196.
Boyle, P & Haggerty, K (2012). Planning for the Worst: Risk, Uncertainty and the Olympic Games. British Journal of Sociology 63(2), 241–259.
10. Brion, S, Chauvet, V, Chollet, B & Mothe, C (2012). Project leaders as boundary spanners: Relational antecedents and performance outcomes. International Journal Project Management, 30 (6), 708–722.
11. Cunha, M. P. E, Neves, P, Clegg, S. R & Rego, A (2015). Tales of the unexpected:Discussing improvisational learning. Management Learning, 46(5), 511–529.
12. Cynthia, A & Tammy, B (2011). Developing a capacity for organizational resilience through strategic Human Resource Management Review 21(3).
13. Fornell, C & Larcker, D (1981). Evaluating Structural Equation Modeling with Unobserved Variables and Measurement Error. Marking Research, 18(1), 39-50.
14. García-Morales, V.J, Jimenez-Barrionuevo, M, M & Gutierrez– Gutierrez, L (2012). Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation. Journal of  Business Research, 65(7), pp. 1040-1050.
15. González-Benito, J & Boyd, I (2012). Coming to Consensus on Strategic Consensus A Mediated Moderation Model of Consensus and Performance. Journal of Management, 38(6), 1685-1714.
16. Hahn, M. H, Lee, K. C & Lee, D. S (2016). Network structure, organizational learning culture,and employee creativity in systemintegration companies: Themediating effectsof exploitation and exploration. Computers in Human Behavior, 42, 167–175.
17. Helfat, C. E & Peteraf, M. A (2015). Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities. Strategic Management Journal, 36(6), 831-850.
18. Hofman, E, Faems, D & Schleimer, S. C (2017). Governing collaborative new product development: Toward a configurational perspective on the role of contracts. Journal of product innovation management, 34(6), 739-756.
19. Hulland, J (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic managem ent research: a review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2), 195-204.
20. Huang, Y. C, Ma, R & Lee, K. W (2015). Exploitative learning in project teams: Do cognitive capability and strategic orientations act as moderator variables?. International Journal of Project Management, 33(4), 760-771.
21. Joshi. K, Lee.Y & Kim.Y (2017). Organizational memory and new product development performance: Investigating the role of organizational ambidexterity. Technological Forecasting and Social Change, 120, Pages 117-129.
22. Lee, R & Johnson, J )2010(. Managing The Multiple Facets For Risk ln new Product Alliances. Decision Science, 41(2), 271-300.
23. Li, Y, Su, Z, Liu, Y & Li, M (2011). Fast adaptation, strategic flexibility and entrepreneurial roles. Chinese Management Studies, 5(3), 256-271.
24. Li, Y. H & Huang, J. W (2013). Exploitative and exploratory learning in transactive memory systems and project performance. Information & Management, 50(6), 304-313.
25. Liao, S & Hu, T (2007). Knowledge transfer and competitive advantage on environmental uncertainty: an empirical study of the Taiwan’s industry. Technovation, 27, 402-411.
26. Li, C.R & Chu, C.P (2010). The contingent value of exploratory and exploitative learning for new product development performance. Industrial Marketing Management, 39(7), 1186-1197.
27. Mu, J, Thomas, E, Peng, G & Di Benedetto, A (2017). Strategic orientation and new product development performance: The role of networking capability and networking ability. Industrial Marketing Management, 64, 187-201.
28. Park, M, Lim, J & Birnbaum-More, P (2012). The effect of multiknowledge individuals on performance in cross-functional new product development teams. IEEE Engineering Management Review, 40(4).
29. Riding, R & Rayner, S (2013). Cognitive styles and learning strategies: Understanding style differences in learning and behavior. David Fulton Publishers.
30. Saebi. T, Lien S & Foss. N (2017). What Drives Business Model Adaptation? The Impact of Opportunities, Threats and Strategic Orientation Long Range Planning, 50(5), 567-581.
31. Knudsen, T & Srikanth, K (2014). Coordinated exploration organizing joint search by multiple specialists to overcome mutual confusion and joint myopia. Administrative Science Quarterly, 59(3), 409-441
32. Kusumastuti, R, Kasim, A & Hardjosoekarto, S (2018). Strategic Ambidexterity Learning of Innovation Activities: A Study of Indonesian Business Group Leader. Policy & Governance Review, 2(1), 70-84.
33. Relich, M & Pawlewski, P (2018). A case-based reasoning approach to cost estimation of new product development. Neurocomputing, 272, 40-45.