نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

4 دکتری مدیریت سیستم ها

چکیده

قابلیت نوآوری، عاملی کلیدی برای استمرار نوآوری در کسب و کار است و به سازمان‌ها این توانایی را می‌دهد تا در محیط متغیر کنونی اثربخش‌تر رقابت کنند. بانک‌ها نیز که یکی از مهم‌ترین سازمان‌های خدماتی هستند برای حضور در صحنه رقابت نیازمند نوآوری‌های چشم‌گیری می‌باشند، و این امر آن‌ها را در جهت انجام فعالیت‌های نوآورانه هدایت می‌کند که موجب جذب مشتریان جدید در بین سایر رقبای خود می‌شود. به‌همین دلیل ارزیابی نوآوری در این صنعت کمک مؤثری به بانک‌ها برای سنجش میزان نوآوری و همچنین مقایسه خود با سایر رقبایشان خواهد کرد. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل ترکیبی خبره محور فازی برای ارزیابی نوآوری شعب بانک‌ می‌باشد. بدین منظور، ابتدا عوامل مؤثر بر نوآوری در حوزه‌های مختلف شناسایی خواهد شد، پس از جمع‌بندی فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه تمام معیارهای استخراج‌شده در اختیار خبرگان قرار گرفته و عوامل مؤثر بر نوآوری بانک شناسایی می‌شود. سپس با استفاده از روش‌ تصمیم‌گیری ‌چند شاخصه بهترین- بدترین که به‌عنوان یکی از نوین‌ترین روش‌های تصمیم‌گیری مطرح است، این عوامل با نظرات خبرگان وزن‌دهی می‌شوند. سپس با استفاده از روش مولتی مورای فازی 6 شعبه از شعب بانک انصار به‌عنوان مورد مطالعه، ارزیابی می‌شوند. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده این است که عوامل استراتژیک، عوامل داخلی و مشتری مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر نوآوری در حوزه بانک می‌باشند و همچنین چشم‌انداز بانک به‌عنوان زیرمعیاری از عوامل استراتژیک، به مهم‌ترین زیرمعیار مشخص شده است. پس از ارزیابی شعب، شعبه 6 به نوآورترین شعبه انتخاب شده است. در انتها بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادات اجرایی و پژوهشی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Fuzzy Expert Oriented Model for Innovation Evaluation (A Case Study of Ansar Bank)

نویسندگان [English]

  • navid mohebali 1
  • mohammad mehdi Dehghan 2
  • Alireza Arab 3
  • Jalil Safari 4

1 ...

2 Faculty of management, university of Tehran

3 ...

4 ...

چکیده [English]

Innovation capability plays an important role in a business continuity and provides the ability for effective competition of organizations in the unstable environment of the present society.Since banks are one of the most important service organizations, they need remarkable innovation. This will attract new customers among the other competitors .So, innovation assessment would help them effectively.This study aims to provide a fuzzy hybrid expert model for assessment of banks innovation. In this regard, innovation influencing factors were identified. After all the activities are done, , the factors that are affecting the Banks innovation are recognized by experts. Then, these factors are weighted by using Best-Worst multi-criteria decision making method and experts opinion. Then, by using fuzzy MULTIMOORA method, 6 branches of Ansar Bank assessed as a case study. The results of this survey indicate that strategic factors, internal factors and the customer are the most important factors affecting innovation in the banking field and also the bank perspective is identified as the most important sub-criteria. Finally, based on the results of this research, some implementation and research recommendations were provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank
  • Multi-Criteria Decision Making
  • Best-worst Method
  • Fuzzy MULTIMOORA
  • Innovation.  
آقاداود، سیدرسول، حاتمی، محمود، حکیمی‌نیا، بهزاد (1389). بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در میان مدیران (مطالعه موردی مدیران ارشد مخابرات استان اصفهان)، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر، 4(11)، 127-170.
باقری نژاد، جعفر، جاوید، غزاله (1393). ارائه مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران (مطالعه موردی: بانک پارسیان)، مجله نوآوری و ارزش آفرینی، 1(5)، 42-21.
پرهیزگار، محمد مهدی، فروزنده دهکردی، لطف‌اله، جوکار، علی‌اکبر، محمد درینی، ولی، (1392). شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت نشر کشور، مطالعات مدیریت صنعتی، 11(31)، 101-125.
صحت، سعید، محمدپور دوستکوهی، مرضیه (1390). شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های نوآوری در صنعت بیمه، مجله تازه‌های بیمه جهان، 14(163)، 4- 23.
کارگر شورکی، هدایت، شهابی پور، افسانه، منصوری، سیما (1389). ارائه مدلی برای پیگیری نظام تحول اداری با رویکرد مدیریت نوآوری، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و نوآوری، شیراز.
محمدکاظمی، رضا، جعفری مقدم، سعید، سهیلی، سارا (1391). شناسایی میزان تأثیر جو سازمانی بر نوآوری (مطالعه موردی: بانک ملت)، نشریه توسعه کارآفرینی، 5(2)، 67-86.
Atuahene-Gima, K (1996). Differential potency of factors affecting innovation performance in manufacturing and services firms in Australia. Journal of Product Innovation Management, 13(1), 35-52.
Azar, G & Ciabuschi, F (2017). Organizational innovation, technological innovation, and export performance: The effects of innovation radicalness and extensiveness. International Business Review, 26(2), 324-336.
Baležentis, A, Baležentis, T & Brauers, W. K (2012). Personnel selection based on computing with words and fuzzy MULTIMOORA. Expert Systems with applications, 39(9), 7961-7967.
10. Brauers, W. K & Zavadskas, E. K (2006). The MOORA method and its application to privatization in a transition economy. Control and Cybernetics, 35, 445-469.
11. Chuang, L. M, Liu, C. C, Tsai, W. C & Huang, C. M (2010). Towards an analytical framework of organizational innovation in the service industry. African Journal of Business Management, 4(5), 790.
12. Cooper, R. G & De Brentani, U (1991). New industrial financial services: what distinguishes the winners? Journal of Product Innovation Management, 8(2), 75-90.
13. Cooper, R. G (2003). Profitable product innovation: the critical success factors. The international handbook on innovation, 139-157.
14. Daft, R. L (1994). Organizational innovation: Review, critique and suggested research directions. Journal of management studies, 31(3), 405-431.
15. Damanpour, F, Walker, R. M & Avellaneda, C. N (2009). Combinative effects of innovation types and organizational performance: A longitudinal study of service organizations. Journal of management studies, 46(4), 650-675.
16. De Jong, J. P, Bruins, A, Dolfsma, W & Meijaard, J (2003). Innovation in service firms explored: what, how and why. Business and policy research publication, Zoetermeer University.
17. Ghaffari, S, Arab, A, Nafari, J & Manteghi, M (2017). Investigation and evaluation of key success factors in technological innovation development based on BWM. Decision Science Letters, 6(3), 295-306.
18. Ghasemian Sahebi, I, Arab, A & Sadeghi Moghadam, M. R (2017). Analyzing the barriers to humanitarian supply chain management: A case study of the Tehran Red Crescent Societies. International Journal of Disaster Risk Reduction, 24, 232–241.
19. Gunday, G, Ulusoy, G, Kilic, K & Alpkan, L (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of production economics, 133(2), 662-676.
20. Herrmann, A, Tomczak, T & Befurt, R (2006). Determinants of radical product innovations. European Journal of Innovation Management, 9(1), 20-43.
21. Kelly, D & Storey, C (2000). New service development: initiation strategies. International Journal of Service Industry Management, 11(1), 45-63.
22. Khan, R. Rehman, A & Fatima, A (2009). Transformational leadership and organizational innovation: Moderated by organizational size. African Journal of Business Management.3 (11), 678-684.
23. Lievens, A & Moenaert, R. K (2000). Communication flows during financial service innovation. European Journal of Marketing, 34(9/10), 1078-1110.
24. Liu, H. C, Fan, X. J, Li, P & Chen, Y. Z (2014). Evaluating the risk of failure modes with extended MULTIMOORA method under fuzzy environment. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 34, 168-177.
25. Rese, A, & Baier, D (2011). Success factors for innovation management in networks of small and medium enterprises. R&D Management, 41(2), 138-155.
26. Schumpeter, J.A (1934). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. Harvard University Press, Cambridge, MA.
27. Tidd, J, Bessant, J, Pavitt, K & Wiley, J (1998). Managing innovation: integrating technological, market and organizational change. Journal of Engineering and Technology Management, 15, 111-113.
28. Utterback, J.M (1994). mastering the dynamics of innovation, Harvard Business School Press, Boston, MA, 124-136.
29. Van der Panne, G, Van Beers, C & Kleinknecht, A (2003). Success and failure of innovation: a literature review. International Journal of Innovation Management, 7(03), 309-338.
30. Walker, R. M (2004). Innovation and Organisational Performance: Evidence and a Research Agenda Advanced Institute of Management Research Paper No. 002.
31. Wong, C & Kym, A (2004). Critical realist approach to organizational innovation research. 4th International Critical Management Studies Conference Critical Realism: Progress and Challenges Stream.