نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

2 استادیار مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل موانع پیاده‌سازی برنامه‌های استراتژیک در شرکت‌های صنعتی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای در قالب مطالعه‌ی موردی در شرکت‌های صنعتی شهرستان سمنان می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران شرکت‌های صنعتی فعال در شهرستان سمنان و نمونه آماری 10 نفر از این افراد می‌باشند که با استفاده از روش قضاوتی انتخاب‌شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها یک پرسشنامه است که قابلیت اعتبار آن با استفاده از روش روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که موانع عملیاتی، ساختاری، انسانی، ارتباطی و راهبردی بر پیاده‌سازی برنامه‌های استراتژیک در شرکت‌های صنعتی تأثیرگذار هستند. همچنین از بین موانع مذکور، موانع انسانی بیشترین تأثیر و موانع ارتباطی کمترین تأثیر را بر پیاده‌سازی برنامه‌های استراتژیک در شرکت‌های صنعتی دارا می‌باشند. در مجموع با توجه به داده‌های گردآوری‌شده و تحلیل‌های انجام‌شده، مدل مفهومی تحقیق پذیرفته شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Barriers on Strategic Planning Implementation at Industrial Companies

نویسندگان [English]

  • mostafa shateri 1
  • Abolfazl danaei 2

1 ...

2 ...

چکیده [English]

This study identified the barriers of strategic planning implementation in industrial companies in Semnan, Iran. The statistical population  consisted of managers of industrial companies active in the city of Semnan. Survey data have been collected through questionnaire who have been selected using judgment method and Cronbach alpha is used to verify the overall qualification of survey.The results of data  indicate  that operational, structural ‚ human ‚ communication and strategic barriers affect the implementation of strategic plans in industrial companies. Moreover, human barriers have the most, and communication obstacles have the least impact on strategic planning implementation in above companies. Finally, based on the results, Conceptual model of the research was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic plans ‚ barriers
  • industrial companies ‚ network analysis process
پیمان‌فر، محمدحسن (1390). موانع پیش‌روی پیاده‌سازی مؤثر استراتژی‌ها در نظام ورزش ایران، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده تربیت‌بندی و علوم ورزشی.
جلالی فریزهندی، سیدحسین (1390). آسیب‌شناسی پیاده‌سازی استراتژی مدون در صنعت داروسازی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
حسینی، سیدیعقوب، حمزئیان، کیانوش (1389). شناسایی موانع اجرای برنامه‌های راهبردی با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری، تهران: پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک.
خاتمی فیروزآبادی، سیدمحمدعلی، جلالی، سیدحسین، پرورده، سیدعلی‌محمد (1392). استفاده از روش تاپسیس فازی به‌منظور اولویت‌بندی موانع اجرای استراتژی در میان پیمانکاری بخش انرژی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، 11(29)، 137-113.
ریبینیاک، لارنس.جی (1389). عملیاتی کردن استراتژی: مدیریت اثربخش اجرا و تغییر، ترجمه نادر مظلومی، شهرام خلیل‌نژاد و علی‌رضا هاشمی، تهران، نشر آیلار.
سلیمی‌چگنی، اصغر، مینیاتورسجادی، امین (1393). بررسی موانع پیاده‌سازی برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های دولتی و اولویت‌بندی آنها (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد)، تهران، ششمین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داده‌ها.
عربشاهی، معصومه (1392). مدیریت استراتژیک و ضرورت و موانع بکارگیری آن در سازمان‌ها، فصلنامه تخصصی رشته مدیریت دانشگاه امام رضا (ع)، 8، 5-1.
غفاریان، وفا، عمادزاده، مرتضی (1392). مبانی نوظهور در مفهوم استراتژی، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
فرج‌پور خاناپشتانی، قاسم، نورالسناء، رسول (1390). چارچوبی تلفیقی جهت تدوین و پیاده‌سازی استراتژی در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، جلد بیست و دوم، 1، 90-78.
محضری، مهدی، خلیلی‌شورینی، سهراب (1392). شناسایی موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک و اولویت‌بندی آن (مطالعه موردی: در گروه خودروسازی سایپا)، تهران، دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک.
مظلومی، نادر، جلالی، سیدحسین (1391). اولویت‌بندی موانع تأثیرگذار بر پیاده‌سازی برنامه‌های استراتژیک در صنعت داروی کشور، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، علمی- پژوهشی، 4(7)، 148-125.
 
Altonen, P & Ikavalko, H (2012). Implementing strategies successfully, Integrated Manufacturing Systems, 13(6), 415-28.
Dehayyat, J. Al & Anchor, J. R (2009). Strategy Implementation Problems in Jordanian Publicly Quoted Industrial Firms, Proceeding of the British Academy of Management conference, 165-79.
Dibb, S & Simkin, L (1997). A Program for Implementing Market Segmentation, Journal of Business & Industrial Marketing, 12(1), 51-65.
Heide, M, Grønhaug, K & Johannessen, S (2002). Exploring barriers to the successful implementation of a formulated strategy. Scandinavian Journal of Management, 18(2), 217-231.
Higgins, J. M (2005). The eight ‘S’s of successful strategy execution. Journal of Change Management, 5(1), 3-13.
McDonald, M (1992a). Ten Barriers to Marketing Planning, Journal of Business and Industrial Marketing. 7(1), 5-18.
McDonald, M. H (1992b). Strategic Marketing Planning: a State-of-the-Art Review, Marketing Intelligence and Planning, 10(4), 4-22.
Rajasekar, J (2014). Factors affecting Effective Strategy Implementation in a Service Industry: A Study of Electricity Distribution Companies in the Sultanate of Oman, International Journal of Business and Social Science, 5(9).
Simkin, L (2000). Delivering Effective Marketing Planning, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 8(4), 335-350.